Verordening winkeltijden Doesburg 2014, gewijzigd mei 2014

Verordening winkeltijden Doesburg 2014, gewijzigd mei 2014

gelezen het initiatiefvoorstel van de VVD fractie van 21 mei 2014;

gehoord de commissie Bestuurs- en Organisatiezaken van 8 mei 2014;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet

b e s l u i t :

vast te stellen de "Verordening winkeltijden Doesburg 2014, gewijzigd mei 2014" onder gelijktijdige intrekking van de "Verordening winkeltijden Doesburg 2014", zoals vastgesteld op 19 december 2013:

Artikel 1.
Begripsbepalingen

De begripsbepalingen van artikel 1 van de Winkeltijdenwet zijn op deze verordening van toepassing.

Artikel 2.
Algemene vrijstelling

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet, gelden niet op zon- en feestdagen, met uitzondering van de volgende dagen: Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag alsmede 4 mei en 24 december na 19:00 uur.

Artikel 3
Ontheffing nachtopenstelling

Het college kan in incidentele gevallen, voor bijzondere situaties, op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste lid onder c van de wet.

De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Het college besluit op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken. Zij kunnen het besluit voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 4.
Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De "Verordening winkeltijden Doesburg 2014" wordt ingetrokken.

Artikel 5.
Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 23 mei 2014.

 • 2.Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening winkeltijden Doesburg 2014, gewijzigd mei 2014".

ALGEMENE TOELICHTING

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre– zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de nu nog geldende Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, komen namelijk te vervallen.

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Met de nieuwe Winkeltijdenwet is de grondslag voor een aantal bepalingen uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet vervallen. Het gaat om de artikelen 3, derde en vierde lid, 4, derde en vierde lid en 10 tot en met 22. De nieuwe Winkeltijdenwet voorziet niet in een nieuwe grondslag waardoor zij van rechtswege vervallen zijn. Het opnemen van de bepalingen zoals die in het Vrijstellingenbesluit staan, is slechts vereist wanneer gemeenten niet tot algemene vrijstelling besluiten. Door de algemene vrijstelling van de zon- en feestdagen in deze verordening is er een grondslag op grond waarvan onder andere de betreffende winkels open kunnen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2

In dit artikel is de nieuwe regeling voor zon- en feestdagen opgenomen. De vrijstelling geldt voor alle zondagen en een aantal feestdagen. Alle winkels mogen op grond van artikel 2 van deze verordening tussen 06:00 uur en 22:00 uur open op alle zondagen en op de volgende feestdagen:

 • -Nieuwjaarsdag;

 • -Goede Vrijdag;

 • -Tweede Paasdag;

 • -Hemelvaartsdag;

 • -Tweede Pinksterdag;

 • -24 december;

 • -Tweede Kerstdag.

Winkels mogen niet open op de volgende dagen:

 • -Eerste Paasdag;

 • -Eerste Pinksterdag;

 • -Eerste Kerstdag;

 • -4 mei na 19:00 uur;

 • -24 december na 19.00 uur.

Artikel 3

In lid 1 is bepaald dat het college ontheffing kan verlenen van het verbod van openstelling op werkdagen tussen 22:00 uur en 06:00 uur. Dit is niet vrijgegeven.

Lid 2 biedt de mogelijkheid om een aanvraag om ontheffing het verbod van openstelling op werkdagen tussen 22:00 uur en 06:00 uur te toetsen.

Lid 3 regelt de termijn waarbinnen het college moet besluiten op een aanvraag als bedoeld in lid 1. Ook regelt lid 3 de termijn waarvoor het college het besluit kan verdagen.

Artikel 4 en artikel 5

Deze artikelen behoeven geen nader betoog.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 21 mei 2014.

De griffier, De voorzitter,

J.B. Voorhof drs. C.J.G. Luesink

Naar boven