Ontwerp locatiebesluiten ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Wijdemeren ((J.F. van Heumenhof, B. van Beeklaan, Zuidsingel en Eikenlaan)

 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de ontwerp locatiebesluiten met de aanwijzing van de locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk (rest)afval in de gemeente Wijdemeren.

 

Het betreft de ontwerp locatiebesluiten met het kenmerk:

 

  • OVC2022-01-KH004-22.0003986 (J.F. van Heumenhof)

  • OVC2022-01-KH008-22.0003988 (B. van Beeklaan)

  • OVC2022-01-KH-Wijk-01-22.0003989 (Zuidsingel)

  • OVC2022-01-LD015-22.0003992 (Eikenlaan)

 

De ontwerp locatiebesluiten zijn aan de linkerkant van deze pagina als pdf-bestand te downloaden.

 

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)criteria zoals is vastgesteld in Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen. Het beleid is in te zien via de link:

 

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek

 

De bijbehorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link:

 

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

 

De ontwerp locatiebesluiten zijn per brief verstuurd aan de betreffende bewoners.

 

Zienswijze

Binnen zes weken na deze bekendmaking kunt u bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen met verwijzing naar het briefkenmerk. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en adres, de locatiecode waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende argumenten en uw eventuele alternatief, ons (brief)kenmerk, de datum dagtekening en uw handtekening. U kunt uw zienswijze sturen naar: GAD Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

 

Inzage

De locatiebesluiten, het beleid en de richtlijnen zijn in te zien of te printen bij de GAD. Zie www.gad.nl voor het adres en de openingstijden. Actuele achtergrondinformatie is te vinden op internet https://www.gad.nl/ondergrondse-containers/wijdemeren/

 

Bussum, 9 september 2022

M. Van der Linden

secretaris

G. Van den Top

voorzitter

Naar boven