Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 34253 nr. 10

Gepubliceerd op 9 december 2016 10:39

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 253 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN RECOURT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 6 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt artikel 105b als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «Derden» ingevoegd: met inbegrip van accountantsorganisaties en een externe accountant,.

2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Elk beding dat strijdig is met het bepaalde in het eerste of tweede lid is nietig.

Toelichting

Het eerste wijzigingsonderdeel van dit amendement verduidelijkt dat de inlichtingenplicht van derden jegens de curator ook geldt voor accountantsorganisaties en zelfstandige accountants, als bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Het gaat niet aan (een deel van) de administratie aan de curator te onttrekken door deze bij een accountant onder te brengen. Hierdoor wordt het artikel 105b, eerste lid, van de Faillissementswet een wettelijke bepaling op grond waarvan de geheimhouding wordt doorbroken (vergelijk de artikelen 20 lid 1 en 26 lid 1 Wet toezicht accountantsorganisaties).

Het betreft hier dwingend recht, zodat contractuele bedingen in strijd daarmee van rechtswege nietig zijn; dit ziet zowel op de inlichtingenplicht (lid 1) als op het retentierecht (lid 2). Het tweede wijzigingsonderdeel regelt dit.

Van Wijngaarden Recourt


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de Toelichting.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl