Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 33509 nr. U

Gepubliceerd op 16 november 2016 16:23

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2016

Hierbij zend ik u het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders1.

Bij het van debat 27 september 2016 over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordeninggezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33 509) heb ik uw Kamer toegezegd dit ontwerpbesluit aan u toe te sturen.

Over dit ontwerp heeft de afdeling advisering van de Raad van State op 11 juli 2014 advies uitgebracht (W13.14.0125/III).

Het ontwerp is nu aangepast naar aanleiding van de vaststelling Algemene verordening gegevensbescherming (art. 2) en naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst op 5 april 2016 met de vaste commissie voor VWS. Bij deze bijeenkomst werd het belang van het toepassen van zogenaamde «privacy enhanching technologies» benadrukt. Om hieraan tegemoet te komen is een artikel opgenomen over het steeds bezig blijven met het verbeteren van de informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens (art. 6).

Dit besluit zal tegelijk met de Wet van 5 oktober 2016, tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens), per 1 juli 2017 in werking treden. Na de inwerkingtreding van die wet, zal voor toekomstige wijzigingen van het nu aan u voorgelegde ontwerpbesluit een voorhangprocedure gelden.

Een afschrift van deze brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 156848.52.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl