Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2014, 35582Beleidsregels

Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel Handhaving samenscholingsverbod voor de wijk Holtenbroek III in Zwolle

BELEIDSREGEL HANDHAVING SAMENSCHOLINGSVERBOD VOOR DE WIJK HOLTENBROEK III IN ZWOLLE

De burgemeester van Zwolle,

Gelet op artikel 2.1.1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Zwolle (samenscholing en ongeregeldheden) 2014 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (beleidsregels);

Besluit:

de beleidsregel “handhaving samenscholingsverbod voor de wijk Holtenbroek III in Zwolle” vast te stellen .

Aanleiding

Al geruime tijd komen groepen jongeren bij elkaar in de wijk Holtenbroek III die zorgen voor criminaliteit en overlast. Dit veroorzaakt in toenemende mate (ernstige) overlast, intimidatie, geweld en andere de openbare orde bedreigende situaties.

De ernstige overlast en de (dreigende) verstoringen van de openbare orde worden vooral veroorzaakt door 3 groepen personen. Het gaat hierbij om 2 criminele groepen en een hinderlijke en overlast gevende groep personen.

Door de verschillende incidenten die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan (zoals schietpartijen, (gewapende) overvallen, ernstige overlast en andere (dreigende) verstoringen van de openbare orde) is het gevoel van onveiligheid in de wijk Holtenbroek III verder toegenomen.

Tot nu toe zijn verschillende maatregelen getroffen (zoals aanwijzing tot veiligheidsrisico gebied, instellen van een project- en wijkteam voor de wijk met een speciaal plan van aanpak) die echter nog onvoldoende tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Ondanks inspanningen nemen de overlast en de verstoringen van de openbare orde niet af en zijn deze niet goed beheersbaar. Er hebben zich recent weer verschillende (dreigende) incidenten voorgedaan.

Bewoners en andere aanwezigen in de wijk moeten tegen dit ongewenst gedrag beschermd worden. Daarom heb ik besloten tot het opstellen van deze beleidsregel waarin het samenscholingsverbod nader wordt gespecificeerd ten behoeve van een effectief optreden tegen (dreigende) verstoring van de openbare orde en (ernstige) overlast.

Reikwijdte: specifieke bepalingen voor de wijk Holtenbroek III

Op basis van het samenscholingsverbod in artikel 2.1.1.1 van de APV van Zwolle is de politie te allen tijde bevoegd op te treden tegen ongewenste samenscholing, en is een ieder verplicht om een daartoe strekkend bevel van een politieambtenaar op te volgen.

Het is wenselijk om dit samenscholingsverbod voor de wijk Holtenbroek III verder te specificeren door het vaststellen van expliciete bepalingen. Hiermee is voor een ieder duidelijk in welke gevallen strikt en intensief wordt gehandhaafd.

Na overleg met politie en het Openbaar Ministerie heb ik besloten het samenscholingsverbod strikt en intensief te handhaven in de wijk Holtenbroek III in de volgende gevallen:

 • 1.Het samenscholingsverbod wordt strikt en intensief gehandhaafd in de wijk Holtenbroek III, meer specifiek binnen het op de bij dit besluit horende kaart ("Samenscholingsverbod Holtenbroek 3" d.d. 23 juni 2014) binnen het met rood aangegeven gebied. Dit gebied wordt begrensd door en is inclusief de volgende straten: Andantepad, Palestrinalaan, Frobergerstraat, Bachlaan, Mozartlaan (tot en met het gemaaltje), Bachlaan, Beethovenlaan en Porporastraat.

 • 2.Het samenscholingsverbod wordt strikt en intensief gehandhaafd met ingang van 27 juni 2014 tot 1 november 2014.

 • 3.De handhaving wordt beperkt tot een groep van 3 of meer personen, die zich hinderlijk en/of intimiderend gedragen ten opzichte van anderen die zich in dat gebied bevinden, zoals bewoners, ondernemers en bezoekers.

Van hinderlijk en/of intimiderend gedrag door een groep is in elk geval sprake bij de volgende gedragingen en/of situaties:

 • -De groep (of personen daarin) neemt een dreigende/intimiderende/provocerende/agressieve houding aan naar passanten, bewoners, ondernemers of anderen die aanwezig zijn in de wijk.

 • -De groep (of personen daarin) houden zich zonder kennelijk doel op in portieken, bij woningen of in de openbare ruimte.

 • -De groep (of personen in de groep) belemmert c.q. blokkeert de doorgang voor passerende personen.

 • -De groep (of personen in de groep) vallen voorbijgangers lastig (schelden, negatief aanspreken).

 • -De groep (of personen in de groep) werken belemmerend op de toegang tot winkels, speelgelegenheden of andere voor publiek toegankelijke ruimten.

 • -Er wordt in de groep alcoholische drank gebruikt of is voorhanden.

 • -Er wordt in de groep hard- of softdrugs gebruik of is voorhanden.

 • -Het gedrag van (personen in) de groep doet vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- en/of softdrugs.

 • -De groep (of personen in de groep) is luidruchtig, of er wordt vanuit de groep harde muziek ten gehore gebracht, of wel er wordt geluidsoverlast veroorzaakt door brommers of scooters.

 • -De groep (of personen in de groep) gooit afval op straat of er worden vernielingen gepleegd.

Tijd

Omdat de overlast en (dreigende) verstoring van de openbare orde zich op alle dagen van de week en op elke tijd kan voordoen geldt dit beleid voor alle dagen van de week en 24 uur per dag.

Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Zwolle en tevens in huis-aan-huisblad de Peperbus en ligt gedurende twee weken ter inzage ter inzage bij het informatiecentrum van het Stadskantoor.

De beleidsregel treedt op 27 juni 2014 in werking en geldt tot 1 november 2014.