Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2005-2006
Kamerstuk 28165 nr. 33

Gepubliceerd op 23 januari 2006
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier28 165
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

nr. 33
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 januari 2006

De Nederlandse Staat biedt de mogelijkheid aan Nederlandse bedrijven om, onder bepaalde voorwaarden, (niet-) commerciële betalingsrisico’s te verzekeren die verbonden zijn aan handel met, of investeringen in, economisch minder ontwikkelde landen en welke niet gedekt worden door de private markt. De Nederlandse Staat verstrekt deze, zogenaamde, exportkredietverzekeringen niet zelf aan Nederlandse exporteurs. Dat gebeurt door Atradius Dutch State Business N.V. (Atradius DSB), die de verstrekte exportkredietverzekeringen vervolgens herverzekert bij de Nederlandse Staat.

De Nederlandse Staat heeft de mogelijkheid om alle gewone aandelen van Atradius DSB te verwerven indien zich bepaalde – later in de brief nader omschreven – omstandigheden voordoen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen deze voorwaardelijke aandelenoverdracht. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft, in een informele zienswijze, aangegeven dat deze voorwaardelijke transactie niet bij haar gemeld hoeft te worden. Ingevolge de Comptabiliteitswet 2001 (art. 34, lid 5) wordt u over (de reden van) deze voorwaardelijke deelneming geïnformeerd.

De voorwaardelijke aandelenoverdracht maakt onderdeel uit van de herstructureringsovereenkomst tussen onder meer Atradius DSB, haar uiteindelijke moedermaatschappij Atradius N.V. en de Nederlandse Staat uit december 2003, waarin besloten werd om het commerciële en publieke exportkredietverzekeringsbedrijf van elkaar te scheiden. Tot eind 2003 verzorgde de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. (NCM) beide functies. Vanaf begin 2004 is het private bedrijf ondergebracht bij Atradius Credit Insurance N.V. (Atradius CI), de rechtsopvolger van NCM, en het publieke bedrijf bij Atradius DSB, voor het beheer van de lopende verzekeringsportefeuille en het afsluiten van nieuwe verzekeringen, en Atradius Provenuen B.V., voor het beheer van uitstaande vorderingen (Atradius Provenuen is 100% eigendom van Atradius DSB). Atradius DSB, noch Atradius Provenuen heeft eigen mensen in dienst. De activiteiten van beide rechtspersonen worden uitgevoerd door medewerkers van Atradius CI. Atradius DSB heeft daartoe een beheersovereenkomst gesloten met Atradius CI.

Atradius DSB verstrekt dus, voor rekening van de Staat, exportkredietverzekeringen aan Nederlandse bedrijven. Dit heeft als consequentie dat het aanbod van deze exportkredietverzekeringen afhankelijk is van de bereidheid en mogelijkheid van Atradius DSB – een private marktpartij – om deze verzekeringen aan te bieden.

De voorwaardelijke overdracht van aandelen door Atradius Credit Insurance (CI), de 100% aandeelhouder van Atradius DSB, aan de Nederlandse Staat beoogt te waarborgen dat de Staat te allen tijde, via Atradius DSB, Nederlandse bedrijven kan blijven verzekeren tegen (niet-)commerciële betalingsrisico’s die verbonden zijn aan handel met, of investeringen in, economisch minder ontwikkelde landen en welke niet gedekt worden door de private markt. Daarmee is de Nederlandse economie in het algemeen, en de werkgelegenheid in het bijzonder, gediend.

De omstandigheden waarin Atradius CI de aandelen moet verkopen aan de Nederlandse Staat zijn, in het kort, wanneer (i) bij Atradius CI of Atradius DSB sprake is van ernstige financiële problemen of (ii) DNB een maatregel treft waardoor Atradius DSB gehinderd of beperkt wordt in het aanbieden van de publieke exportkredietverzekeringen aan Nederlandse bedrijven.

Ik benadruk dat er geen enkele aanleiding bestaat om aan te nemen dat één van deze omstandigheden zich zal voordoen. De voorwaardelijke aandelenoverdracht dient louter en alleen om zeker te stellen dat, mocht zich onverhoopt toch één van deze omstandigheden voordoen, de Staat het Nederlandse bedrijfsleven, middels Atradius DSB, middellange- en lange termijn exportkredietverzekeringen kan blijven verstrekken. Daarbij zal het mijns inziens veiliger en eenvoudiger zijn om reeds nu de aandelenoverdracht te regelen dan wanneer zich een van de hierboven beschreven omstandigheden voordoet. Juridische procedures zouden dan een snelle overgang van de aandelen in de weg kunnen staan, waardoor de continuïteit van het aanbod van publieke exportkredietverzekeringen in gevaar kan komen.

De Staat is een prijs verschuldigd voor de aandelen gelijk aan de waarde van de aandelen in het economische verkeer op het moment van een feitelijke overdracht. De koopprijs zal worden vastgesteld in overleg tussen Atradius CI en de Nederlandse Staat. Indien beide partijen geen overeenstemming vinden, dan wordt de koopprijs vastgesteld door drie accountants. Atradius CI en de Staat wijzen dan elk één accountant aan, en de beide aangewezen accountants wijzen gezamenlijk de derde accountant aan.

In aanvulling op de voorwaardelijke aandelenoverdracht is de Staat ook voornemens om een pandrecht te verkrijgen op alle aandelen van Atradius DSB en een prioriteitsaandeel te verwerven in Atradius DSB. Het pandrecht zorgt ervoor dat indien Atradius CI onverhoopt haar aandelen in Atradius DSB niet levert aan de Staat, ondanks dat zich een van de hierboven omschreven omstandigheden voordoet, de Staat toch aanspraak kan maken op alle rechten verbonden aan de aandelen van Atradius DSB. Het prioriteitsaandeel geeft de Staat speciale statutaire rechten. De Staat moet bijvoorbeeld goedkeuring verlenen aan een statutenwijziging en aandelenoverdracht. Zowel het prioriteitsaandeel als het pandrecht dienen tot extra zekerheid van de Staat dat Nederlandse bedrijven toegang houden tot middellange- en lange termijn exportkredietverzekeringen.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl