Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012


Gepubliceerd op 13 april 2012Agenda opgesteld 13 april 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 april

14.00 uur

Woensdag 18 april

10.15 uur

Donderdag 19 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 477

Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

32 477 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, aanhef

– nader gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (13,I t/m IX)

– artikel I

– nader gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (13,X en XI)

– artikel II

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

De Voorzitter: mw. Vermeij trekt haar motie op stuk nr. 10 in.

32 477, nr. 10 (ingetrokken)

– de motie-Vermeij/Koolmees over een evaluatie van de markt- en overheidsbepalingen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voedselprijzen en voedselspeculatie

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn moties op stuk nrs. 77 en 79 aan te houden.

31 532, nr. 77 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over marktmanipulatie

31 532, nr. 78 (ingetrokken)

– de motie-Van Gerven over een openbare ronde tafel over voedselderivaten

31 532, nr. 79 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een inventarisatie op het gebied van voedselderivaten

31 532, nr. 80

– de motie-Van Veldhoven over de externe effecten van de productie van dierlijke eiwitten

31 532, nr. 81

– de motie-Ouwehand over de externe kosten van voedsel

31 532, nr. 82

– de motie-Ouwehand over volumesturing

31 532, nr. 83

– de motie-Ouwehand over het bijmengpercentage van biobrandstoffen

31 532, nr. 84

– de motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink/El Fassed over de Europese evaluatie met betrekking tot biobrandstoffen

31 532, nr. 85

– de motie-De Lange/Koopmans over versterking van de MiFID en MiFIR

31 532, nr. 86 (aangehouden)

– de motie-De Lange over uitvoering van de motie van de leden Sap en Slob

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Administratieve lasten care

31 765, nr. 60

– de motie-Kooiman/Leijten over bestrijding van de minutenregistratie

31 765, nr. 61

– de motie-Kooiman/Leijten over goed arbeidsmarktbeleid in de zorg

31 765, nr. 62

– de motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het opleidingsniveau als criterium

31 765, nr. 63

– de motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink/Voortman over onderzoek naar het huidige bekostigingssysteem

31 765, nr. 64

– de motie-Venrooy-Van Ark/Dille over een gevarieerd en innovatief zorgaanbod

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede en Schuldenbeleid

24 515, nr. 228

– de motie-Karabulut over tegengaan van voedselnood

24 515, nr. 229

– de motie-Karabulut over niet toestaan van private schuldbemiddeling

24 515, nr. 230 (aangehouden)

– de motie-Karabulut over onderzoek naar betere handhaving beslagwetgeving

24 515, nr. 231

– de motie-Ortega-Martijn over tijdige informatie en preventieve begeleiding

24 515, nr. 232

– de motie-Hamer over de regierol van gemeenten

24 515, nr. 233 (aangehouden)

– de motie-Hamer over een landelijk beslagregister

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Opvang en terugkeer

De Voorzitter: mw. Gesthuizen wenst haar motie op stuk nr. 1 516 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 1513

– de motie-Schouw over bescherming van uitgenodigde vluchtelingen

19 637, nr. 1514

– de motie-Schouw c.s. over een besluit- en vertrekmoratorium voor alle Iraakse LHBT-asielzoekers

19 637, nr. 1515

– de motie-Gesthuizen over deugdelijke opvang voor gezinnen met minderjarige kinderen

19 637, nr. 1516 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gesthuizen over onderzoek naar de werking van artikel 64 en de Spekmanroute

19 637, nr. 1517

– de motie-Van Dam over terugkeer en het risico op onttrekken aan toezicht

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Woningbouw

32 847, nr. 20

– de motie-Monasch/Lucassen over de leennormen van het Nibud

32 847, nr. 21

– de motie-Monasch over een gesprek met projectontwikkelaars en de VNG over bouwclaims

32 847, nr. 22

– de motie-Karabulut/Paulus Jansen over bijdragen van flexwerkers aan het O&O-fonds

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Huurbeleid en huurtoeslag onzelfstandige woonruimte

De Voorzitter: dhr. Monasch wenst zijn motie op stuk nr. 182 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 926, nr. 181

– de motie-Monasch over verlengen van het experiment Huur op Maat

27 926, nr. 182 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Monasch over voldoende huuraanbod voor (lage) middeninkomens

27 926, nr. 183

– de motie-Karabulut over een huurverhoging van maximaal 1,3%

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO AIVD

De Voorzitter: dhr. Elissen wenst zijn motie op stuk nr. 76 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 924, nr. 76 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Elissen/Çörüz over een evaluatie van het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 116

Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag voor innovatieve experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)

– artikelen I t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval

30 872, nr. 85

– de motie-Bashir c.s. over verwerking van teerhoudend afval

30 872, nr. 86

– de motie-Bashir/Paulus Jansen over verplichte deelname aan het IMPEL-project

30 872, nr. 87

– de motie-Van der Werf c.s. over een ijkmoment voor het vrijgeven van het statiegeldsysteem

30 872, nr. 88

– de motie-Van der Werf/Wiegman-van Meppelen Scheppink over inzameling van afval door verenigingen en clubs

30 872, nr. 89

– de motie-Van Veldhoven c.s. over versteviging van de doelstellingen voor hergebruik

30 872, nr. 90

– de motie-Van Veldhoven/Dikkers over de tussenevaluatie

30 872, nr. 91

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dikkers over een kosten-opbrengsten en milieurendementanalyse

30 872, nr. 92

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dikkers over het aanpassen van het verpakkingenakkoord

30 872, nr. 93

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over recycling van kunststof verpakkingsmateriaal

30 872, nr. 94

– de motie-Ouwehand/Wiegman-van Meppelen Scheppink over recycling van drankenkartons

30 872, nr. 95

– de motie-Ouwehand/Wiegman-van Meppelen Scheppink over uitbreiding van het statiegeldsysteem met petflesjes

30 872, nr. 96

– de motie-Van Tongeren/Van der Werf over het convenant met bedrijven

30 872, nr. 97

– de motie-Van Tongeren over uitbreiding van de statiegeldregeling met kleine petflessen en blikjes

30 872, nr. 98

– de motie-De Mos over een landelijke publiekscampagne

30 872, nr. 99

– de motie-De Mos over het oormerken van 20 mln. voor de bestrijding van (zwerf)afval

30 872, nr. 100

– de motie-Leegte over een loketregisseur

30 872, nr. 101

– de motie-Leegte c.s. over het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

30 872, nr. 102 (aangehouden)

– de motie-Dikkers over overleg met de recyclingbranche over de sociale werkvoorziening

30 872, nr. 103

– de motie-Dikkers c.s. over restbakken

30 872, nr. 104

– de motie-Dikkers/Leegte over het inzichtelijk maken van de afvalstromen

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan de ISAF missie in Uruzgan 2006–2010

27 925, nr. 457

– de motie-Peters/Hachchi over monitoring en evaluatie van missies

27 925, nr. 458

– de motie-Peters over resultaatindicatoren in artikel 100-brieven

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

32 799

Goedkeuring van de op 22 juni 2010 te Ouagadougou totstandgekomen Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005 (Trb. 2011, 78)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

32 883

Goedkeuring van de op 15 oktober 2008 te Bridgetown totstandgekomen Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2009, 18)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

17. VAO Waterkwantiteit (AO d.d. 04/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Huurprijsherziening ligplaatsen woonboten (AO d.d. 22/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Politie (AO d.d. 3/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Fiscaal verdragsbeleid (AO d.d. 1/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Nota nuts- en zakenbankactiviteiten (AO d.d. 28/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 5/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Ouderbetrokkenheid bij de school (AO d.d. 11/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Suriname (AO d.d. 11/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 121

25. Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

(1e termijn Kamer)

32 842

26. Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

33 161

27. Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen) (plenaire afronding in één termijn)

32 014

28. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007

33 127

29. Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (derde termijn)

33 096

30. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een locatiecode

33 108

31. Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

33 132

32. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PbEU L 207)

Dinsdag 24 april

14.00 uur

Woensdag 25 april

10.15 uur

Donderdag 26 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 086

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

33 086, nr. 35

– de motie-Schouw over prijs en kwaliteit van inburgeringscursussen

33 086, nr. 36

– de motie-Karabulut over de financiering van lopende trajecten

33 086, nr. 37

– de motie-Ortega-Martijn over criteria voor verwijtbaar gedrag

33 086, nr. 38

– de motie-Dibi over een evaluatie van de wet

33 086, nr. 39

– de motie-Dibi over het opnemen van een eis over duale trajecten in het keurmerk

33 086, nr. 40

– de motie-Dibi/Van Dam over het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving

Langetermijnagenda

24, 25 en 26 april (week 17)

– VAO Erfpacht Staatsbosbeheer (AO d.d. 3/4) (staatssecretaris EL&I)

– VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen (AO d.d. 11/04) (staatssecretaris EL&I)

– VAO Numerus Fixus voor de opleiding geneeskunde (AO d.d. 10/04) (minister VWS + staatssecretaris OCW)

– VAO Walvisjacht (AO d.d. 10/04) (minister BuZa + staatssecretaris EL&I)

– VAO mbo (AO d.d. 11/04) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 155) (minister I&M)

– VAO Cyber security en veiligheid overheidswebsites (AO d.d. 10/04) (minister BZK + minister en staatssecretaris V&J)

– VAO Actieprogramma criminele jeugdgroepen (AO d.d. 11/04) (minister en staatssecretaris V&J)

– VSO Belastingen en Duitsland (33 000 IXB, nr. 13) (staatssecretaris Fin)

– VAO Vogelgrieponderzoek Erasmus MC (AO d.d. 08/03) (minister VWS + minister V&J + staatssecretaris EL&I)

– VAO Voortgangsbericht aanpak kinderpornografie (AO d.d. 2/2) (minister V&J + staatssecretaris VWS)

– VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) (staatssecretaris I&M + minister BZK)

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO 23/4)

32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b) (WGO 23/4)

33 145 (Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel) (WGO op 23/4, plenaire afronding)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (voortzetting)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

meireces: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012 (week 18 en 19)

15 en 16 mei (week 20)

– Aanbieding van de Jaarverslagen en slotwetten over 2011 (16 mei)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 017 (Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen)

32 769 (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) (re- en dupliek)

33 097 (Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden)

22, 23 en 24 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat (24 mei)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid) (WGO 21 mei)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 071 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg)

29, 30 en 31 mei (week 22)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (na reactie kabinet op verslag over 2011)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) (na ontvangst nota van wijziging)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Spoor (debat met de commissie)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

5, 6 en 7 juni (week 23)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures) (WGO 4 juni)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

12, 13 en 14 juni (week 24)

32 840 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking) (na een hoorzitting)

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (Dibi) (minister BZK)

2. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

3. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst rapport)

4. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

5. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

6. Debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-van Ark) (staatssecretaris VWS)

7. Debat over het bedrijfsleveninstrumentarium (Dikkers) (staatssecretaris Buza) (na ontvangst van een brief)

8. Debat over de besteding van 60 mln. euro aan nieuwbouw van ROC Heerlen (Çelik) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

9. Debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg (Agema) (minister VWS en staatssecretaris VWS)

10. Debat over het plaatsen van Tv-camera’s in het VU Medisch Centrum (Van Gerven) (minister van VWS) (na ontvangst van een brief)

11. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

12. Debat over het plunderen van winkels door Oost-Europese bendes (Çörüz) (minister V&J) (na ontvangst van een brief)

13. Debat over het rapport inzake de herinvoering van de gulden (Tony van Dijck) (minister-president, minister Fin) (na ontvangst van een brief)

14. Debat over mogelijke castratie van minderjarigen binnen katholieke internaten (Arib) (minister V&J) (na een hoorzitting van de vaste commissie)

15. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW) (na ontvangst van een brief)

16. Debat over de afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie (Monasch) (minister BZK)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J)

2. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

4. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

5. Dertigledendebat over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderswolde (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (minister-president)

6. Dertigledendebat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten) (minister VWS)

7. Dertigledendebat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

8. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

9. Dertigledendebat over wapenexport naar Egypte en Indonesië (El Fassed) (minister Buza + minister Defensie)

10. Dertigledendebat over de doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

11. Dertigledendebat over de naar verwachting snel oplopende werkloosheid en maatregelen om het tij te keren (Slob) (minister-president)

12. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van CAO’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

13. Dertigledendebat over uitkomsten van de informele Europese Top (Slob) (minister-president, minister BuZa, staatssecretaris BuZa)

14. Dertigledendebat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de voorbereidingen op de bezuinigingsopties (Slob) (minister-president)

17. Dertigledendebat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34% stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Cohen) (minister-president)

18. Dertigledendebat over de internationale verontwaardiging naar aanleiding van de PVV klachtensite over mensen uit Midden- en Oost-Europa (Van Dam) (minister-president)

19. Dertigledendebat over het bericht dat de staatssecretaris van V&J de eigen bijdrage in de GGZ wil terugdraaien (Leijten) (staatssecretaris van V&J)

20. Dertigledendebat over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen (Ulenbelt) (minister SZW + minister EL&I)

21. Dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

23. Dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100 000 en de verslechterende positie van jongeren op de arbeidsmarkt (Hamer) (minister SZW)

24. Dertigledendebat over de weggevallen steun van het CDA voor prestatiebeloning voor leraren (Klaver) (staatssecretaris OCW)

25. Dertigledendebat over het bericht dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gemeente Amsterdam boetes wil opleggen vanwege bieden van stageplaatsen aan illegalen (Koşer Kaya) (minister SZW)

26. Dertigledendebat over het bericht «Zestig dode varkens gevonden» (Graus) (staatssecretaris EL&I)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over agenda van de Europese Top (27 juni)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (in afwachting van een BOR-notitie)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) (na ontvangst van een brief en nota van wijziging)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

– VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties»

(AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een nota van wijziging Wet bestuurlijke boete meldingsplichten in maart)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen) (na ontvangst van de regeling over de aansluitplicht)

32 862 (Wet basisnet) (na een nieuwe schriftelijke ronde in de commissie)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 16 april van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (33 161)

Maandag 16 april van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het mensenrechtenbeleid

Maandag 16 april van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over samenvoeging van de gemeente Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee (33 175)

Maandag 23 april van 11.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen («Claw back»-regeling) (32 512)

Maandag 23 april van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Maandag 23 april van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (32 873)

Maandag 21 mei van 11.00 – 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces (33 176)

Maandag 21 mei van 15.00 – 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid (32 459)

Maandag 4 juni van 11.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Implementatie van een kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (32 717)

Recesperiodes

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl