Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Vergaderingnummer 53
Datum vergadering 14 februari 2013
Gepubliceerd op 13 mei 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering12 Stemmingen Wet raadgevend referendum

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) ( 30372 ),

en over:

  • - de motie-Van der Staaij c.s. over aanhouden van het wetsvoorstel (30372, nr. 34);

  • - de motie-Heijnen over geschikt maken van DigID voor het indienen van inleidende referendumverzoeken en ondersteuningsverklaringen (30372, nr. 35).

(Zie vergadering van 31 maart 2010.)

De voorzitter:

Het amendement-Van Raak (stuk nr.23) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Aangezien de motie-Heijnen (30372, nr. 35 is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Aangezien de motie vraagt om aanhouding van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over de motie op stuk nr. 34 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (30372, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het amendement-Schinkelshoek c.s. (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 24 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Griffith c.s. (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Toorenburg/Segers (stuk nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Toorenburg/Segers (stuk nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Toorenburg/Segers (stuk nr. 46, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 46 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Toorenburg (nr. 47, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 47 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Raak (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Raak (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, 50PLUS, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Toorenburg/Segers (nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Klein (50PLUS):

Voorzitter. "Ik geloof in referenda, niet om het representatieve stelsel te vernietigen, maar juist om het te corrigeren wanneer het niet representatief meer is." Aldus oud-president Theodore Roosevelt. De hele 50PLUS-fractie is het van harte eens met deze uitspraak. Wij zijn van mening dat burgers meer betrokken moeten worden bij de democratie, en het referendum kan daaraan een goede bijdrage leveren. Wat de uitwerking en de uitvoering betreft: zoals ik bij de regeling van werkzaamheden aangaf, heeft onze hele fractie onvoldoende tijd gehad om zich een volledig gefundeerd oordeel te kunnen vormen over dit wetsvoorstel en de daarop voorgestelde wijzigingen. Dat komt de zorgvuldige besluitvorming, waar wij als 50PLUS op zichzelf genomen erg aan hechten, niet ten goede. Desalniettemin willen wij het wetsvoorstel zoals het voorligt, steunen. Zoals het bij een referendum gaat: je bent voor of je bent tegen. 50PLUS zal voorstemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik vraag de initiatiefnemers of zij bereid zijn, het wetsvoorstel namens de Tweede Kamer te verdedigen in de Eerste Kamer.

De heer Heijnen (PvdA):

Nu het wetsvoorstel is aangenomen, ga ik dat doen namens de Kamer.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl