Definitief locatiebesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Wijdemeren (Tjalk ter hoogte van nummer 146 te Loosdrecht)

 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld een definitief locatiebesluit met de aanwijzing van een locatie voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk (rest)afval in de gemeente Wijdemeren.

 

Het gaat hierbij om een aanpassing van een bestaande ondergrondse locatie (wijkvoorziening) waar eerder géén locatiebesluit voor afgegeven was. Het gaat om een verlaat locatiebesluit waarvoor zienswijze(n) zijn ingebracht binnen de gestelde reactietermijn van zes weken.

 

Het betreft het definitieve locatiebesluit met het kenmerk:

 

  • OVC2024-01-NBLD012-DOC-24006177 (Tjalk ter hoogte van nummer 146 te Loosdrecht)

 

Het Zienswijzeverslag en het definitieve locatiebesluit zijn aan de linkerkant van deze pagina als pdf-bestand te downloaden.

 

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)criteria zoals is vastgesteld in Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen. Het beleid is in te zien via de link:

 

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek

 

De bijbehorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link:

 

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

 

Het definitieve locatiebesluit is per brief verstuurd aan de betreffende bewoners. Het Zienswijzeverslag is toegevoegd aan de indieners.

 

Beroep

Tegen het definitieve locatiebesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerp locatiebesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerp locatiebesluit naar voren te hebben gebracht. Binnen 6 weken + 3 weken (vanwege vakantieperiode) kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van negen weken gaat de dag na de datum van ter inzagelegging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

 

Inzage

Het locatiebesluit, het beleid en de richtlijnen zijn in te zien of te printen bij de GAD. Zie www.gad.nl voor het adres en de openingstijden. Actuele achtergrondinformatie is te vinden op internet:

https://www.gad.nl/ondergrondse-containers/Wijdemeren.

 

Bussum, 10 juli 2024

M. Van der Linden

secretaris

G. Van den Top

voorzitter

Naar boven