Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2006-2007
Kamerstuk 30166-(R1795) nr. 19

Gepubliceerd op 15 februari 2007
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier30 166 (R 1795)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen

nr. 19
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AZOUGH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 14 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Aan artikel 3, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Nederlander is voorts het kind dat op het grondgebied van Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba is geboren en waarvan de vader of de moeder ten tijde van de geboorte van het kind aldaar toelating en hoofdverblijf heeft.

Toelichting

Iedereen die in Nederland wordt geboren moet in beginsel van rechtswege de Nederlandse nationaliteit krijgen indien één der ouders voor onbeperkte tijd in Nederland mag verblijven. Op dit moment komt het nog steeds in enkele tienduizenden gevallen voor dat migrantenkinderen niet de Nederlandse nationaliteit verkrijgen, ondanks decennialang bestendig verblijf in Nederland. Dat ontneemt deze personen de kans de rechten en plichten die aan het Nederlanderschap verbonden zijn te effectueren én werkt gevoelens van vervreemding in de hand. Met het verlenen van het Nederlanderschap van rechtswege kan dit worden tegengegaan, nu de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie er van uit gaat dat het Nederlanderschap integratiebevorderend werkt.

Azough


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl