35 561 Parlementair onderzoek aardgaswinning in Groningen

Nr. 3 BRIEF VAN DE PARLEMENTAIRE ENQUÊTECOMMISSIE AARDGASWINNING GRONINGEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2021

Op 11 februari 2021 is de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen geïnstalleerd. De Kamer heeft bij de installatie van deze enquêtecommissie een opdracht geformuleerd1, waarin de doelstelling, hoofd- en deelvragen zijn omschreven en waaraan een planning en budget zijn gekoppeld. Hierbij brengen wij u graag namens de enquêtecommissie op de hoogte van de voortang van het enquêteonderzoek. Tevens verzoeken wij u dit voortgangsbericht ter kennisgeving door te geleiden naar de Kamer.

De onderzoekswerkzaamheden van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen verlopen vooralsnog volgens planning en zijn tot op heden binnen budget. Direct na de constituerende vergadering op 11 februari 2021 is het dossieronderzoek gestart door gebruik te maken van de wettelijke vorderingsbevoegdheid. In het kader van dataverzameling heeft de enquêtecommissie schriftelijke informatie gevorderd bij tientallen actoren. Deze actoren hebben in het voorjaar van 2021 enkele honderdduizenden documenten geleverd aan de enquêtecommissie. Ook recent heeft de enquêtecommissie aanleiding gezien voor het navorderen van informatie. Deze informatievergaring vormt een belangrijke basis voor het dossieronderzoek.

In het voorjaar van 2021 is de ondersteunende onderzoeksstaf van de enquêtecommissie uitgebreid tot een multidisciplinair team van in totaal 17 personen. De onderzoeksstaf raadpleegt en analyseert vrijwel alle geleverde documentatie met gebruik van een digitale onderzoekstool. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid feitenonderzoek dat het gehele onderzoeksveld omvat. Om kennis van buiten in het enquêtetraject in te brengen zijn daarnaast technische briefings door deskundigen verzorgd, waarvan er inmiddels 18 hebben plaatsgevonden.

De enquêtecommissie laat zich bij haar onderzoek ook bijstaan door een klankbordgroep, die in het kader van kwaliteitsborging reflecteert op tussenproducten van de enquêtecommissie. Deze klankbordgroep bestaat uit zes deskundigen, die ieder specifieke expertise inbrengen. Ook heeft de enquêtecommissie ervoor gekozen een discoursanalyse uit te laten voeren waarin het bewonersperspectief, het mediabeeld en de politieke context centraal staan.

In het zomerreces van 2021 heeft de enquêtecommissie en de ondersteunende staf een tweedaags werkbezoek aan Groningen afgelegd, waarbij in klein verband keukentafelgesprekken met gedupeerden zijn gevoerd, dorpswandelingen zijn gemaakt en waarbij is gesproken met belangenverenigingen en schade-experts. Ook is een bezoek gebracht aan de gasopslag in het zuidelijker gelegen Norg.

In de eerste week van het komende kerstreces bouwt de enquêtecommissie hierop voort door opnieuw een werkbezoek af te leggen. Bij dit werkbezoek gaat de enquêtecommissie – eveneens in klein verband – wederom in gesprek met gedupeerden. Omwille van de coronasituatie vinden deze gesprekken buiten plaats in de vorm van wandelgesprekken. Ook spreekt de enquêtecommissie met geestelijke zorgverleners in het aardbevingsgebied, decentrale overheden en gasbedrijven.

In de laatste week van het komende kerstreces starten de leden van de enquêtecommissie met een intensieve periode van besloten voorgesprekken, die duurt tot en met eind februari 2022. De start van deze besloten voorgesprekken markeert de overgang van de analyse- naar de verificatie- en wederhoorfase. De besloten voorgesprekken vinden op vrijwillige basis plaats met personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de thematiek die de enquêtecommissie onderzoekt. De besloten voorgesprekken hebben tot doel het vergroten van kennis van en inzicht in de materie, het toetsen van de voorlopige bevindingen uit het dossieronderzoek en het selecteren van cruciale momenten en getuigen en deskundigen voor de openbare verhoren.

In de maanden januari en februari 2022 voert de enquêtecommissie deze besloten voorgesprekken vijf dagen per week onafgebroken. De intensiteit van deze fase van het onderzoek heeft als consequentie dat de Kamerleden van de enquêtecommissie hun woordvoerderschappen en andere Kamerwerkzaamheden tijdelijk zullen moeten onderbreken.

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen doet haar uiterste best om binnen de beperkingen als gevolg van de coronasituatie de voortgang in het onderzoek te houden. Dat is alleen op verantwoorde wijze mogelijk met de ondersteuning van de ambtelijke diensten van de Kamer, waarbij de Technische en Facilitaire dienst, de Dienst Automatisering en Bureau Chief Information Security Officer bijzondere vermelding verdienen. De enquêtecommissie aardgaswinning Groningen waardeert de kundigheid en professionele inzet van deze diensten zeer.

Indien zich tussentijdse ontwikkelingen voordoen in het onderzoek van de enquêtecommissie, stellen wij u daarvan op de hoogte. We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

De voorzitter van de commissie, Van der Lee

De griffier van de commissie, Israel


X Noot
1

Kamerstuk 35 561, nr. 2

Naar boven