Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 34740 nr. 7

Gepubliceerd op 4 december 2017 10:54

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 740 Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 november 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel E, wordt «Na artikel 14 wordt een nieuw artikel 14b ingevoegd» vervangen door: Voor artikel 15 wordt een nieuw artikel 14b ingevoegd.

B

In artikel I, onderdeel G, komt onderdeel 4 te luiden:

4. In het vierde lid vervalt «onder 1° tot en met 6°» en «in artikel 19a genoemde».

C

In artikel I, onderdeel H, komt onderdeel 1 te luiden:

1. In het eerste lid wordt «een centraal register» vervangen door «het centrale register» en vervalt «onder 1° tot en met 6°».

D

In artikel I, onderdeel I, wordt na «alsmede in het centrale register, bedoeld in artikel 19a» een komma ingevoegd.

E

In artikel I, onderdeel K, wordt in onderdeel 1 «In de tweede volzin» vervangen door: In de derde volzin.

F

In artikel I, onderdeel N, wordt in onderdeel 1» eene voorlopige commissie» vervangen door: een voorlopige commissie.

G

In artikel I, onderdeel R, wordt na «In artikel 94» ingevoegd: , derde lid,

H

In artikel I, onderdeel Y, onderdeel 2, wordt voor «De rechter-commissaris» de aanduiding 3. geplaatst.

I

Artikel I, onderdeel AB, komt te luiden:

AB

In artikel 137g, eerste lid, wordt «stelt daartoe dag, uur en plaats vast» vervangen door «stelt daartoe dag, uur, plaats en wijze waarop wordt vergaderd, overeenkomstig artikel 80a, vast» en wordt «Artikel 108, tweede lid,» vervangen door: Artikel 108

J

Artikel I, onderdeel AD, komt te luiden:

AD

Artikel 140 komt te luiden:

Artikel 140

De curator en de schuldeiserscommissie brengen ieder afzonderlijk ter vergadering of zo spoedig mogelijk daarna een schriftelijk advies uit over het aangeboden akkoord.

K

In artikel I, onderdeel AH, wordt na «In artikel 168» ingevoegd «, tweede lid» en wordt na «behoudens deze wijziging, dat de verificatie beperkt blijft tot de schuldvorderingen» een komma ingevoegd.

L

In artikel I, onderdeel AK, wordt na «In artikel 173b» ingevoegd: , tweede lid,

M

In artikel I, onderdeel AL, komt onderdeel 3 te luiden:

3. In het derde lid wordt «Artikel 173a, lid 2 en 5» vervangen door: Artikel 173a, tweede lid.

N

In artikel I, onderdeel AO wordt «178 komt te luiden» vervangen door: Artikel 178 komt te luiden.

O

In artikel I, onderdeel AR, vervalt de komma na «artikel 127, eerste en tweede lid».

P

In artikel I, onderdeel AS, vervalt de komma na «artikel 127, eerste en tweede lid».

Q

In artikel I, onderdeel AT, wordt «127, vierde lid» vervangen door: «127, vierde lid,».

R

Artikel I, onderdeel AX, komt te luiden:

AX

In artikel 349 wordt in het vijfde lid «183 tot en met 189, 191 en 192» vervangen door: 183, 184, 185, 187 tot en met 189, 192, 328c en 349aa.

S

Artikel I, onderdeel AZ, vervalt.

T

In artikel IV, onderdeel A, onderdeel 1, vervalt na «De artikelen 184 en 185, 187, eerste, tweede en derde lid,»: en 191.

U

In artikel IV, onderdeel A, onderdeel 2, vervalt na «dan wel artikel 186»: van de Faillissementswet.

V

In artikel IV, onderdeel B, onderdeel 1, vervalt na «De artikelen 184 en 185, 187, eerste, tweede en derde lid,»: en 191.

W

In artikel IV, onderdeel B, onderdeel 2, vervalt na «dan wel artikel 186»: van de Faillissementswet.

X

In artikel IV wordt een onderdeel C ingevoegd, luidende:

C

In artikel 3:257 wordt «artikel 19a, eerste lid, « vervangen door: artikel 19a.

Y

Artikel VI wordt als volgt gewijzigd:

Er worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:

C

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2015 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) (34 218), tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt in artikel I van deze wet na onderdeel AY een onderdeel AZ ingevoegd, luidende:

AZ

Artikel 365 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een van haar leden» vervangen door: een of meer van haar leden.

2. Aan het einde van het eerste lid wordt toegevoegd: Artikel 14b is van overeenkomstige toepassing indien meerdere beoogd rechters-commissarissen zijn benoemd.

D

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2015 ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) (34 218), tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan deze wet wordt artikel I, onderdeel I, artikel 365 van die wet als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een van haar leden» vervangen door: een of meer van haar leden.

2. Aan het einde van het eerste lid wordt toegevoegd: Artikel 14b is van overeenkomstige toepassing indien meerdere beoogd rechters-commissarissen zijn benoemd.

Toelichting

Deze wijzigingen zijn van technische aard, in verband met kleine omissies in een aantal artikelen. De wijzigingen in artikel VI van het wetsvoorstel (onderdeel Y van deze nota van wijziging) betreffen enkele samenloopbepalingen die zijn toegevoegd in verband met de Wet continuïteit ondernemingen I.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl