Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33962 nr. R

Gepubliceerd op 30 augustus 2016 13:59

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

R VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 24 augustus 2016

De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening1 hebben kennisgenomen van de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 23 juni 20162 over het beschikbaar instrumentarium van provincies inzake de aanpak van leegstand.

Naar aanleiding hiervan hebben zij de Minister op 1 juli 2016 een brief gestuurd.

De Minister heeft op 22 augustus 2016 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening, De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR, MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING

Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu

Den Haag, 1 juli 2016

De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 23 juni 20163, waarin u de Kamer informeert over het beschikbaar instrumentarium van provincies inzake de aanpak van leegstand, dit naar aanleiding van de toezegging4 die u gedaan heeft aan de Kamer tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Omgevingswet op 15 maart 2016. Deze leden hebben nog een vraag bij deze brief.

Tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Omgevingswet heeft u toegezegd om vóór de behandeling van de Invoeringswet behorende bij de Omgevingswet met het Interprovinciaal Overleg (IPO) te bekijken of het huidige instrumentarium voldoende is. Bij brief van 23 juni 2016 informeert u de Kamer over het beschikbaar instrumentarium van provincies inzake de aanpak van leegstand, maar uit deze brief blijkt niet dat u dit onderwerp al heeft besproken met het IPO. De leden van de vaste commissie voor IMRO willen u derhalve vragen wanneer een gesprek met het IPO over het leegstandsinstrumentarium plaatsvindt, zodat de toezegging na dit gesprek verder in commissieverband besproken kan worden. Tijdens de commissievergadering van de vaste commissie voor IMRO van 28 juni 2016 is besloten de toezegging, in afwachting van het overleg met het IPO, als openstaand te beschouwen.

De leden van de vaste commissie voor IMRO zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 5 augustus 2016.

De Voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening, Sent

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 augustus 2016

In reactie op de op 1 juli 2016 gestelde vraag van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) bericht ik u als volgt.

In het kader van de instrumentenbrief5 is ambtelijk gesproken met het IPO en VNG.

Het ruimtelijk instrumentarium zou – altijd in combinatie met andere instrumenten – voor de aanpak van leegstand in principe toereikend moeten zijn, maar de praktijk is weerbarstig, gezien de ontwikkelingen rondom leegstand, overprogrammering en nieuwbouwplannen.

Daarom is dit voorjaar afgesproken om vanaf de zomer gezamenlijk enkele droogoefensessies te doen, zoals aangekondigd in bovengenoemde brief. In een tweetal sessies gaan we zowel voor kantoren als voor detailhandel ervaringen delen hoe het huidige (Wro) en toekomstige (Ow) instrumentarium in de uitvoeringspraktijk van gemeenten en provincies ingezet kan worden. De focus ligt daarbij op het terugdringen van plancapaciteit en herbestemmen.

Deze zomer heeft er ambtelijk nadere afstemming plaatsgevonden tussen IenM, IPO, VNG en een aantal provincies en gemeenten. Besloten is om in september de oefensessie voor kantoren plaats te laten vinden gericht op het schrappen van plancapaciteit. Bij de oefensessie worden ook gemeenten en marktpartijen betrokken. De bevindingen van deze oefensessie zullen besproken worden in een bestuurlijk overleg tussen IenM, IPO en VNG op 2 november 2016, vóór de start van de formele consultatie van de Invoeringswet, conform mijn toezegging aan uw Kamer.

Ondertussen wordt de oefensessie voor retail/binnensteden voorbereid die op een nog nader te bepalen datum zal plaatsvinden. De wens van provincies en gemeenten is om deze te focussen op het op innovatieve wijze omgaan met de leegstandsproblematiek.

Vanuit het Voortgangsoverleg Kantoren en de Regiegroep Retailagenda is veel belangstelling voor de bevindingen van de oefensessies. Deze zullen dan ook in deze gremia en via het uitgebreide netwerk breed gedeeld worden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Samenstelling: Nagel (50PLUS), Ten Hoeve (OSF), Kuiper (CU), Schaap (VVD), Flierman (CDA), Huijbregts-Schiedon (VVD), Schrijver (PvdA), Sent (PvdA), (voorzitter), Vos (GL), Kops (PVV), Atsma (CDA), Dercksen (PVV), Van Dijk (SGP), Don (SP), Van Hattem (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), (vicevoorzitter), Van Kesteren (CDA), Köhler (SP), Meijer (SP), Pijlman (D66), Schaper (D66), Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Verheijen (PvdA) en Klip-Martin (VVD).

X Noot
2

Kamerstukken I 2015/16, 33 962, P.

X Noot
3

Kamerstukken I 2015/16, 33 962, P.

X Noot
5

Kamerstukken I 2015/16, 33 962, P.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl