Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats Werkorganisatie BUCH 2021

 

Het bestuur van de Werkorganisatie BUCH;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 1, onder d van de Archiefwet 1995;

 

gelet op artikel 31 van de Archiefwet 1995, artikel 1, onder b, van de Beheerregeling informatiebeheer Werkorganisatie BUCH 2019 en artikel 27, vierde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH,

 

besluit:

 

I. als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de bewaarplaats van het Regionaal Archief Alkmaar aan de Bergerweg 1 te Alkmaar.

II. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking en terug werkt tot en met 1 januari 2017.

III. dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats Werkorganisatie BUCH 2021. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het BUCH bestuur van de Werkorganisatie BUCH op 13 oktober 2021.

secretaris voorzitter

E. Zandstra drs. A. Mans

 

Toelichting

In artikel 1, onder de, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling bij het dagelijks bestuur – degene die krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden (zorgdrager) - gelegd.

Dit besluit betreft een besluit dat het bestuur moet nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

Dit besluit betreft een uitwerking van de bevoegdheid van het bestuur om een archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 31 van de Archiefwet en artikel 27, vierde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH ). De archiefbewaarplaats geldt hier voor zowel het bewaren van fysieke/ papieren documenten als digitale documenten (ook wel e-depot).

 

 

Naar boven