33 192 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

K VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 1 april 2014

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad1 heeft op 11 maart 2014 de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 februari 2014 inzake de aanbieding van de Brede Kabinetsvisie op identiteitsfraude van 20 december 2013 besproken. In deze brief wordt melding gemaakt van een Rijksbrede aanpak van fraude die door de Minister van Veiligheid en Justitie wordt aangeboden. Deze brieven moeten in samenhang worden gezien, aldus de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad verzoekt bij dezen of zij deze brief tevens aangeboden kan krijgen.

Naar aanleiding hiervan heeft zij de Minister van Veiligheid en Justitie op 14 maart 2014 een brief gestuurd.

De Minister heeft op 28 maart 2014 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier voor de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad, Van Dooren

BRIEF AAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Den Haag, 14 maart 2014

De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad heeft op 11 maart 2014 met belangstelling de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 februari 2014 inzake de aanbieding van de Brede Kabinetsvisie op identiteitsfraude van 20 december 2013 besproken. Deze brief heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Eerste Kamer naar aanleiding van een toezegging (T01857)2 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie van vreemdelingen (33 192) op 18 november 2013.3

In de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt melding gemaakt van een Rijksbrede aanpak van fraude die door de Minister van Veiligheid en Justitie wordt aangeboden. Deze brieven moeten in samenhang worden gezien, aldus de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad verzoekt bij dezen of zij deze brief, die reeds op 20 december 2013 aan de Tweede Kamer is aangeboden, tevens aangeboden kan krijgen.

De commissie ontvangt uw reactie graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief.

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad, G. ter Horst

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2014

Conform het verzoek van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad (d.d. 14 maart 2014, uw kenmerk 154651.01u) stuur ik u bijgaand de brief over de Rijksbrede aanpak van fraude, die op 20 december 2013 aan de Tweede Kamer4 is aangeboden.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Samenstelling:

Holdijk (SGP), G.J. de Graaf (VVD), Slagter-Roukema (SP), Franken (CDA), Witteveen (PvdA), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Strik (GL), Lokin-Sassen (CDA), Scholten (D66), Th. de Graaf (D66), De Boer (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA) (voorzitter), Beckers (VVD), Beuving (PvdA), Schrijver (PvdA), M. de Graaff (PVV) (vice-voorzitter), Reynaers (PVV), Popken (PVV), Huijbregt-Schiedon (VVD), Swagerman (VVD), Gerkens (SP)

X Noot
2

Toezegging met nummer T01857 te raadplegen op www.eerstekamer.nl .

X Noot
3

Handelingen EK 2013/2014, nr. 8 (33 192).

X Noot
4

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 154651.01

Naar boven