Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 3143Overige besluiten van algemene strekking

Aanpassing bevoegdhedenregister

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar deelt mede dat het college resp. de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, op 21 januari 2014 heeft besloten mandaat/volmacht/machtiging te verlenen aan de functionarissen zoals opgenomen in de bij het besluit behorende bijlage 1 en het verleende mandaat/volmacht/machtiging zoals omschreven in de bij het besluit behorende bijlage 2 in te trekken. Eén en ander voor zover en onder de voorwaarden zoals vermeld in de genoemde bijlagen.

De reden van dit besluit is dat met ingang van 1 januari 2014 aantal dienstonderdelen zijn verzelfstandigd.

Het besluit betreffende de nieuw te verlenen mandaten/machtigingen/volmachten evenals de intrekking van de reeds verleende mandaten/machtigingen/volmachten treedt de dag na de bekendmaking daarvan in dit gemeenteblad in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na deze bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

De volledige tekst van het besluit met de daarbijbehorende bijlage kunt u lezen op: www.alkmaar.nl/.....