Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2014, 39380Beleidsregels

Gemeente Utrecht: Beleidsregel Prostitutie, hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s

Beleidsregel Prostitutie : hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s

(Besluit van b. en w. d.d. 8 juli 2014)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

-gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemenesubsidieverordening 2014 (ASV 2014);

Aan deze beleidsregel liggen onderstaande regelgeving en beleidskader s ten grondslag:

- N ota Volksgezondheid 201 1 -201 4 ;

- A lgemene Subsidie Verordening 2014 .

BESLUIT:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL Prostitutie : hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s

Artikel 1
Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.Arts; de arts beschikt over de benodigde professionele kwalificaties en registraties om de titel arts te mogen voeren.

 • b.Gekwalificeerd; uw personeel heeft een relevante beroepsopleiding gevolgd en u bent aangesloten bij een relevante beroepsorganisatie.

 • c.Prostitué(e); persoon die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding en die in Utrecht werkzaam is.

 • d.Raamprostitutie; prostitutie waarbij het werven van klanten gebeurt vanuit de werkruimte(n) door prostitué(e)s die zichtbaar zijn vanaf een openbare plaats.

 • e.Inloopfaciliteit met huiskamerfunctie; laagdrempelig toegankelijke voorziening met een huiskamer voor prostitué(e)s die in Utrecht werkzaam zijn (tippelzone) of waren (raamprostitutie). De inloopfaciliteit op de tippelzone beschikt ten minste over een huiskamer, douche, toilet, artsenspreekkamer, kantoorwerkruimte en personeelstoilet. De inloopfaciliteit op de raamprostitutielocatie beschikt ten minste over een huiskamer, toilet, artsenspreekkamer, kantoorwerkruimte en personeelstoilet.

 • f.Uitstapprogramma/hulpverlening op diverse leefgebieden; een programma voor arbeidsintensievere of complexe hulp- en dienstverleningsvragen, waarbinnen begeleiding van prostituees plaatsvindt bij het vinden van werk of dagbesteding buiten de prostitutie. Deelname aan dit programma gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het programma staat open voor prostituées die in Utrecht wonen en/of in Utrecht werken of gewerkt hebben.

 • g.Leefgebieden; het betreft huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, werk, juridische ondersteuning.

 • h.Outreachend werken; op eigen initiatief en actief de doelgroep prostitué(e)s benaderen om het hulpaanbod onder de aandacht te brengen of direct hulp te bieden.

Artikel 2
Beleidsdoelstellingen

De beleidsregel is geënt op het vigerende beleid op het terrein van Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, waarin de gemeente Utrecht streeft naar een gezonde stad waar inwoners zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven.

Het doel van het prostitutiebeleid is het bieden van (medische) hulp op de prostitutielocaties, het bevorderen van zelfredzaamheid van en participatie door prostitué(e)s en het bieden van ondersteuning aan prostitué(e)s die de prostitutie willen verlaten (uitstapprogramma). Vijftig prostitué(e)s kunnen per jaar een uitstaptraject starten. Ons streven is dat minimaal twaalf prostitué(e)s per jaar uitstappen.

De subsidiedoelstelling hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)es draagt bij aan het gemeentelijke prostitutiebeleid.

Artikel 3
Definitie aanvrager subsidie

We verwijzen naar artikel 6, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening. De beschikbare subsidie zal verleend worden aan één aanvraag voor activiteit 1 genoemd in artikel 5 van deze beleidsregel en aan één aanvraag voor de activiteiten 2 en 3 genoemd in artikel 5 van deze beleidsregel.

Artikel 4
Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt het maximaal beschikbare budget per subsidiedoelstelling jaarlijks vast en neemt dit op in de subsidiestaat.

Artikel 5
Subsidiabele activiteiten

De gemeente subsidieert de hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s.

 • 1.Spreekuur voor prostitué(e)s door een arts in de inloopfaciliteit op de Europalaan en aan het Zandpad;

 • 2.Bemensing van een inloopfaciliteit op de Europalaan en aan het Zandpad. De medewerkers bieden in de inloopfaciliteit en op de prostitutielocatie hulp aan de prostitué(e)s in de vorm van een luisterend oor, advies en doorverwijzing (afhankelijk van de hulpvraag) naar het uitstapprogramma en overige vormen van hulpverlening.

 • 3.Uitvoering van een uitstapprogramma/hulpverlening, uitgedrukt in aantal trajecten en in het aantal prostitué(e)s dat de prostitutie verlaat (uitstapt).

Artikel 6
Eisen aan de subsidieaanvraag

Behalve de eisen conform de Algemene Subsidieverordening 2014 stellen we de volgende aanvullende eisen:

 • 1.De subsidieaanvraag is opgesteld in de Nederlandse taal.

 • 2.De subsidieaanvraag wordt ingediend via het daartoe door het college ter beschikking gestelde volledig ingevulde aanvraagformulier en wordt voorzien van de op het aanvraagformulier gevraagde documenten.

 • 3.U voorziet uw subsidieaanvraag van een activiteitenplan en een begroting.

In het activiteitenplan verwachten wij:

 • -een algemene beschrijving van de wijze waarop u bijdraagt aan de beleidsdoelstelling zoals genoemd onder artikel 2;

 • -een beschrijving van de wijze waarop u vormgeeft aan de subsidiabele activiteiten

 • -een beschrijving van de wijze waarop en de mate waarin u voldoet aan de gestelde verplichtingen en criteria (die hieronder bij artikel 9 worden opgesomd);

 • -een beschrijving van de verschillende hulp- en dienstverleningsvragen die u (op grond van uw eerdere ervaring) verwacht en de wijze waarop u daar in de uitvoering van de activiteiten op inspeelt en ervoor zorgt dat de activiteiten en het bereik ervan bijdragen aan de genoemde doelstellingen onder artikel 2.

In de begroting verwachten wij:

dat inzichtelijk is gemaakt wat de begrote kosten per activiteit zijn. De activiteiten die in de begroting zijn opgenomen zijn herkenbaar en herleidbaar gerelateerd aan de activiteiten in het activiteitenplan.

Artikel 7
Indiening subsidieaanvraag

De aanvraag voor subsidie moet u ten minste voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor men subsidie aanvraagt indienen.

Artikel 8
Beoordelingscriteria en besluitvorming

In de beoordeling van de aanvragen nemen wij een aantal criteria mee.

 • 1.Wanneer door meerdere aanvragers dezelfde activiteit wordt aangeboden zullen deze aanvragen vergeleken worden op basis van prijs versus kwaliteit en omvang van het aanbod, tot uitdrukking komend in openingstijden en aantallen trajecten. Levering van kwaliteit garandeert u door de inzet van gekwalificeerd personeel.

 • 2.De aanvragen moeten voldoen aan de onder artikel 6 gestelde eisen. Daarnaast wordt beoordeeld in welke mate de aanvragen voldoen aan de hieronder gestelde verplichtingen en criteria.

Hieronder benoemen wij de criteria per activiteit.

Bij de activiteit ‘houden van een spreekuur door een arts’:

 • 1.De arts heeft affiniteit en aantoonbare ervaring met de medische hulpverlening aan de doelgroep.

 • 2.De arts heeft kennis van het aanbod aan lokale (prostitutie-)hulp- en dienstverlening en sluit aan bij de bestaande ketensamenwerking.

Bij de activiteit ‘bemensing inloopfaciliteit met huiskamerfunctie’:

1.De medewerkers van de inloopfaciliteiten hebben kennis van het aanbod van lokale en regionale (prostitutie-)hulp- en dienstverlening en sluiten aan bij de bestaande ketensamenwerking.

Bij de activiteit ‘uitstaprogramma/hulpverlening’:

1.De hulp- en dienstverleners werkzaam voor het uitstapprogramma hebben kennis van het aanbod aan lokale en regionale (prostitutie-)hulp- en dienstverleningsaanbod op de diverse leefgebieden of bieden deze hulp- en dienstverlening zelf.

Artikel 9
Verplichtingen aan subsidieaanvraag

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de activiteiten aan een aantal verplichtingen voldoen. Hieronder benoemen wij deze verplichtingen per activiteit.

Bij de activiteit ‘houden van een spreekuur door een arts’:

 • 1.U biedt continuïteit in het aanbod. Dit betekent dat wij subsidie verlenen aan één aanbieder van een medisch spreekuur per locatie;

 • 2.De arts houdt spreekuur op de door de gemeente aangewezen locaties.

Bij de activiteit ‘bemensing van een inloopfaciliteit’:

 • 1.U biedt continuïteit in het aanbod.

 • 2.De inloopfaciliteit wordt op de door de gemeente aangewezen locaties opengesteld.

 • 3.De openingstijden en bemensing van de huiskamerfaciliteit op de tippelzone wordt afgestemd op de openingstijden van de tippelzone.

 • 4.De inloopfaciliteiten worden bemenst door minimaal twee personen.

 • 5.De medewerkers van de inloopfaciliteiten beschikken over een aantoonbaar passende opleiding en/of ervaring met het werken met de doelgroep.

Bij de activiteit ‘Uitstapprogramma/hulp- en dienstverleningsaanbod’:

1.De hulp- en dienstverleners werkzaam voor het uitstapprogramma beschikken over

een aantoonbaar passende opleiding en ervaring in het werken met de doelgroep.

1.In de aanvraag vermeldt u het aantal nieuw op te starten trajecten en het aantal prostitué(e)s dat de prostitutie verlaat. Wij verwachten van u een onderbouwing van deze aantallen.

Artikel 10
Evaluatie

In de aanloop naar de nieuwe Nota Volksgezondheid 2015-2018, die begin 2015 wordt vastgesteld, wordt in 2014/2015 het huidige beleid geëvalueerd. De hieruit voortvloeiende inzichten dienen als voedingsbodem voor de nieuwe Nota Volksgezondheid. Afhankelijk van de inhoud van de nieuwe nota wordt deze beleidsregel wel of niet bijgesteld.

Artikel 11
Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel Prostitutie: hulp- en dienstverlening en treedt bij bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 8 juli 2014.

De secretaris,                                                                             De burgemeester,

Drs. M.R. Schurink                                                                      Mr. J. van Zanen