Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2007-2008
Aanhangselnummer 652

Gepubliceerd op 22 november 2007Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

652

Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over orgaandonatie. (Ingezonden 2 november 2007)

1

Bent u bereid de Wet op de orgaandonatie op dit punt aan te passen? Zo neen, waarom niet?1,2

2

Erkent u, in dit kader, het belang dat van iedereen is geregistreerd als zijnde niet donor of wel donor?

Zo neen, waarom niet?

Zo ja, bent u bereid een Actieve Donorregistratiesysteem in te voeren? Zo neen, waarom niet?

3

Wanneer ontvangt de Kamer het masterplan orgaandonatie zoals toegezegd in het spoeddebat van 6 juni jl.?

4

Wilt u deze vragen beantwoorden vóór de behandeling van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Koşer Kaya, (D66), ingezonden 2 november 2007 (vraagnummer 2070804090).

Antwoord

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 14 november 2007)

1

In mijn antwoord op vraag 2 van het lid Koşer Kaya (vraagnummer 2070804090) heb ik aangegeven dat ik voornemens ben een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie op te stellen.

2 en 3

Mijns inziens onderstreept de casus uit Medisch Contact vooral het belang van een toename van het aantal positief geregistreerden in relatie tot de huidige bepalingen in artikel 22 van de WOD. Voor een antwoord op de vraag over de invoering van het Actieve Donorregistratiesysteem wil ik verwijzen naar mijn antwoord op vraag 3 van het lid Koşer Kaya (vraagnummer 2070804090). Daarin heb ik ook aangegeven dat de Coördinatiegroep heeft aangegeven het masterplan naar verwachting in maart 2008 te kunnen afronden. Het kabinet zal zijn standpunt op dat masterplan nog in het voorjaar van 2008 aan de Tweede Kamer sturen.

4.

Ja.


XNoot
1

 Trouw, 1 november 2007.

XNoot
2

 Medisch Contact, 1 november 2007.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl