Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Vergaderingnummer 30
Datum vergadering 5 december 2017
Gepubliceerd op 29 december 2017 17:14

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering11 Stemmingen moties Begroting Justitie en Veiligheid 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018,

te weten:

 • -de motie-Helder/Graus over het Veterinair Forensisch Team (34775-VI, nr. 42);

 • -de motie-Fritsma/Wilders over grenzen sluiten voor asielzoekers en migranten uit islamitische landen (34775-VI, nr. 43);

 • -de motie-Fritsma over geen bed-bad- en broodopvang (34775-VI, nr. 44);

 • -de motie-Fritsma over illegaliteit strafbaar stellen (34775-VI, nr. 45);

 • -de motie-Fritsma over asielvergunningen van in Nederland verblijvende Syriërs (34775-VI, nr. 46);

 • -de motie-Markuszower over een systeem van gekozen strafrechters (34775-VI, nr. 47);

 • -de motie-Van Oosten c.s. over het ziekteverzuim bij de politie (34775-VI, nr. 49);

 • -de motie-Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen (34775-VI, nr. 50);

 • -de motie-Buitenweg c.s. over de ZSM-bijstand (34775-VI, nr. 51);

 • -de motie-Buitenweg c.s. over rechtsbijstand voor on- en minvermogenden (34775-VI, nr. 52);

 • -de motie-Van Ojik c.s. over de Regeling langdurig verblijvende kinderen (34775-VI, nr. 53);

 • -de motie-Van Dam c.s. over verdeling van de operationele sterkte bij de politie (34775-VI, nr. 55);

 • -de motie-Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes (34775-VI, nr. 56);

 • -de motie-Van Nispen c.s. over geen lager budget voor gesubsidieerde rechtsbijstand (34775-VI, nr. 58);

 • -de motie-Van Nispen/Kuiken over overhevelen van mediationmiddelen naar 2018 (34775-VI, nr. 59);

 • -de motie-Van Nispen c.s. over experimenten met wietteelt (34775-VI, nr. 60);

 • -de motie-Van Nispen/Van Raak over een lagere pensioenleeftijd voor politiepersoneel (34775-VI, nr. 61);

 • -de motie-Van Nispen c.s. over de gevolgen van het niet betalen van griffierecht (34775-VI, nr. 62);

 • -de motie-Jasper van Dijk/Van Ojik over terugsturen van vluchtelingen naar Libië (34775-VI, nr. 63);

 • -de motie-Jasper van Dijk c.s. over een besluit- en vertrekmoratorium voor Afghanistan (34775-VI, nr. 64);

 • -de motie-Groothuizen c.s. over herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand (34775-VI, nr. 65);

 • -de motie-Groothuizen c.s. over de geloofwaardigheid van bekeerlingen (34775-VI, nr. 67);

 • -de motie-Verhoeven/Arno Rutte over onderzoek naar cybersecurity (34775-VI, nr. 68);

 • -de motie-Kuiken/Buitenweg over de bejegening van zedenslachtoffers (34775-VI, nr. 69);

 • -de motie-Van der Staaij c.s. over de aanpak van rijden onder invloed (34775-VI, nr. 70);

 • -de motie-Van der Staaij over criteria voor gereguleerde wietteelt (34775-VI, nr. 71);

 • -de motie-Azarkan over buurtrechters (34775-VI, nr. 73);

 • -de motie-Azarkan c.s. over de bijdrage aan De Geschillencommissie (34775-VI, nr. 74);

 • -de motie-Azarkan over samenvoegen van de Raad voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket (34775-VI, nr. 75);

 • -de motie-Azarkan over de cultuur bij de politie (34775-VI, nr. 76);

 • -de motie-Hiddema over de invoering van het legaliteitsbeginsel (34775-VI, nr. 77);

 • -de motie-Hiddema over verdubbelen van de strafmaat voor haatzaaien (34775-VI, nr. 78);

 • -de motie-Hiddema over het aanzetten tot gewelddadig optreden strafbaar stellen (34775-VI, nr. 79);

 • -de motie-Hiddema over ontzegging van de rijbevoegdheid aan criminele leden van motorcyclegangs (34775-VI, nr. 80).

(Zie vergadering van 30 november 2017.)

De voorzitter:

De motie-Kuiken/Buitenweg (34775-VI, nr. 69) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat slachtoffers van zedenmisdrijven vaak een drempel ervaren om aangifte te doen;

overwegende dat uit recent onderzoek van Regioplan naar slachtoffers van zedenmisdrijven blijkt dat een deel van de slachtoffers hun contact met politie als negatief heeft ervaren;

overwegende dat de minister beziet hoe de meldingsbereidheid verder kan worden bevorderd;

verzoekt het kabinet in dit onderzoek ook nadrukkelijk de ervaringen van slachtoffers zelf en de verschillen per regio in kaart te brengen;

verzoekt het kabinet voorts te komen met een standaardaanpak zodat de bejegening van zedenslachtoffers optimaal kan worden verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 81, was nr. 69 (34775-VI).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Voorzitter. Vorige week heeft de Kamer uitgebreid met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gesproken over het immigratie- en asielbeleid. Daarbij heeft de staatssecretaris op een aantal punten betekenisvolle toezeggingen gedaan, onder meer waar het gaat om hervestiging van vluchtelingen, om de rechtsbijstand en om aandacht voor de beoordeling van kwetsbare groepen als christenen en lhbti'ers. Met betrekking tot het kinderpardon heeft de staatssecretaris toegezegd dat de toetsing zorgvuldig gebeurt, in alle redelijkheid en met oog voor de individuele zaak. Wij hebben dit goed gehoord en zullen de staatssecretaris bij de uitvoering van deze toezeggingen op de voet volgen. Daarom zal de ChristenUniefractie vandaag niet voor de motie van het lid Van Ojik over de Regeling landurig verblijvende kinderen (34775-VI, nr. 53) stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Hiddema namens het Forum voor Democratie, ook voor het afleggen van een stemverklaring.

De heer Hiddema (FvD):

Voorzitter. Ik heb hier een motie ingediend op stuk nr. 77 (34775-VI). Ik heb die motie ingediend omdat die een einde zou kunnen maken aan het belabberde opsporingspercentage bij de politie en de hiaten in de vervolging bij de rechtbank. Dat is een groot probleem en dat is in dit huis veel te lang op zijn beloop gelaten. Wij willen nu wel zien wie het tij wil keren. Ik vraag om een hoofdelijke stemming. Dank u wel.

De voorzitter:

Oké. Dat is geen stemverklaring, maar een verzoek om een hoofdelijke stemming over de motie op stuk nr. 77 van de heer Hiddema. Dat gaan we dan doen.

In stemming komt de motie-Helder/Graus (34775-VI, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma/Wilders (34775-VI, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (34775-VI, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. U ging ons iets te snel. Wij waren ook voor de motie op stuk nr. 42.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Fritsma (34775-VI, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (34775-VI, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Markuszower (34775-VI, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Oosten c.s. (34775-VI, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Oosten c.s. (34775-VI, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Buitenweg c.s. (34775-VI, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Buitenweg c.s. (34775-VI, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik c.s. (34775-VI, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dam c.s. (34775-VI, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam c.s. (34775-VI, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (34775-VI, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Kuiken (34775-VI, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (34775-VI, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Van Raak (34775-VI, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (34775-VI, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Van Ojik (34775-VI, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (34775-VI, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Groothuizen c.s. (34775-VI, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Groothuizen c.s. (34775-VI, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Arno Rutte (34775-VI, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuiken/Buitenweg (34775-VI, nr. 81, was nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (34775-VI, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (34775-VI, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan (34775-VI, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan c.s. (34775-VI, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan (34775-VI, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan (34775-VI, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hiddema (34775-VI, nr. 77).

Vóór stemmen de leden: Van Brenk, Hiddema, Krol, Van Rooijen, Sazias, Van der Staaij, Baudet en Bisschop.

Tegen stemmen de leden: Martin Bosma, Bosman, Bouali, Ten Broeke, Bruins, Bruins Slot, Buitenweg, Van Dam, Diertens, Tony van Dijck, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Dijkhoff, Dijksma, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Diks, Van Eijs, El Yassini, Ellemeet, Fritsma, Futselaar, Geluk-Poortvliet, Gerbrands, Geurts, De Graaf, Van der Graaf, Grashoff, Graus, De Groot, Groothuizen, Van Haersma Buma, Van Haga, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Hennis-Plasschaert, Hermans, Hijink, Van den Hul, Jetten, De Jong, Karabulut, Van Kent, Klaver, Koerhuis, Kooiman, Koopmans, Kops, Kröger, Kuik, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laan-Geselschap, Laçin, De Lange, Van der Lee, Leijten, Van der Linde, Lodders, Madlener, Maeijer, Marijnissen, Markuszower, Von Martels, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Moorlag, Agnes Mulder, Anne Mulder, Edgar Mulder, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Van Ojik, Omtzigt, Van Oosten, Ouwehand, Özdil, Öztürk, Özütok, Paternotte, Pechtold, Peters, Ploumen, Popken, Van Raak, Van Raan, Raemakers, Roemer, Rog, Ronnes, De Roon, Arno Rutte, Segers, Sienot, Sjoerdsma, Slootweg, Sneller, Snels, Tellegen, Thieme, Tielen, Van Tongeren, Van Toorenburg, Veldman, Verhoeven, Voortman, Aukje de Vries, Wassenberg, Van Weerdenburg, Westerveld, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wilders, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Van Aalst, Agema, Amhaouch, Arib, Asscher, Azarkan, Azmani, Becker, Beckerman, Beertema, Belhaj, Van den Berg, Bergkamp, Den Boer en Van den Bosch.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 8 tegen 139 stemmen is verworpen.

Meneer Van Rooijen, we hebben u niet goed verstaan. U stemde voor, toch?

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ja, voor.

In stemming komt de motie-Hiddema (34775-VI, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hiddema (34775-VI, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hiddema (34775-VI, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl