Gemeenteblad van Heusden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenGemeenteblad 2014, 2492Beleidsregels

Beleidsregels verkiezingsreclame

Het college van Heusden;

overwegende dat het wenselijk is beleidsregels op te stellen voor verkiezingsreclame;

gelet op het bepaalde in de Grondwet, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Kieswet, de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Heusden (APV);

b e s l u i t :

vast te stellen:

de Belei dsregels voor verkiezingsreclame

Artikel 1
Definities

In deze beleidregels wordt verstaan onder:

  • -verkiezingen: verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, referendum en Waterschap;

  • -aanplakborden: door of in opdracht van de gemeente geplaatste borden die beplakt mogen worden door politieke partijen met verkiezingsaffiches;

  • -verkiezingsaffiches: een affiche/poster van een politieke partij (maximale afmeting A1 formaat 60 cm x 84 cm);

  • -sandwich- en/of driehoeksborden: deugdelijke borden die zijn opgebouwd uit veelal (dik) kartonnen dragers die zijn verbonden door een plastic koppeldraad of met drie ijzeren dragers voorziene borden (maximale afmeting 1,50 meter x 1.00 meter);

  • -spandoeken: spandoeken en banners voor de verkiezingen.

Artikel 2
Grondgebied gemeente

De beleidsregels zijn van toepassing binnen het grondgebied van de gemeente Heusden, voor zover hierdoor geen strijdigheid ontstaat met hogere regelgeving.

Artikel 3
Verkiezingsreclame op particuliere grond

Het maken van reclame voor de verkiezingen op particuliere percelen, of op andere particuliere onroerende zaken, is vergunningvrij onder de voorwaarden dat door de verkiezingsreclame geen gevaar ontstaat voor het verkeer of geen ernstige hinder voor de gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

Artikel 4
Verkiezingsreclame op openbare plaatsen

Het maken van reclame voor de verkiezingen op, in of boven openbare plaatsen is vergunningvrij onder de voorwaarde dat aan het gestelde in deze beleidsregels wordt voldaan.

Artikel 5
Aanplakborden gemeente

Het is aan alle politieke partijen, die deelnemen aan de verkiezingen, toegestaan verkiezingsaffiches aan te plakken op de door of in opdracht van de gemeente Heusden geplaatste aanplakborden.

De precieze locaties van de aanplakborden worden door het college voor de daadwerkelijke plaatsing kenbaar gemaakt op de website van de gemeente Heusden en aan de belanghebbenden.

De aanplakborden worden geplaatst uiterlijk in de week van de kandidaatstelling.

Per aanplakbord mag maximaal één verkiezingsaffiche per politieke partij worden aangebracht.

Er moet zodanig worden aangeplakt dat er zo veel mogelijk vrije ruimte overblijft voor andere verkiezingsaffiches en er niet over andere verkiezingsaffiches heen wordt geplakt.

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden.

Verkiezingsaffiches mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.

Het verwijderen van de aanplakborden gebeurt in de tweede week na de verkiezingsdag, tenzij er binnen drie maanden opnieuw verkiezingen plaatsvinden; dan kunnen de aanplakborden worden verwijderd in de tweede week na de verkiezingsdag van de tweede verkiezingen.

Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

Artikel 6
Sandwich- en/of driehoeksborden

Sandwich- en/of driehoeksborden mogen geplaatst worden in de periode vanaf de dag na de kandidaatstelling tot maximaal één week na de verkiezingsdag.

In iedere kern van de gemeente Heusden, met uitzondering van de vesting Heusden, mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst.

Er mogen geen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst buiten de bebouwde kom.

Sandwich- en/of driehoeksborden mogen enkel worden geplaatst aan de wegen die in gemeentelijk beheer zijn.

Het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden mag enkel plaatsvinden rondom bomen en/of lantaarnpalen (zonder verkeerstekens), mits deze daardoor niet op enige wijze worden beschadigd; voor zover sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst rond bomen in bezit/eigendom van particulieren moet dit gebeuren met instemming van de rechthebbende.

Er mogen geen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst voor of om verkeerstekens, lantaarnpalen met verkeerstekens of verkeerslichten.

Binnen een afstand van 25 meter vanaf rotondes, kruisingen of splitsingen van wegen mogen geen sandwich- en driehoeksborden worden geplaatst.

De sandwich- en/of driehoeksborden moeten zodanig geplaatst worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd en dat een vrije doorgang voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke op het trottoir gewaarborgd blijft.

Er mag rondom een boom en/of lantaarnpaal maximaal één sandwich- en/of driehoeksbord worden geplaatst.

Bij het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

De sandwich- en/of driehoeksborden mogen geen handelsreclame bevatten.

Artikel 7Verkiezingsspandoeken

Verkiezingsspandoeken op of boven openbare plaatsen mogen opgehangen worden gedurende de periode vanaf de dag ná de kandidaatstelling tot maximaal één week na de verkiezingsdag.

Bevestiging aan particulier eigendom mag alleen gebeuren met instemming van de rechthebbende.

Als een banner of spandoek wordt geplaatst boven een rijbaan, moet de onderzijde van het spandoek minimaal 4,5 meter boven het wegdek hangen.

De spandoeken moeten zodanig worden opgehangen dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd.

De banners of spandoeken moeten zodanig worden aangebracht dat zij geen overlast veroorzaken voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

De banners of spandoeken mogen geen handelsreclame bevatten.

Artikel 8
Verbod overige vormen van verkiezingsreclames op, in of boven openbare plaatsen

Het is verboden aanhangers, spandoeken en andere reclamedragers voor de verkiezingen te plaatsen op, aan, in, over of boven het terrein van een stembureau.

Artikel 9
Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden en verkiezingsspandoeken is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Artikel 10
Afwijking beleidsregels

Het college kan in uitzonderlijke situaties besluiten van de beleidsregels voor verkiezingsreclame af te wijken.

Artikel 11
Inwerkingtreding en citeertitel

De beleidsregels voor verkiezingsreclame treden in werking op 1 februari 2014;

deze beleidregels worden aangehaald als: “Beleidsregels verkiezingsreclame”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van Heusden, gehouden op 14 januari 2014.

Het college van Heusden

De secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

De burgemeester,

drs. J. Hamming