Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 33118 nr. 14

Gepubliceerd op 25 juni 2014

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 118 Omgevingsrecht

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 24 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de minister het voornemen heeft geuit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zodanig aan te passen dat bij detailhandelsbeleid geen gebruik meer mag worden gemaakt van economisch behoefte-onderzoek;

  • de minister heeft aangegeven dat buiten twijfel gesteld moet worden dat provinciale verordeningen strijdig zijn met de dienstenrichtlijn of aanleiding geven tot onduidelijkheid;

  • beperkingen wel mogen worden opgelegd vanwege dwingende redenen van algemeen belang, zoals een goede ruimtelijke ordening;

  • in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is bepaald dat het voorkómen van duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau een element is van goede ruimtelijke ordening;

  • onaanvaardbare leegstand volgens de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak eveneens een ruimtelijk relevant gegeven is;

  • een distributieplanologisch onderzoek (DPO) in overeenstemming met de dienstenrichtlijn – een zogenaamde «economic needs test» – is, zolang deze eis is ingegeven door dwingende redenen van algemeen belang, niet zijnde het algemeen belang dat met een goed werkende markt is gediend;

  • een «economic needs test» het enige instrument voor provincies is om ruimtelijke beslissingen te kunnen nemen;

verzoekt de regering, de Bro/dienstenrichtlijn binnen de hierboven genoemde randvoorwaarden aan te passen en aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl