Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2014, 21506Verordeningen

Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen wethouders, raadsleden en commissieleden 2008 (eerste wijziging)

De raad van de gemeente Eemnes

gelet op artikel 44, 95 tot en met 99 en 147 Gemeentewet;

gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden overwegende dat het wenselijk is om over te gaan op een systeem van papierloos vergaderen en een tablet in bruikleen beschikbaar te stellen aan raadsleden en fractievertegenwoordigers en wethouders;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen wethouders, raadsleden en commissieleden 2008 (eerste wijziging)

Artikel I

De Verordening voorzieningen wethouders, raadsleden en commissieleden 2008 wordt als volgt gewijzigd.

A.Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1
Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet c.q. als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

 • c.Regeling rechtspositie wethouders: Ministerieel besluit van 20 februari 2004, Stcrt. 41;

 • d.Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244;

 • e.Reisbesluit binnenland: het Koninklijk Besluit van 1 maart 1993, Stb. 144;

 • f.Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • g.raadslid: lid van gemeenteraad;

 • h.Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U1011, St.crt.181;

 • i.de griffier: de griffier als bedoeld in artikel 107 van de gemeentewet;

 • j.de gemeentesecretaris: de secretaris als bedoeld in artikel 102 van de gemeentewet;

 • k.tablet: een tabletcomputer met een schermdiameter van tenminste 9,5 inch, met de daarop geïnstalleerde software;

 • l.BEL Combinatie: het openbaar lichaam genaamd BEL Combinatie.

 • B.Artikel 8 komt te luiden:

  Artikel 8 Tablet

  • 1.De gemeente stelt het raadslid ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een tablet in bruikleen ter beschikking.

  • 2.Het raadslid sluit voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst af met de BEL Combinatie.

  • 3.De directeur van de BEL Combinatie stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

  • 4.De gemeente vergoedt het raadslid, op diens verzoek en ten laste van de gemeente, voor de uitoefening van het raadslidmaatschap de kosten van een internetabonnement, tot ten hoogste € 30,- per maand.

 • C.Artikel 9 komt te luiden:

  Artikel 9 (Gereserveerd)

 • D.Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10
Fietsregeling

Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, kan deelnemen aan de voor de gemeente geldende fiscale fietsregeling. Naar keuze van het raadslid wordt de raadsvergoeding dan wel vaste onkostenvergoeding verminderd met de vergoeding voor de fiets.

Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

 • E.Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19
Tablet

 • 1.De gemeente stelt de wethouder ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het wethouderschap een tablet ter beschikking.

 • 2.De wethouder sluit voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst af met de BEL Combinatie

 • 3.De directeur van de BEL Combinatie stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 4.De gemeente vergoedt, op diens verzoek, de wethouder ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het wethouderschap de kosten van een internetabonnement tot ten hoogste € 30,- per maand.

 • F.Artikel 21 komt te luiden:

  Artikel 21 (Gereserveerd)

 • G.Artikel 22 komt te luiden:

  Artikel 22 Fietsregeling

  • 1.De wethouder kan deelnemen aan de voor de gemeente geldende fiscale fietsregeling. Naar keuze van de wethouder wordt de bezoldiging dan wel de vaste onkostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding voor de fiets.

  • 2.Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

 • H.Artikel 27 komt te luiden:

Artikel 27
Tablet

 • 1.De gemeente stelt het commissielid ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het commissielidmaatschap een tablet in bruikleen ter beschikking.

 • 2.Het commissielid sluit voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst af met de gemeente Eemnes

 • 3.De directeur van de BEL Combinatie stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 4.De gemeente vergoed het commissielid, op diens verzoek en ten laste van de gemeente, voor de uitoefening van het commissielidmaatschap de kosten van een internetabonnement, tot ten hoogste € 30,- per maand.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 27 maart 2014.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 24 februari 2014.

De griffier, De voorzitter,

J.A. de Bruijn R. van Benthem RA

Toelichting op de verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen wethouders, raadsleden en commissieleden 2008 (eerste wijziging)

Artikelsgewijs

Artikel 1

Toegevoegd is een definitie van het begrip ‘tablet’. Omdat het ter beschikking stellen van tablets papierarm werken moet ondersteunen, is ervoor gekozen om modellen met relatief kleine beeldschermen uit te sluiten. Naarmate een beeldscherm kleiner wordt, zal de behoefte aan het kunnen lezen van een papieren document groter worden.

Toegevoegd is een definitie van het begrip ‘tablet’. Omdat het ter beschikking stellen van tablets papierarm werken moet ondersteunen, is ervoor gekozen om modellen met relatief kleine beeldschermen uit te sluiten. Naarmate een beeldscherm kleiner wordt, zal de behoefte aan het kunnen lezen van een papieren document groter worden.

Artikel 8

In het kader van het papierarm werken wordt aan raadsleden een tablet in bruikleen gegeven, in plaats van een bruikleenregeling voor een computer of een vergoeding voor het zelf aanschaffen van een computer. Voor de tablet wordt een bruikleenovereenkomst gesloten met de BEL Combinatie.

Internet en e-mailverkeer zijn een niet meer weg te denken communicatiemiddel in onze samenleving. Om daar in te participeren beschikt vrijwel iedereen over een eigen voorziening. Het is dan ook aan te nemen dat raadsleden over die middelen standaard beschikken. Voor diegenen die nog geen gebruik maken van een internet-aansluiting en dat ten behoeve van het raadlidmaatschap wel gaan doen, is het mogelijk om te verzoeken om een bijdrage in de kosten van het abonnement. De vergoeding is beperkt tot de werkelijke kosten en tot maximaal € 30,- per maand. Indien het abonnement deel uitmaakt van een pakket waarin bijvoorbeeld ook TV of telefoon wordt aangeboden, worden de kosten van dat abonnement tot ten hoogste € 30,- per maand vergoed.

In het kader van het papierarm werken wordt aan raadsleden een tablet in bruikleen gegeven, in plaats van een bruikleenregeling voor een computer of een vergoeding voor het zelf aanschaffen van een computer. Voor de tablet wordt een bruikleenovereenkomst gesloten met de BEL Combinatie.

Internet en e-mailverkeer zijn een niet meer weg te denken communicatiemiddel in onze samenleving. Om daar in te participeren beschikt vrijwel iedereen over een eigen voorziening. Het is dan ook aan te nemen dat raadsleden over die middelen standaard beschikken. Voor diegenen die nog geen gebruik maken van een internet-aansluiting en dat ten behoeve van het raadlidmaatschap wel gaan doen, is het mogelijk om te verzoeken om een bijdrage in de kosten van het abonnement. De vergoeding is beperkt tot de werkelijke kosten en tot maximaal € 30,- per maand. Indien het abonnement deel uitmaakt van een pakket waarin bijvoorbeeld ook TV of telefoon wordt aangeboden, worden de kosten van dat abonnement tot ten hoogste € 30,- per maand vergoed.

Artikel 9 en 21

In verband met het afschaffen van de spaarloonregeling en de levensloopregeling per 1 januari 2012, is het niet langer nodig om deze artikelen te handhaven. Om vernummering van de verordening te vermijden, is gekozen om achter de betreffende artikelnummers ‘Gereserveerd’ op te nemen.

In verband met het afschaffen van de spaarloonregeling en de levensloopregeling per 1 januari 2012, is het niet langer nodig om deze artikelen te handhaven. Om vernummering van de verordening te vermijden, is gekozen om achter de betreffende artikelnummers ‘Gereserveerd’ op te nemen.

Artikel 10 en 22

De fiscale fietsregeling is in 2011 gewijzigd en zal de komende jaren waarschijnlijk opnieuw worden gewijzigd. Daarom is de verouderde verwijzing naar de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 verwijderd en vervangen door een meer algemene omschrijving.

De fiscale fietsregeling is in 2011 gewijzigd en zal de komende jaren waarschijnlijk opnieuw worden gewijzigd. Daarom is de verouderde verwijzing naar de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 verwijderd en vervangen door een meer algemene omschrijving.

Artikel 19

In het kader van het papierarm werken wordt aan wethouders een tablet in bruikleen gegeven, in plaats van een bruikleenregeling voor een computer of een vergoeding voor het zelf aanschaffen van een computer. Voor de tablet wordt een bruikleenovereenkomst gesloten met de BEL Combinatie.

Internet en e-mailverkeer zijn een niet meer weg te denken communicatiemiddel in onze samenleving. Om daar in te participeren beschikt vrijwel iedereen over een eigen voorziening. Het is dan ook aan te nemen dat raadsleden over die middelen standaard beschikken. Voor diegenen die nog geen gebruik maken van een internet-aansluiting en dat ten behoeve van het wethouderschap wel gaan doen, is het mogelijk om te verzoeken om een bijdrage in de kosten van het abonnement. De vergoeding is beperkt tot de werkelijke kosten en tot maximaal € 30,- per maand. Indien het abonnement deel uitmaakt van een pakket waarin bijvoorbeeld ook TV of telefoon wordt aangeboden, worden de kosten van dat abonnement tot ten hoogste € 30,- per maand vergoed.

In het kader van het papierarm werken wordt aan wethouders een tablet in bruikleen gegeven, in plaats van een bruikleenregeling voor een computer of een vergoeding voor het zelf aanschaffen van een computer. Voor de tablet wordt een bruikleenovereenkomst gesloten met de BEL Combinatie.

Internet en e-mailverkeer zijn een niet meer weg te denken communicatiemiddel in onze samenleving. Om daar in te participeren beschikt vrijwel iedereen over een eigen voorziening. Het is dan ook aan te nemen dat raadsleden over die middelen standaard beschikken. Voor diegenen die nog geen gebruik maken van een internet-aansluiting en dat ten behoeve van het wethouderschap wel gaan doen, is het mogelijk om te verzoeken om een bijdrage in de kosten van het abonnement. De vergoeding is beperkt tot de werkelijke kosten en tot maximaal € 30,- per maand. Indien het abonnement deel uitmaakt van een pakket waarin bijvoorbeeld ook TV of telefoon wordt aangeboden, worden de kosten van dat abonnement tot ten hoogste € 30,- per maand vergoed.

Artikel 27

In het kader van het papierarm werken wordt aan commissieleden een tablet in bruikleen gegeven, in plaats van een bruikleenregeling voor een computer of een vergoeding voor het zelf aanschaffen van een computer. Voor de tablet wordt een bruikleenovereenkomst gesloten met de BEL Combinatie

Internet en e-mailverkeer zijn een niet meer weg te denken communicatiemiddel in onze samenleving. Om daar in te participeren beschikt vrijwel iedereen over een eigen voorziening. Het is dan ook aan te nemen dat raadsleden over die middelen standaard beschikken. Voor diegenen die nog geen gebruik maken van een internet-aansluiting en dat ten behoeve van het wethouderschap wel gaan doen, is het mogelijk om te verzoeken om een bijdrage in de kosten van het abonnement. De vergoeding is beperkt tot de werkelijke kosten en tot maximaal € 30,- per maand. Indien het abonnement deel uitmaakt van een pakket waarin bijvoorbeeld ook TV of telefoon wordt aangeboden, worden de kosten van dat abonnement tot ten hoogste € 30,- per maand vergoed.

In het kader van het papierarm werken wordt aan commissieleden een tablet in bruikleen gegeven, in plaats van een bruikleenregeling voor een computer of een vergoeding voor het zelf aanschaffen van een computer. Voor de tablet wordt een bruikleenovereenkomst gesloten met de BEL Combinatie

Internet en e-mailverkeer zijn een niet meer weg te denken communicatiemiddel in onze samenleving. Om daar in te participeren beschikt vrijwel iedereen over een eigen voorziening. Het is dan ook aan te nemen dat raadsleden over die middelen standaard beschikken. Voor diegenen die nog geen gebruik maken van een internet-aansluiting en dat ten behoeve van het wethouderschap wel gaan doen, is het mogelijk om te verzoeken om een bijdrage in de kosten van het abonnement. De vergoeding is beperkt tot de werkelijke kosten en tot maximaal € 30,- per maand. Indien het abonnement deel uitmaakt van een pakket waarin bijvoorbeeld ook TV of telefoon wordt aangeboden, worden de kosten van dat abonnement tot ten hoogste € 30,- per maand vergoed.