Gemeenteblad van Hellendoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornGemeenteblad 2013, 4473Verordeningen

Nadere regels subsidiëring evenementen 2014

Nijverdal, 10 december 2013 Nr. 13INT04126

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

gelet op artikel 2, lid 2, artikel 5, lid 4 en artikel 7, lid 4, van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de

Nadere regels subsidiëring evenementen 2014

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.evenement: een voor publiek toegankelijke, speciaal georganiseerde tijdelijke gebeurtenis (binnen of buiten), die van culturele of sportieve aard is, van een bovengemeentelijke betekenis en zonder winstoogmerk;

 • c.bovengemeentelijke betekenis: de uitstraling van een evenement die blijkt uit het feit dat een evenement ook onder de aandacht wordt gebracht op plaatsen buiten de gemeentegrenzen;

 • d.verordening: Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

Het college verstrekt, onder de voorwaarde dat andere sponsors eveneens bijdragen in de kosten van het evenement, subsidie voor de volgende evenementen:

 • -Hellendoorn Rally;

 • -Hellendoorn Heksendoorn;

 • -Zunnewende;

alsmede voor maximaal drie nog nader aan te wijzen nationale sportkampioenschappen.

Artikel 3 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.Naast de gegevens, genoemd in artikel 5 van de verordening, dient bij een aanvraag voor subsidie een jaarverslag van het voorgaande jaar bijgevoegd te worden, waarin het verloop van het evenement wordt beschreven met daarbij aandacht voor de financiën en het aantal bezoekers van het afgelopen jaar.

 • 2.Het voorgaande lid is slechts van toepassing op een evenement dat binnen vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag binnen de gemeente heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 7 van de verordening wordt een aanvraag voor subsidie bij het college ingediend uiterlijk 1 november van het jaar, voorafgaand aan het jaar, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 5 Nadere regels voor de verdeling van het beschikbare bedrag

Een evenement kan voor het begroot tekort gesubsidieerd worden, met een maximum van € 5.000,-- per jaar.

Artikel 6 Overige verplichtingen

 • 1.Bij publiciteit over de subsidiabele activiteit wordt vermeld dat subsidie door de gemeente is verstrekt.

 • 2.Het gestelde in lid 1 houdt in dat het logo van de gemeente, in combinatie met het bijschrift "mede mogelijk gemaakt door", op schriftelijke en digitale middelen worden geplaatst die betrekking hebben op de activiteit.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

Het college treft de nodige voorzieningen of neemt de nodige besluiten in de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Nadere regels subsidiëring evenementen 2014.

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,