Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2014, 31041Beleidsregels

Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Mandaatstatuut Stadskanaal 2012

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het actueel houden van het mandaatstatuut;

b e s l u i t :

1. In de tabel behorende bij de Afdeling Samenleving mandaatnummer 37 toevoegen met de volgende omschrijving:

Nummer

Omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

bijzondere bepalingen

37.

Het uitvoeren van de Leerplichtwet 1969

BW

3100000 Manager

Samenleving

31000006 Leerplicht-

ambtenaar

2. In de tabel Politie de omschrijving Korpschef regiopolitie Groningen wijzigen in Korpschef politie, regionale eenheid Noord-Nederland.

3. In de tabel behorende bij de Afdeling Werk en Inkomen mandaatnummer 9 wijzigen zodat deze als volgt komt te luiden:

Nummer

Omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

bijzondere bepalingen

9.

Besluiten tot verhaal (in rechte) en terugvordering (in rechte), alsmede herziening/intrekking van genomen beslissingen op grond van de onder 3. en 6. genoemde regelingen, de Wet maatschappelijke ondersteuning en onverschuldigde betalingen op grond van artikel 6:203 BW.

BW

21000001 Manager Werk en Inkomen

21000010 Medewerker terugvordering en verhaal

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

mevrouw B.A.H. Galama

secretaris

voorzitter