Aanwijzingsbesluit categorieën van besluiten waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Het college van burgemeester en wethouders van Grave ,

Gelet op artikel 2, lid 4 van de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften Grave 2014,

Besluit v ast te stellen het

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Artikel 1

De in bijlage 1 opgenomen categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als bezwaarschriften waarbij het horen ambtelijk kan plaatsvinden.

Artikel 2

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van dit besluit wordt een bezwaarschrift dat behoort tot een van de in bijlage 1 vermelde categorieën ter behandeling aan de commissie voorgelegd, indien daarvoor naar het oordeel van de teamleider Werk, inkomen en zorg van de Werkorganisatie CGM gegronde redenen bestaan.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 april 2014

A.M.H. Roolvink, burgemeester

J.J.L Heerkens, secretaris

BIJLAGE 1 bij artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

 • A.Bezwaarschriften gericht tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Wet werk- en bijstand en aanverwante wetten, voor zover deze bezwaarschriften betrekking hebben op:

  • 1.Afwijzing algemene bijstand

  • 2.Opschorting

  • 3.Ingangs- en beëindigingsdatum

  • 4.Buitenbehandelingstelling

  • 5.Hoogte uitkering, korting en toeslagen

  • 6.Uitstroom- en reïntegratietrajecten

  • 7.Opgelegde (arbeids)voorwaarden

  • 8.Opgelegde maatregelen (niet vanwege agressie)

  • 9.Terugvordering, niet zijnde terugvordering van meer dan € 1.000,-- o.g.v. bijzonder onderzoek

  • 10.Intrekking en beëindiging van algemene bijstand, niet tegen besluiten op basis van bijzonder onderzoek

  • 11.Aflosbedragen, inclusief verrekening van vakantietoeslag, en andere inhoudingen

  • 12.Bijzondere bijstand

  • 13.Langdurigheidstoeslag

  • 14.Besluiten ingevolge het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

  • 15.Bijstand in de vorm van een krediethypotheek

  • 16.Toestemming vakantie

  • 17.Toepassing koppelingswet

B Bezwaarschriften gericht tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning

C Bezwaarschriften op grond van de Wet schuldhulpverlening

D Bezwaarschriften op grond van de Wet leerlingenvervoer

Naar boven