Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Vergaderingnummer 103
Datum vergadering 3 juli 2012
Gepubliceerd op 13 september 201230 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) – 33318

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 28 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2012, 51) – 33319

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 28 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Implementatie van de richtlijn betreffende bepaald aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken) – 33320

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) – 33322

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 2 juli 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Beleid ten aanzien van Iraakse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) – 19637-1552

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 juni 2012 – 21501-02-1162

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 26 juni 2012 – 21501-02-1163

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Milieuraad 11 juni 2012 – 21501-08-432

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Pechtold inzake de notitie van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Westerwelle – 21501-20-658

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullend verzoek Pechtold over de verklaring van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Westerwelle – 21501-20-659

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Visserijraad d.d. 12 juni 2012 in Luxemburg – 21501-32-624

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Landbouwraad van 18 juni jl. die plaatsvond in Luxemburg – 21501-32-625

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad juli 2012 – 21501-32-626

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eerste appreciatie EU-voorstel Richtlijn voor herstel en afwikkeling van banken (COM(2012)280) – 22112-1431

minister van Financiën, J.C. de Jager – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Mededeling richtsnoeren vignet voor lichte particuliere voertuigen – 22112-1432

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Mededeling Actie voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid – 22112-1433

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Europese consumentenagenda – 22112-1434

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Nationale strategieën voor integratie van de Roma – 22112-1435

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de bezoeken aan Jordanië, Israel en de Palestijnse Gebieden (PG), respectievelijk zijn bezoek aan Israël van 5 tot en met 7 juni 2012 – 23432-334

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Consultatiereacties op rentemaatregelen Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 – 24036-396

minister van Financiën, J.C. de Jager – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Slob over de veiling van GSM-frequenties en de mogelijke interferentie met GSM-rail – 24095-318

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsbrief Ruimtevaart – 24446-46

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) in de 3 uit 6 zaak. Deze zaak betreft de regels omtrent meeneembare studiefinanciering (MNSF) – 24724-102

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Concept Programma van Eisen aanbesteding bovenregionaal gehandicaptenvervoer – 25847-110

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Hoofdlijnen van de brief met de richtlijnen voor de Koninkrijksdelegatie naar de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York – 26150-117

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Peters over de amicus curiae brief van Nederlandse hoogleraren (Kiobel zaak) – 26485-143

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de motie van de leden Gesthuizen en El Fassed (26643, nr. 238) over een ICT-beveiligingsassessment voor DigiD – 26643-242

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken RUD-vorming, de BRZO-toezichtsstructuur en financiële aspecten – 26956-128

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek van de leden van Tongeren en Dikkers over aanhoudende perikelen bij chemiebedrijf Odfjell – 26956-129

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel uitvoering van de motie van de leden Ormel en Wiegman-van Meppelen Scheppink (27428, nr. 223) over vrijstelling van cisgenesetechnieken van EU-wet- en regelgeving – 27428-234

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie en de algemene politieke ontwikkelingen in Afghanistan in de maanden maart, april en mei 2012 – 27925-461

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 19 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op rapport Nationale ombudsman over Q-koorts – 28286-569

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie m.b.t. het Besluit gezelschapsdieren om geen onomkeerbare stappen te nemen – 28286-570

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken groepshuisvesting drachtige zeugen – 28286-571

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het verslag van de NAVO-top te Chicago op 20 en 21 mei 2012 en van het eindrapport van de Deterrence en Defence Posture Review – 28676-162

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse opstelling in de NAVO na het neerschieten van een Turks toestel door Syrië – 28676-163

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Raamovereenkomst verpakkingen en verpakkingenbelasting – 28694-93

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke beantwoording resterende vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Energie van 19 juni jl. – 29023-120

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 21 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Convenant VWS-Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) – 29247-176

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarrapportage burgercorrespondentie over het jaar 2011 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – 29362-204

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage burgerbrieven 2011 – 29362-205

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. de corporaties WSG (Geertruidenberg), Laurentius (Breda), Beter Wonen (Wieringen) en Rentree (Deventer) – 29453-254

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de meldkamer van de toekomst en reactie op motie Hennis-Plasschaert c.s. over een spoedig besluit over het aantal meldkamers – 29517-61

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies van 11 mei 2012 van de Stichting van de Arbeid over de ontwikkeling van payrolling – 29544-401

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Klaver inzake het onderzoek van de CGB over arbeidsdiscriminatie bij mensen boven de 55 jaar – 29544-402

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reductie van het antibiotiumgebruik in de veehouderij – 29683-125

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen – 29684-104

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling dat bij het eerder gezonden ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering en het Besluit zorgaanspraken AWBZ, nog enkele technische bepalingen worden toegevoegd voordat het ontwerpbesluit aan de Raad van State wordt gezonden (zie Kamerstuk 29689, nr. 396). – 29689-401

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken over het ex ante risicovereveningsmodel 2013 – 29689-403

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lopende behandelingen Europsyche – 29689-404

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Werkonderbrekingen NedCar – 29826-44

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar (VGB) – 29924-90

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 – 29924-91

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Eijsink over de repatriëring van een sergeant uit Kunduz – 29924-92

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Doorstroomatlas vmbo – 30079-35

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding herziene convenanten energiebesparing gebouwde omgeving – 30196-180

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Centra voor Topsport en Onderwijs – 30234-70

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie verzoek lid Van Vliet om een reactie op het Volkskrantartikel van zaterdag 16 juni 2012 'Fiscus checkt aangiften van bedrijven nauwelijks nog' – 31066-134

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de vijf raadsfracties van de gemeente Amstelveen over de verbreding van de A9 – 31089-94

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Nigeria van 21 tot en met 24 mei 2012 – 31263-51

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie De Jong (33000-XV, nr. 52) over de startersregelingen bij het UWV – 31311-90

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief evaluatie van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen – 31439-20

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs over bevoegdheden docenten mbo – 31524-150

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Klachten over het functioneren van het bestuur op Sint Eustatius – 31568-105

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Veiligheid in pleegzorg en in de brede zorg voor jeugd – 31839-218

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijke kindermishandeling in particuliere zorginstelling De Loot – 31839-219

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tegenvoorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten aanzien van de nieuwe begrotingsstructuur IenM – 31865-42

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage kwalificatieplicht in de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet – 31890-21

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatieverstrekking door DNB (verzoek van het lid Van Tongeren) – 31980-74

minister van Financiën, J.C. de Jager – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten consultatie uitwerking eed of belofte financiële sector – 31980-76

minister van Financiën, J.C. de Jager – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met tijdelijke beperking van de plicht tot waardeoverdracht bij bijbetalingslasten – 32043-116

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken en planning van een wetsvoorstel tot introductie van een Algemene Pensioeninstelling (API) – 32043-117

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de toepassing van het instrument beschikbaarheidbijdrage uit de Wet marktordening gezondheidszorg – 32393-20

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg – 32393-21

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen – 32393-22

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg – 32393-23

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg – 32393-24

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie verzoek inzake toezending landenprogramma's Local Government Capacity Programme 2012–2016 – 32605-100

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek Ten Broeke over een schip met mogelijk helikopters en wapens voor Syrië aan boord – 32623-67

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindbeeld verhoging maximumsnelheid – 32646-33

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift antwoordbrief aan de Gemeente Rotterdam over de snelheidsverhoging A13 en A20 – 32646-34

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Experiment dynamische snelheidsverhoging Noordbaan A20 Rotterdam – 32646-35

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op de reacties over het voornemen de maximumsnelheid op de 80 km zones van de A10 West (overdag), de A12 Voorburg stad uit en de A13 Overschie per 2 juli a.s. te verhogen naar 100 km/h – 32646-36

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwsbericht over toename van dementie in relatie tot overgewicht en ongezonde leefstijl jeugd – 32793-58

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie Actieagenda Bouwteam – 32847-25

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Monasch inzake uitvoering van de motie van de leden Monasch en Lucassen (32847, nr. 20) over de leennormen van het Nibud – 32847-26

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorbereiding op het algemeen overleg inzake het MIRT van 28 juni 2012 – 33000-A-71

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reis naar Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Curaçao, juni 2012 – 33000-IV-77

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie hoger onderwijsprogramma's NFP – 33000-V-156

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie hoger onderwijsprogramma's NPT en NICHE – 33000-V-157

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg inzake het bericht dat deurwaarders opzettelijk tijdens EK wedstrijden tv's in beslag komen nemen – 33000-VI-104

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 21 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten onderzoek sterfgevallen Huize St. Joseph te Heel, 1952–1954 – 33000-VI-105

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten Actieprogramma Leegstand Kantoren – 33000-XII-136

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek El Fassed over de Nederlandse inzet bij de World Conference on International Telecommunications – 33000-XIII-190

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen voor de 64e jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) – 33000-XIII-191

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het amendement van het lid Koopmans dat beoogt middelen vrij te maken voor alle vrijwilligers (en organisaties) die zich bezighouden met GROEN en DOEN – 33000-XIII-192

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit alternatieven ivf-pakketmaatregel – 33000-XVI-188

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van het lid van der Werf (33000-XII, 33000-A) over de nieuwe opzet voor kennis- en leerprogramma's – 33041-3

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van de (eensluidende) brief aan Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Divosa, de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin informatie wordt verstrekt over twee projecten die betrekking hebben op preventie van wanbetalers in de zorgverzekering – 33077-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendementen Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken (33108, nrs. 10 en 11) – 33108-12

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Zienswijzen internetconsultatie Kabinetsbrief Stelselwijziging Omgevingsrecht – 33118-4

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie Dijksma c.s. betreffende collectief schadeverhaal (33000 XIII, nr. 14) en claimcultuur in Nederland – 33126-6

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen en beantwoording nog openstaande vragen inzake Wetsvoorstel aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving – 33207-15

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gesprek met de Brancheorganisatie Kinderopvang over cijfers kinderopvang en verzoek van de heer Ulenbelt om informatie over sleutelkinderen – 33212-11

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen Wetgevingsoverleg Jaarverslag EL&I 2011, onderdeel Economie en Innovatie – 33240-XIII-16

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-V-3

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-VIII-3

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-XIII-5

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Defensie strategie voor het opereren in het digitale domein – 33321-1

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Evaluatie Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken en voortgang van wijzigingen met betrekking tot de Wet voorkeursrecht gemeenten – 33323-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Rapport Geldstromen in het hoger beroepsonderwijs in 2010; Beeld van drie hogescholen – 31288-302

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

  • - Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet veiligheidsregio's in verband met het beheer van het openbaar register met gegevens over de externe veiligheid, regels inzake buisleidingen en de departementale herindeling (33300);

b. de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • - Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) (33318);

c. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2012, 51) (33319).


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl