Inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers gemeente West Betuwe

Het dagelijks bestuur van Avri

 

Overwegende dat

 

 • het algemeen bestuur van Avri bij gelegenheid van de vaststelling op 16 november 2017 van het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grondstof en het Projectplan Invoering nieuw afvalbeleid akkoord is gegaan met:

   

  • de ambitie van de gemeenten uit de regio Rivierenland om de hoeveelheid restafval te verminderen;

  • de ambitie om te komen tot meer en betere afvalscheiding;

  • de ambitie om te komen tot een betere kwaliteit van de grondstoffen;

  • met een uitbreiding van de capaciteit voor handhaving om ontwijkgedrag (o.a. bijplaatsingen, dumpingen en vervuiling van herbruikbare stromen) te voorkomen en te bestrijden.

 • het algemeen bestuur van Avri op 11 februari 2021 het besluit heeft genomen tot het bieden van de mogelijkheid aan gemeenten om per 1 januari 2022 het incontinentiemateriaal en luiers gescheiden van het restafval te laten inzamelen;

   

 • De gemeente West Betuwe hier toe besloten heeft;

   

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft om regels te stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de dienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel;

   

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft het aangewezen inzamelmiddel en inzamelvoorziening inclusief de inzamellocaties vast te stellen waar(in) huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gemeente;

   

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft om regels op te stellen omtrent het gebruik van inzamelmiddelen en -voorzieningen;

   

 • het algemeen bestuur van Avri op 19 april 2018 (en geactualiseerd op 7 juli 2021) heeft besloten de volgende richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen vast te stellen voor:

  de (verkeers)veiligheid, de bereikbaarheid, de fysieke geschiktheid van de locatie en de omgeving, de aanwezigheid van kabels en (riool)leidingen in de bodem, het beperken van overlast en het voorkomen van (milieu)schade, bestaande groen- en parkeervoorzieningen, historische kernen, een doelmatige afvalinzameling en een doelmatige bedrijfsvoering;

   

 • dit aanwijzingsbesluit alleen betrekking heeft op de inzamellocaties zoals aangeduid in de bijlage behorende bij dit besluit;

   

 • het dagelijks bestuur heeft besloten om de aanwijzing van de inzamellocaties voor te bereiden conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

   

 • belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen de plaatsbepaling van de aanbiedplaatsen, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen. Het conceptbesluit heeft vanaf 14 juli 2021 ter inzage gelegen;

   

 • ten aanzien van onderstaande locaties zienswijzen zijn ingebracht. Hier is per locatie een reactie op gegeven in de nota van beantwoording van zienswijzen. Deze nota maakt integraal onderdeel uit van het besluit.

besluit:

 

 • 1.

  de locaties aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage, aan te wijzen als inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers.

bepaalt:

 • -

  dat het bovenstaande besluit wordt bekendgemaakt.

namens het dagelijks bestuur van Avri

de voorzitter

J. (Joost) Reus

Bijlage 1 Locatieplan

 

Bijlage bij besluit DB Avri afvalcontainers West Betuwe

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB001IC

Adres

Prinses Christinaweg 17, Acquoy

X- coördinaten

137.749

Y- coördinaten

432.261

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB001IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht

1. Indruk locatie

 

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie ligt langs de ontsluitingsweg van Acquoy. De ligging voor de containerlocatie is niet centraal in Acquoy, maar wel langs de doorgaande weg en daarmee de entree locatie van de kern. Deze weg is een 30 km/u weg, deze wegen hebben een verblijfsfunctie en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel.

Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. Ook wanneer wijkbewoners het vuilnis met de auto wegbrengen en op locatie even stilstaan is dat verantwoord. Tevens is de locatie voor het inzamelvoertuig voldoende bereikbaar en deze zal tijdens het ledigen de straat en doorstroming van het verkeer niet blokkeren. De weg ter plaatse is ongeveer 5 meter breed.

 

Er zijn slechts twee huizen in de nabijheid van de beoogde locatie, de afstand tot de dichtstbijzijnde perceelgrens is 4 meter. In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De container voldoet hiermee dus aan de richtlijnen. Wanneer de container in de zuidwestelijke windrichting staat ten opzichte van de woning, is de kans op geuroverlast het grootst. De woning staat in deze situatie niet in de zuidwestelijke windrichting, die staat gericht op de Achterweg. De woning die wel in deze windrichting staat, bevindt zich op circa 35 meter afstand van de container.

 

Er is al een trottoir aanwezig, dat dient te worden uitgebreid om de locatie aan beide zijden ook voor mindervaliden optimaal bruikbaar te maken.

 

De boom zoals op het kaartbeeld te zien, staat ver genoeg verwijderd van de containerlocatie om geen nadelige gevolgen te ondervinden van de container. Tijdens de locatiebepaling is zorgvuldig rekening gehouden met de boomstructuur. Om de duurzame instandhouding van de boom te bewaren houden we rekening met de kroonprojectie en de kwetsbare boomzone van 1.5 meter. De kwetsbare boomzone is de zone direct rond de stamvoet van de boom tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Als de container in het groen wordt geplaatst, toont het kaartmateriaal geen beperkende kabels en leidingen op de locatie, wel ligt een datakabel nabij de locatie.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB002IC

Adres

Leerdamseweg 4, Asperen

X- coördinaten

135.915

Y- coördinaten

432.542

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB002IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht;

1. Indruk locatie

 

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

  Aan de Leerdamseweg ter hoogte van nr 4 bevindt zich een parkeerplaats (van grastegels) die geschikt is voor een INCO-container. De locatie bevindt zich langs een doorgaande 30km/u weg. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. De locatie is gesitueerd in de nabijheid van een school en bevindt zich tegenover de doorgang in het hekwerk waarmee voetgangers deze plek goed kunnen bereiken vanaf de overkant.

   

  De beoogde locatie ligt op meer dan 45 meter afstand van de dichtstbijzijnde perceelgrens van een woning. De dichtstbijzijnde woning ligt op 55 meter afstand. In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De container voldoet hiermee aan de richtlijnen. Daarnaast staan er ook geen woningen in de zuidwestelijke windrichting. Wanneer de container in de zuidwestelijke windrichting staat ten opzichte van de woning, is de kans op geuroverlast het grootst. In deze situatie is de windrichting gericht op het naastgelegen water.

   

  Het kaartmateriaal toont geen belemmeringen in de ondergrond in de vorm van kabels en leidingen. Er liggen enkele kabels nabij. De afstand tot de watergang is gecontroleerd en er blijft voldoende afstand tussen het water en positie van de container. De containerlocatie is op deze locatie goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. De positie ten opzichte van de naastgelegen boom levert geen problemen op met ledigen door het ledigingsvoertuig. Tijdens de locatiebepaling wordt er altijd zorgvuldig rekening gehouden met de boomstructuur. Om de duurzame instandhouding van de boom te bewaren houden we rekening met de kroonprojectie en de kwetsbare boomzone van 1,5 meter. De kwetsbare boomzone is de zone direct rond de stamvoet van de boom tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Hiermee wordt rekening gehouden tijdens het plaatsen.

   

  Voor het plaatsen van de container wordt een parkeerplaats gebruikt. Ter compensatie van deze vervallen locatie kan aan de andere zijde van de parkeerplaats extra parkeerruimte aangelegd worden. Aangezien de parkeerstrook wordt gebruikt voor het wegbrengen van leerlingen naar de nabijgelegen school, is dit wenselijk.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB004IC

Adres

Nabij Wilhelminastraat 9, Beesd

X- coördinaten

141.595

Y- coördinaten

433.173

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie WB004IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Aweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

 

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

  Aan de Slotstraat in Beesd, nabij Wilhelminastraat 9 is een parkeerplaats gesitueerd die zich goed leent voor een INCO-container. Het is noodzakelijk om één parkeerplaats op te heffen ten behoeve van de INCO- container. Gezien de lage parkeerdruk in de omgeving levert dit geen problemen op. Volgens het digitale kaartmateriaal zijn er geen ondergrondse kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor de container. Ook bovengronds zijn er geen obstakels aanwezig die de plaatsing of het ledigen van de container belemmeren. Omdat de container in de hoek van het parkeerterrein geplaatst wordt, hoeft deze niet over geparkeerde auto’s getakeld te worden tijdens ledigingsacties.

   

  In de richtlijnen van de Avri wordt benoemd dat achteruit rijden door het inzamelvoertuig zoveel mogelijk wordt vermeden. Met de beoogde locatie is er voldoende ruimte beschikbaar voor het inzamelvoertuig en is het niet benodigd om te keren en/of achteruit te rijden. Daarnaast is de beoogde locatie te voet ook goed bereikbaar. Voetgangers kunnen de Wilhelminastraat via een voetgangersoversteekplaats veilig bereiken.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB005IC

Adres

Prins Willem Alexanderstraat naast nummer 1a, Buurmalsen

X- coördinaten

148.597

Y- coördinaten

433.668

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie WB005IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

1. Indruk locatie

 

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

  In de kern Buurmalsen aan de Prins Willem Alexanderstraat naast nr. 1a is ruimte voor een INCO-container nabij de bestaande restafvalcontainer (G227) en een aanwezige glasbak. De locatie ligt relatief centraal in de kern.

   

  Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen ondergrondse kabels en leidingen op de beoogde locatie aanwezig zijn. In de buurt van de beoogde locatie bevindt zich een boom (zie figuur 2). Deze vormt echt er geen obstakel voor de container. Tijdens ledigingsacties heeft het inzamelvoertuig voldoende ruimte om de container omhoog te takelen zonder schade aan de boom te veroorzaken.

   

  Een van de richtlijnen van de Avri stelt dat de minimale afstand van de container tenminste 2 meter tot de erfgrens moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de woning. De dichtstbijzijnde erfgrens ligt op circa 9 meter afstand. Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn.

   

  De beoogde locatie bevindt zich in een 30 km/u zone. Een snelheid van 30km/u wordt beschouwd als een veilige snelheid voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het restafval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

  en lijkt voldoende bereikbaar voor een inzamelvoertuig. Er is ter plaatse een trottoir aanwezig waardoor de locatie ook te voet goed te bereiken is.

   

  De locatie is nabij een restafvalcontainer. In de kern zijn echter geen betere mogelijkheden die niet in de nabijheid van een bestaande container zijn. Wanneer de opties beperkt zijn gaat de voorkeur uit naar een INCO-container naast een bestaande container en niet een locatie in een smalle straat of een locatie die voor het inzamelvoertuig lastig te bereiken is.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB006IC

Adres

Bulckesteynstraat tegenover nummer 20, Deil

X- coördinaten

145.068

Y- coördinaten

145.068

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB06IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht;

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de beoogde locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

Het betreft een locatie aan een 30 km/u weg. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. De container staat ver genoeg van de weg af geplaatst om geen zicht belemmerende werking te hebben voor het verkeer. De weg ter plaatse is circa 5 meter breed, wat maakt dat de beoogde locatie goed bereikbaar is voor het inzamelvoertuig.

 

Bij de locatie is al verharding aanwezig. Er dient extra verharding te worden aangelegd voor het goed bereikbaar maken van de container voor voetgangers. Nabij de locatie zijn parkeerplaatsen aanwezig, dat maakt dat het goed mogelijk is om ook per voertuig afval naar de container te brengen.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De beoogde locatie is gesitueerd op circa 14 meter van de dichtstbijzijnde gevel en circa 9 meter van de dichtstbijzijnde erfgrens en voldoet daarmee aan de richtlijnen. Er zijn een aantal woningen met direct zicht op de container.

 

De nabijgelegen boom is op voldoende afstand van de beoogde locatie gelegen. De vrije takelhoogte zoals benodigd voor het ledigen komt daarmee niet in het geding. De boom zal geen nadelige gevolgen ondervinden door het plaatsen van de container. Tijdens de locatiebepaling wordt er altijd zorgvuldig rekening gehouden met de boomstructuur. Om de duurzame instandhouding van de boom te bewaren houden we rekening met de kroonprojectie en de kwetsbare boomzone van 1,5 meter. De kwetsbare boomzone is de zone direct rond de stamvoet van de boom tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie Aan de andere zijde van het voetpad nabij de locatie staat een lichtmast, de container zal op voldoende afstand van de lichtmast geplaatst worden, zodat het inzamelvoertuig hier geen beperkingen door ervaart tijdens het ledigen.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB007IC

Adres

Haarstraat, ter hoogte van Korte Veersteeg 14, Enspijk

X- coördinaten

142.791

Y- coördinaten

432.519

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie WB007IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie aan de Netstraat tegenover nr. 1 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

  De locatie bevindt zich tussen twee bomen in aan de Haarstraat. In de ondergrond zijn geen kabels en leidingen aanwezig die een obstakel vormen voor de INCO-container. De container wordt tussen twee bomen geplaatst. Er is hierbij voldoende ruimte beschikbaar voor het inzamelvoertuig om de container te ledigen. De onderlinge afstand tussen de boomkronen van de bomen bedraagt ruim 5 meter. Aangezien de container niet direct tussen de bomen wordt geplaatst maar ervoor, blijft er ruim voldoende afstand over tussen de container en de bomen. De bomen lopen tevens geen kans op schade op tijdens ledigingsacties.

   

  In de richtlijnen wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter tot de meest nabije erfgrens en 3 meter tot de gevel van de woning. Met de locatie bedraagt de afstand vanaf de container naar de meest nabije woning circa 11 meter tot de erfgrens en 16 meter tot de gevel. Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn.

   

  De straat waarin de container komt bevindt zich in een 30km/u zone. Deze straat heeft dus een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. De breedte van de straat ter hoogte van de containerlocatie bedraagt circa 5,7 meter (zie onderstaande figuur). De breedte van het inzamelvoertuig bedraagt circa 2,5 meter. Tijdens ledigingsacties is het voor de gemiddelde personenauto mogelijk om het inzamelvoertuig veilig te passeren. Bovendien is de Haarstraat een éénrichtingsweg. Er is geen sprake van tegemoet komend gemotoriseerd verkeer (m.u.v. bromfietsen).

  De weg buigt licht naar links af, waardoor tegemoet komend verkeer op tijd valt waar te nemen indien het inzamelvoertuig bezig is met een ledigingsactie. Er is trottoir aanwezig voor bewoners die het afval te voet aanbieden. Bewoners dienen de straat over te steken om de container te bereiken. Aangezien het een éénrichtingsstraat is in een 30 km/u zone, komt de verkeersveiligheid hiermee niet in het geding. De Avri ziet erop toe dat de containerlocatie goed bereikbaar wordt gemaakt voor voetgangers en rolstoel- / rollatorgebruikers.

Figuur 3: breedte straat ter hoogte containerlocatie

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB008IC

Adres

Dorpsstraat 22, Est

X- coördinaten

149.910

Y- coördinaten

429.393

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie WB008IC. De volgende punten worden behandeld:

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie tegenover Dorpsplein 2 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

De locatie nabij Dorpsstraat 22 in Est leent zich goed voor een INCO-container. De locatie bevindt zich naast een ondergrondse restafvalcontainer en een ondergrondse glascontainer. De locatie bestaat uit een brede strook met grind die tussen de erfgrenzen van huizen en de Dorpsstraat ligt. Er is daarmee voldoende ruimte voor een INCO- container. In de huidige situatie bevinden zich reeds een tweetal ondergrondse containers op de locatie, die zijn omheind door een haag. Direct naast de containers staat een boom. De locatie voor de INCO-container bevindt zich op de plek waar nu een brievenbus staat.

 

Aangezien er in de huidige situatie reeds ondergrondse containers worden gebruikt en geledigd, is de bereikbaarheid (voor o.a. het inzamelvoertuig) en de verkeersveiligheid goed. Tijdens ledigingsacties kan het inzamelvoertuig gebruik maken van de grindstrook en hoeft deze niet op de weg te staan waardoor een goede doorstroming van het overige verkeer behouden blijft. Er zijn ter plaatse geen kabels en leidingen in de grond aanwezig die een obstakel vormen voor de INCO-container. De INCO-container staat op een grotere afstand van de nabije boom ten opzichte van de andere containers. De aanwezige boom vormt daarmee dus geen obstakel voor het inzamelvoertuig tijdens ledigingsacties.

 

Om de container te plaatsen is het nodig om de aanwezige haag deels te verwijderen of te herplaatsen. Daarnaast moet de aanwezige brievenbus een andere plek krijgen. Hier is echter ruim voldoende mogelijkheid voor direct naast de containers (bijvoorbeeld meer richting de straat). De Avri ziet erop toe dat alle containers goed bereikbaar zijn voor voetgangers en rolstoelgebruikers. In de huidige situatie ligt er een betegelde strook vanaf de straat naar de containers. Deze wordt met de komst van de INCO-container verbreed/aangepast zodat elke container goed bereikbaar is voor alle gebruikers, waaronder mindervaliden met rolstoelen of rollators.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB010IC

Adres

Notarisappel t.h.v. 35, Geldermalsen

X- coördinaten

149.284

Y- coördinaten

432.765

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB010IC. De volgende punten worden behandeld:

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de beoogde locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

  Voor deze locatie is gezocht naar een geschikte plaats voor een INCO-container is Geldermalsen-Oost. Als voorkeurlocatie zijn o.a. basisscholen D’n Bogerd en De Morgenster benoemd. In de buurt van deze voorkeurslocaties biedt de Notarisappel ter hoogte van nr. 35 ruimte voor een INCO-container.

   

  Deze locatie bevindt zich op het trottoir, naast een parkeerplaats. Er is voldoende ruimte voor een container zonder de doorgang van het trottoir te belemmeren en tevens hoeft er geen parkeerplaats worden opgeheven ten behoeve van de container. De bereikbaarheid van de Notarisappel is goed. Verderop in de straat bevindt zich namelijk al een ORAC (G032).

   

  Het online kaartmateriaal toont geen directe belemmeringen in de vorm van kabels en leidingen. Er is sprake van een datakabel en een vrijvervalrioolleiding die in de buurt liggen, echter zou de onderlinge afstand ertussen voldoende ruimte bieden voor een INCO-container. Bovendien vormt een datakabel over het algemeen geen probleem voor een INCO-container (dit betreffen allen namelijk semi-ondergrondse containers).

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB011IC

Adres

Burgemeester Vernèdelaan t.h.v. nr. 1, Geldermalsen

X- coördinaten

147.401

Y- coördinaten

432.533

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB011IC. De volgende punten worden behandeld:

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

  Aan de Burgemeester Vernèdelaan ter hoogte van nr. 1 bevindt zich een locatie die zich leent voor een INCO- container. De locatie bevindt zich in een grasstrook. De locatie is goed bereikbaar en de bestaande trottoirs blijven in tact. Door de positionering op deze hoek wordt het overzicht op de kruising niet belemmerd.

   

  De locatie bevindt zich op een centrale, goed bereikbare plek in Geldermalsen-West en nabij de Rehobothschool. Deze is als voorkeurslocatie opgegeven. De beoogde locatie is zowel te voet/per rolstoel als met de auto goed te bereiken. Aangezien het een rechte straat betreft met een breedte van circa 4,0 meter is deze goed te bereiken door het inzamelvoertuig en op de locaties zijn geen belemmeringen voor de takelhoogte.

   

  In de ondergrond liggen geen kabels en leidingen. Bovengronds zijn er geen belemmeringen die een obstakel vormen tijdens bijvoorbeeld ledigingsacties. Er staat een boom op ruim 10 meter afstand. Dit levert geen problemen op.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB014IC

Adres

Vlietskant tussen 9a en 11, Gellicum

X- coördinaten

139.033

Y- coördinaten

431.999

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie WB014IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie aan de Kerkweg ter hoogte van nr. 4 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

  In de kern Gellicum zijn de opties voor containerlocaties beperkt vanwege de smalle straten en de aanwezige dijk die langs het dorp loopt. Aan de Vlietskant staan momenteel al een ORAC en een ondergrondse glascontainer.

   

  De locatie bevindt zich enkele meters naast de bestaande ORAC en glascontainer. Direct naast de andere containers is namelijk geen plaats voor de INCO-container, omdat het hek naar het grasveld erachter dan geblokkeerd wordt. Het kaartmateriaal toont dat er geen ondergrondse kabels en leidingen aanwezig zijn die een obstakel vormen voor de container. Rechts naast de containerlocatie bevindt zich een elektriciteitskastje. Ook deze vormt geen obstakel voor de container. De container staat niet direct voor een huis en is te voet goed te bereiken. Daarnaast ligt de locatie relatief centraal in de kern Gellicum. Aangezien er in de huidige situatie reeds containers worden gebruikt en geledigd, is deze locatie op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid voor het inzamelvoertuig ook geschikt. De Avri ziet erop toe dat de INCO-container voor voetgangers en rolstoelgebruikers goed bereikbaar is. Indien nodig wordt hiervoor extra verharding rondom de container aangelegd.

   

  In de richtlijnen van de Avri wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter van de container tot de meest nabije erfgrens en 3 meter tot de gevel van de woning. Met deze locatie bedraagt de afstand circa 13 meter tot de bewoonde erfgrens en circa 16 meter tot de gevel van de woning. Hierbij wordt voldaan aan de richtlijn.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB015IC

Adres

Vredeplein, Haaften

X- coördinaten

142.730

Y- coördinaten

425.948

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB015IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

  • b.

   Aandachtspunten

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

In deze relatief nieuwe wijk ligt een aangegeven voorkeurslocatie, een basisschool. Gezien de hoeveelheid groen die als waterberging/ speellocatie wordt ingezet, en de nabijheid van een restafvalcontainer (N036R), is er beperkte ruimte in de wijk. De beoogde locatie ligt in de hoek op de parkeerplaats van de aanwezige basisschool. Voor het plaatsen van de container dient een parkeerplaats te worden opgeofferd. De gemeente heeft aangegeven dat dit op deze plaats geen problemen oplevert voor de parkeerdruk. De locatie is zowel per voertuig als per voet goed bereikbaar. Er dient trottoirverharding te worden aangelegd om te zorgen dat de omgeving van de container duidelijk staat aangegeven en niet onverhoopt als parkeergebied wordt gebruikt.

 

Ter plaatse zijn geen kabels en leidingen aanwezig. Daarnaast zijn er geen woningen met direct zicht op de container en is de nabijheid tot een erfgrens niet van toepassing. De bereikbaarheid van de container is goed. Het inzamelvoertuig kan ter plekke op de parkeerplaats draaien en hoeft niet door de smalle wijk te rijden.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB016IC

Adres

Kerklaan nabij nummer 4, Heesselt

X- coördinaten

152.190

Y- coördinaten

424.971

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de containerlocatie WB016IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie aan de Kerklaan is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

In de huidige situatie wordt er reeds een ondergrondse restafvalcontainer gebruikt en geledigd. De locatie is op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid ook geschikt voor een INCO-container. De locatie ligt aan een 30km/u (ontsluitings-) weg. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Het inzamelvoertuig heeft voldoende ruimte om ledigingsacties uit te voeren en bewoners die het afval per auto aanbieden hebben de optie om de auto te parkeren in één van de parkeervakken.

 

Het digitale kaartmateriaal toont dat in de ondergrond geen obstakels in de vorm van kabels en leidingen liggen die het niet mogelijk maken om de INCO-container te plaatsen. Alvorens de plaatsing wordt een proefsleuf gegraven om dit te bevestigen. Bovengronds zijn er tevens geen obstakels aanwezig die plaatsing of lediging van een INCO- container niet mogelijk maken. Het inzamelvoertuig heeft voldoende ruimte om de container te ledigen.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter tot de meest nabije erfgrens en 3 meter tot de gevel van de meest nabije woning. Op deze locatie bedraagt de afstand van de INCO-container circa 7 meter tot de meest nabije erfgrens en 13 meter tot de gevel van de meest nabije woning. Er wordt hiermee voldaan aan de richtlijn.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB017IC

Adres

De Morgen, aan de zijkant van Klaverland 2, Hellouw

X- coördinaten

140.579

Y- coördinaten

426.665

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie WB017IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie nabij Korfgraaf 3 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De locatie bevindt zich in de kern Hellouw naast drie ondergrondse containers, bestaande uit de fracties rest, textiel en glas. Er zijn op de locatie geen obstakels in de vorm van kabels en leidingen in de ondergrond. De INCO-container komt op de plaats van het stukje groen (heester) dat nu aanwezig is. De heester wordt in zijn geheel verwijderd. Voor de rest zijn er bovengronds geen belemmeringen. Er is al een trottoir aanwezig, de bereikbaarheid voor mindervaliden is daarmee voldoende. De verharding dient te worden uitgebreid om beide inzamelopeningen van de container goed bereikbaar te maken (heester wordt vervangen door betegeling). Door aanwezigheid van parkeervakken is het tevens goed mogelijk om afval aan te bieden per auto.

 

De straat waarin de container komt ligt in een 30km/u zone. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. Aangezien er in de huidige situatie al drie andere ondergrondse containers worden gebruikt en geledigd, is deze locatie daarmee geschikt voor het inzamelvoertuig en op het gebied van verkeersveiligheid. De INCO-container betreft een semi-ondergrondse container. Deze is van een groter formaat in vergelijking met een volledig ondergrondse container. De locatie voor de INCO-container bevindt zich niet op de hoek van de straat, maar links naast de ondergrondse restafvalcontainer. Zo neemt de INCO-container geen zicht weg van verkeersdeelnemers die het kruispunt naderen.

 

In de richtlijnen van de Avri wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter tot de meest nabije erfgrens en 3 meter tot de gevel van de meest nabije woning. Met de locatie voor de INCO-container bedraagt de afstand tot de erfgrens circa 3,5 meter en 14 meter tot de gevel van de meest nabije woning. Hierbij wordt voldaan aan de richtlijn.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB018IC

Adres

Sluimerskamp 16, Herwijnen

X- coördinaten

137.457

Y- coördinaten

426.426

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB018IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie ligt in de kern Herwijnen. De locatie betreft de hoek tussen de Molenkamp en de Sluimerskamp. Naast de locatie bevinden zich meerdere parkeerplekken, aan de rechterzijde staat een kleine boom.

 

De Sluimerskamp bevindt zich in een 30km/u zone. Een snelheid van 30km/u is een veilige snelheid voor wegen met mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en onbeschermde verkeersdeelnemers. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het restafval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

De beoogde locatie is voor het inzamelvoertuig goed bereikbaar. De straat ter plekke is circa 6 meter breed. Als het inzamelvoertuig aanwezig is om de container te ledigen, is het goed mogelijk voor bestuurders om het voertuig te passeren. Gezien de situering verder weg van de nabijgelegen kruising heeft de container, ook volgens de beoordeling van de verkeerskundige, geen voor automobilisten zicht beperkende werking.

 

De container staat op circa 4,5 meter van de dichtstbijzijnde perceelsgrens en op 14 meter van de dichtstbijzijnde gevel. Een richtlijn van de Avri stelt dat de minimale afstand tot erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de woning. Er wordt hierbij ruim aan de richtlijn voldaan.

 

Van zichtbelemmerende werking is hierdoor geen sprake. Gezien de nabijheid van parkeerplaatsen is de locatie goed bereikbaar voor inwoners die per voertuig naar de locatie komen. Een trottoir is tevens al aanwezig en de locatie is nabij een voorkeurslocatie.

 

Gezien de beperkte grootte van de boom en de beperkte benodigde diepte om de container te plaatsen, heeft deze geen nadelige gevolgen voor de boom nabij de beoogde locatie. De beoogde locatie staat namelijk buiten de kroonprojectie.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB019IC

Adres

Prins Bernhardstraat nabij nr. 32, Heukelum

X- coördinaten

133.432

Y- coördinaten

431.380

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB019IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie bevindt zich centraal in de kern Heukelum, nabij de supermarkt. De locatie bevindt zich in een 30 km/u zone en is goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Er zijn geen ondergrondse kabels en leidingen aanwezig die een belemmering zullen vormen voor een INCO-container. Er bevindt zich een kolk nabij de beoogde locatie, echter toont het kaartmateriaal dat de vrijvervalrioolleiding onder de straat ligt en niet onder het trottoir. Het is daarnaast niet benodigd om een parkeerplaats op te heffen ten behoeve van de container.

 

 • Nabij de containerlocatie bevindt zich een boom. Dit betreft echter een leiboom, waarbij de boomkroon geen grote uitloop heeft tot boven de container. Deze zal dan ook geen belemmering vormen tijdens ledigingsacties door het inzamelvoertuig. Een van de richtlijnen van de Avri stelt dat containers bij voorkeur niet in beeldbepalend groen geplaatst worden. De gemeente heeft aangegeven dat dit op deze locatie niet het geval is.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB020IC

Adres

J.H.L. van Herwaardenstraat t.h.v. nr. 77, Meteren

X- coördinaten

147.669

Y- coördinaten

431.321

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB020IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

  De beoogde locatie aan de J.H.L. van Herwaardenstraat t.h.v. nr. 77 is geschikt voor een INCO-container. De locatie bevindt zich nabij een voorkeurslocatie (Meester Aafjes/De Schakel). In de ondergrond zijn volgens het online kaartmateriaal geen belemmeringen aanwezig in de vorm van kabels en leidingen. Ook bovengronds zijn er geen objecten aanwezig die ledigingsacties zullen belemmeren. De nabije boom staat op voldoende afstand zodat het ledigingsvoertuig daar geen last van heeft.

   

  De beoogde containerlocatie is goed bereikbaar. Ook voor mensen die afval te voet/ per rolstoel aanbieden kunnen de beoogde locatie goed bereiken. De containerlocatie bevindt zich niet direct voor omliggende woningen, maar is wel goed zichtbaar vanuit de omgeving. De containerlocatie bevindt zich nabij een bocht. Echter is het inzamelvoertuig van een grote afstand te zien in geval van een ledigingsactie op deze locatie. Zo blijft de verkeersveiligheid gewaarborgd.

   

  De locatie ligt relatief centraal in de kern. In Meteren worden 2 locaties voor INCO-containers gereserveerd. Onderstaande afbeelding toont de huidige spreiding. Voor de 2e locatie is een plek aan de oostzijde van de kern gekozen (WB021IC), omdat daar de andere voorkeurslocatie ligt en de spreiding van INCO-containers op deze manier zo gelijkwaardig mogelijk is over de kern.

Figuur 3: overzicht Meteren i.r.t. WB020IC

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB021IC

Adres

Kuyckshof tegenover nrs. 15 en 17, Meteren

X- coördinaten

148.442

Y- coördinaten

431.263

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de containerlocatie WB021IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie aan de Netstraat tegenover nr. 1 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De containerlocatie bevindt zich in dezelfde straat als een ondergrondse restafvalcontainer, welke enkele tientallen meters verderop staat. Aangezien er in de huidige situatie al een ondergrondse restafvalcontainer wordt gebruikt en geledigd, is deze locatie tevens geschikt voor INCO-container als het gaat om bereikbaarheid (voor het inzamelvoertuig) en verkeersveiligheid. De locatie ligt in een 30km/u zone. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. Het inzamelvoertuig heeft voldoende ruimte tijdens ledigingsacties.

 

De INCO-container komt in het tweede vak van de huidige parkeerstrook te staan. Deze locatie is gekozen omdat deze zoveel mogelijk uit de zichtlijn vanuit omliggende woningen (Kuyckshof nrs. 15 en 17) ligt. Om voldoende ruimte voor en rondom de container te bewaren moet er twee parkeervakken worden opgeheven ten behoeve van de container. De gehele parkeerstrook is echter tijdelijk en zal worden vervangen door een groenstrook. Het opheffen van parkeervakken ten behoeve van de container is daarom niet als problematisch naar voren gekomen. De Avri ziet erop toe dat de INCO-container goed bereikbaar is voor voetgangers en mindervaliden (rolstoel- en rollatorgebruikers).

 

In de ondergrond zijn geen kabels en leidingen aanwezig die een obstakel vormen voor de container (zie figuur 1). Bovengronds zijn er tevens geen belemmeringen die een obstakel vormen tijdens ledigingsacties van het inzamelvoertuig.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 13 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 18 meter. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijn.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB023IC

Adres

Weverstraat tegenover nr. 30,Ophemert

X- coördinaten

154.944

Y- coördinaten

428.441

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de containerlocatie WB023IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie aan de Netstraat tegenover nr. 1 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De INCO-containerlocatie bevindt zich in een straat naast een ondergrondse restafvalcontainer en een glascontainer. In de huidige situatie worden er reeds een ondergrondse restafvalcontainer en een glascontainer gebruikt en geledigd. De locatie is daarmee op het gebied van bereikbaarheid (voor het inzamelvoertuig) en verkeersveiligheid ook geschikt voor een INCO-container. De straat waarin de container komt bevindt zich in een 30km/u zone. Deze straat heeft dus een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. De containerlocatie is voor bewoners die het afval te voet aanbieden goed bereikbaar door het aanwezige trottoir. Ook voor rolstoel- en rollatorgebruikers is de containerlocatie goed bereikbaar. Bewoners die het afval eventueel per auto aanbieden kunnen de auto eventueel parkeren in de naastgelegen parkeervakken in de straat.

 

Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen obstakels in de vorm van kabels en leidingen aanwezig zijn in de ondergrond (zie figuur 1). Bovengronds zijn er tevens geen obstakels die de plaatsing en het gebruik van de INCO- container onmogelijk maken. De lichtmast nabij de containerlocatie vormt geen obstakel tijdens ledigingsacties van het inzamelvoertuig.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter tot de meest nabije erfgrens en 3 meter tot de gevel van de woning. Met de locatie bedraagt de afstand vanaf de container naar de meest nabije woning circa 12 meter tot de erfgrens en 21 meter tot de gevel. Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB024IC

Adres

Sparksstraat naast nummer 9, Opijnen

X- coördinaten

148.754

Y- coördinaten

426.667

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB024IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

 • 3.

  Aanvullend advies op basis van zienswijze

  • a.

   Gevraagde toets: Toegankelijkheid gazon voor o.a. maaiwerkzaamheden

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de beoogde locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie ligt in een bocht van de Sparksstraat in Opijnen. Het betreft een 30km/u straat, centraal gelegen in de kern. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel.

Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. De locatie is voor het inzamelvoertuig goed bereikbaar, de nabijgelegen lichtmast vormt geen beperking.

 

De weg ter plaatse is circa 4 meter breed. Een inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter en zal dan ook de straat blokkeren. Juist door het feit dat dat het inzamelvoertuig op de weg staat tijdens de lediging en er geen ander verkeer langs kan, maakt dat de verkeersveiligheid goed blijft. Nabij de beoogde locatie liggen geen officiële parkeerplaatsen, er hoeft geen parkeerplaats te worden opgeheven voor plaatsing van de container.

 

Voor inwoners is de beoogde locatie tevens goed bereikbaar. Er is al trottoir aanwezig naast de locatie, er dient wel extra verharding te worden aangelegd voor het bereikbaar maken van beide inwerpopeningen van de container. Het is nabij de locatie mogelijk om een auto even stil te zetten, waardoor de locatie tevens voor automobilisten goed bereikbaar is.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De dichtstbijzijnde erfgrens ligt op circa 3,5 meter van de container locatie, de dichtstbijzijnde woning op ongeveer 9 meter. De locatie voldoet daarmee aan de richtlijnen. De naastgelegen woning staat niet in de zuidwestelijke windrichting, maar in de zuidelijke windrichting vanaf de container gezien. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Er is geen ondergrondse infrastructuur aanwezig op de locatie. In onderling overleg met de gemeente is gekeken in hoeverre de containerlocatie deel uitmaakt van een beeldbepalende groenstructuur. Volgens de gemeente is dat bij deze locatie niet het geval. De locatie voldoet daarmee aan de richtlijn.

 

3. Aanvullend advies op basis van zienswijze

 • a.

  Gevraagde toets: Toegankelijkheid gazon voor o.a. maaimachine

  Er is aangegeven dat het gazon achter de beoogde containerlocatie niet meer bereikbaar is voor de maaimachine, omdat de INCO-container de opgang zal blokkeren waardoor het voertuig er niet langs past. Het gazon wordt omringd door huizen, heesters, hagen, parkeerplaatsen en een bankje. Indien alle parkeervakken bezet zijn dient er een andere plek vrijgemaakt te worden zodat de maaimachine het gazon kan bereiken. Onderstaande figuur schetst deze situatie. Aan de oostzijde van het gazon staat een haag (A). Een deel van deze haag moet worden weggehaald om het gazon bereikbaar te maken voor de maaimachine. Dit gedeelte van de haag staat tevens op openbaar terrein (de erfgrens is in de linker afbeelding zichtbaar).

  Figuur 3: Situatieschets beoogde containerlocatie t.o.v. gazon

   

  Conclusie: Een gedeelte van de plaatselijke haag zal weggehaald moeten worden om het gazon toegankelijk te maken voor de maaimachine. Daarmee wordt de locatie geschikt geacht.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB025IC

Adres

Dorpsstraat t.h.v. nr. 38, Rhenoy

X- coördinaten

138.949

Y- coördinaten

432.777

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de containerlocatie WB025IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie aan de Netstraat tegenover nr. 1 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

Aan de Dorpsstraat ter hoogte van nr. 38 bevindt zich een grasstrook waar reeds een ondergrondse restafvalcontainer staat. Deze locatie is tevens geschikt voor een INCO-container. Aangezien er in de huidige situatie al een ondergrondse restafvalcontainer wordt gebruikt en geledigd, is deze locatie tevens geschikt voor INCO-container als het gaat om bereikbaarheid (voor het inzamelvoertuig) en verkeersveiligheid. De locatie ligt in een 30km/u zone. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. Door aanwezigheid van een trottoir is de containerlocatie goed te bereiken voor voetgangers en rolstoel- en rollatorgebruikers.

 

In de ondergrond zijn geen kabels en leidingen aanwezig die een obstakel vormen voor de container (zie figuur 1). Bovengronds is er een leiboom aanwezig die een obstakel vormt voor de INCO-container (zie figuur 2). Deze wordt weggehaald ten behoeve van de container. De gemeente is hiermee akkoord gegaan. Wanneer de leiboom is weggehaald heeft het inzamelvoertuig voldoende ruimte om de container veilig te ledigen.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 11 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 12 meter. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijn.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB026IC

Adres

Achterweg 50, Rumpt

X- coördinaten

140.318

Y- coördinaten

432.961

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie WB026IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

Aan de Achterweg ter hoogte van nr. 50 bevindt zich een drietal ondergrondse containers, namelijk een glascontainer, een papiercontainer en een restafvalcontainer.

 

Aangezien er in de huidige situatie al 3 ondergrondse containers gebruikt en geledigd worden, beschouwen we deze locatie qua bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig en verkeersveiligheid als geschikt. De Achterweg bevindt zich in een 30km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het restafval met de auto wegbrengen, zal dit niet tot problemen leiden.

 

Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen in de ondergrond liggen die een obstakel vormen voor de container. Bovengronds bevinden zich twee obstakels: een ‘openbare boekenkast’ in de vorm van een telefooncel en een bushaltebord. De telefooncel wordt enkele meters opgeschoven om voldoende ruimte te creëren voor de INCO-container.

 

In de richtlijnen van de Avri wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter tot de erfgrens en 3 meter tot de gevel van de meest nabije woning. In geval van de beoogde locatie bedraagt de afstand tot de meest nabije erfgrens circa 6,5 meter en circa 17,0 meter tot de gevel van de woning (Achtermonde 2). Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB027IC

Adres

Spijkse Kweldijk 53, Spijk

X- coördinaten

128.985

Y- coördinaten

429.734

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB027IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie ligt achter het dorpshuis in Rumpt, aan een rustige weg in de bocht. Het betreft een 30 km/u weg. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. De weg ter plaatse is circa 5,5 meter breed. Een inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter breed, het is mogelijk voor overig verkeer om het inzamelvoertuig te passeren. Aangezien de container ver naar achteren staat op het trottoir, zal deze het zicht voor automobilisten niet beperken. De locatie ligt op een trottoir en is voor voetgangers goed bereikbaar. In de nabije omgeving liggen voldoende parkeerplaatsen dat het ook goed mogelijk is om afval per voertuig weg te brengen naar de container.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De beoogde locatie bevindt zich op ongeveer 6 meter van de gevel van het dorpshuis. Het perceel is eigendom van de gemeente, de dichtstbijzijnde perceelgrens van een woning (Spijkse Kweldijk 55) ligt op 17 meter afstand. De beoogde locatie voldoet hiermee aan de richtlijn. 2 woningen hebben vanaf de eerste verdieping zicht op de containerlocatie. Aangezien de afstand tot beide woningen meer dan 25 meter bedraagt, ondervinden zij geen nadelige gevolgen door plaatsing van de container. Een woning ligt vanaf de containerlocatie gezien in de zuidwestelijke windrichting, gezien de afstand tot deze woning (circa 40 meter) zal eventuele geuroverlast zeer beperkt zijn.

 

Nabij de locatie staat een kleine boom. Tijdens de locatiebepaling is zorgvuldig rekening gehouden met de boomstructuur. Om de duurzame instandhouding van de boom te bewaren houden we rekening met de kroonprojectie en de kwetsbare boomzone van 1.5 meter. De betreffende boom staat op voldoende afstand van de beoogde containerlocatie en zal geen nadelige gevolgen ondervinden door de plaatsing.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB028IC

Adres

Nabij Donkere Gaard nr. 34, Tricht

X- coördinaten

146.606

Y- coördinaten

433.611

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB028IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie bevindt zich in een groenstrook aan de Donkere Gaard nabij nummer 34. De locatie is geschikt voor een INCO-container. Gezien de beperkte ruimte in de kern Tricht is er geen alternatief naar voren gekomen die centraler gelegen is. Daarnaast wordt Tricht verdeeld in twee delen door een spoorweg. De beoogde locatie bevindt zich in het westelijke deel van de kern. In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De dichtstbijzijnde erfgrens ligt op circa 3 meter afstand, de dichtstbijzijnde gevel van de woning op circa 6 meter. De beoogde locatie voldoet daarmee aan de richtlijnen.

 

In de ondergrond liggen geen belemmeringen in de vorm van kabels en leidingen die plaatsing van de container bemoeilijken. In de buurt bevinden zich een datakabel en een elektriciteitskabel. Deze vormen echter geen obstakel voor een semi-ondergrondse container.

 

De containerlocatie is goed bereikbaar. Er is een trottoir aanwezig voor bewoners die het afval te voet of per rolstoel aanbieden. Bewoners die het afval per auto aanbieden kunnen gemakkelijk een korte tijd stoppen bij de locatie om het afval in de container te deponeren (zie figuur 3). De beoogde locatie bevindt zich naast een doorgaande 30 km/u weg. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer bewoners het afval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden.

 

De breedte van de straat ter hoogte van de beoogde locatie is ongeveer 5,8 meter breed. Dit maakt de straat ook breed genoeg voor het inzamelvoertuig om ledigingsacties uit te voeren. Een inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter, dit maakt dat bewoners het voertuig nog kunnen passeren wanneer deze de container staat te ledigen.

 

Figuur 3: overzicht straat ter hoogte van beoogde locatie WB028IC

 

Nabij de containerlocatie bevindt zich een boom. De container wordt op circa 4,5 meter van deze boom geplaatst. Tijdens de locatiebepaling wordt er altijd zorgvuldig rekening gehouden met de boomstructuur. Om de duurzame instandhouding van de boom te bewaren houden we rekening met de kroonprojectie en de kwetsbare boomzone van 1,5 meter. De kwetsbare boomzone is de zone direct rond de stamvoet van de boom tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Dat is voldoende afstand. De beoogde locatie voldoet hiermee aan de richtlijn.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB029IC

Adres

Haarstraat 28, Tuil

X- coördinaten

145.088

Y- coördinaten

426.193

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB029IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de beoogde locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie ligt centraal in de kern Tuil. Zowel voor het ledigingsvoertuig als voor voetgangers is de locatie goed bereikbaar. Er is al trottoir aanwezig en door de container vooraan bij de straat te plaatsen, kan het ledigingsvoertuig er eenvoudig bij. De weg ter plaatse is ongeveer 6 meter breed, het inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter breed. Als het inzamelvoertuig bij de container staat is dat voldoende ruimte voor andere voertuigen om te passeren. Gezien de locatie van de container, in combinatie met de breedte van de weg, heeft de container geen zicht beperkende werking. Auto’s kunnen dus veilig passeren.

 

De beoogde locatie bevindt zicht in een 30km/u zone. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. Het inzamelvoertuig hoeft niet te keren bij het verlaten bij de locatie.

 

De container ligt op 6 meter afstand van de dichtstbijzijnde erfgrens en circa 11 meter van de dichtstbijzijnde gevel. In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De container voldoet daarmee aan de richtlijnen. Er liggen geen woningen met direct zicht nabij de locatie. Er is mogelijkheid voor bewoners om te parkeren voor laden/lossen verderop in de straat.

 

Er dient wellicht een gedeelte van het heestergroen te worden verwijderd om de container te plaatsen en eenvoudig te kunnen ledigen. In onderling overleg met de gemeente is gekeken in hoeverre de containerlocatie deel uitmaakt van een beeldbepalende groenstructuur. Volgens de gemeente is dat bij deze locatie niet het geval. De container voldoet daarmee aan de richtlijn.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB030IC

Adres

Nabij containers t.h.v. Dr. D.M. van Londenstraat 32, Varik

X- coördinaten

153.945

Y- coördinaten

426.202

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB030IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie bevindt zich in een 30 km/u straat, in de nabijheid van bestaande inzamelcontainers waaronder restafvalcontainer N023R. Gezien de beperkte mogelijkheden in de kern, is besloten om als voorkeurslocatie de container toch in de directe nabijheid van een bestaande container te plaatsen. Het smalle stratenpatroon in deze omgeving zorgt ervoor dat er geen alternatieven voorhanden zijn die qua bereikbaarheid of het offeren van parkeerplaatsen kunnen worden gekozen.

 

De beoogde locatie is centraal gelegen in de kern en deze plek is zowel voor voetgangers als voor voertuigen goed bereikbaar en levert vanuit verkeersdruk geen problemen op. Op de locatie zijn geen kabels en leidingen aanwezig. De locatie bevindt zich niet in het directe zicht van woningen en wordt direct naast de bestaande containers geplaatst.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand tot de perceelgrens van de dichtstbijzijnde woning is meer dan 5 meter, de afstand tot de gevel bedraagt meer dan 12 meter. De container voldoet daarmee aan de richtlijnen. Wanneer de container in de zuidwestelijke windrichting staat ten opzichte van de woning, is de kans op geuroverlast het grootst. Een woning staat op meer dan 20 meter afstand, de locatie voldoet aan de richtlijn.

 

De boom nabij de locatie ligt op circa 6 meter van de beoogde locatie. Tijdens de locatiebepaling wordt er altijd zorgvuldig rekening gehouden met de boomstructuur. Om de duurzame instandhouding van de boom te bewaren houden we rekening met de kroonprojectie en de kwetsbare boomzone van 1,5 meter. De kwetsbare boomzone is de zone direct rond de stamvoet van de boom tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. De afstand tot de boom is voldoende om goede instandhouding van de boom te bewerkstelligen. Daarnaast zal ook de lediging geen beperkingen ondervinden door de boom, deze is dermate klein dat de vrije takelhoogte van 10 meter eenvoudig geborgd kan worden.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB031IC

Adres

Beukenlaan, naast nummer 12, Vuren

X- coördinaten

131.505

Y- coördinaten

426.209

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocatie WB031IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie van de container bevindt zich in de kern van Vuren, op een centraal gelegen locatie. Op de locatie zijn geen obstakels aanwezig en de locatie is goed bereikbaar voor zowel automobilisten als voetgangers. De locatie is gelegen in de nabijheid van een voorkeurslocatie (school). Er is voldoende parkeerruimte aanwezig en door de ligging langs een trottoir is bereikbaarheid van de container voor iedereen goed.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De dichtstbijzijnde erfgrens ligt op 11 meter afstand, de dichtstbijzijnde woning ligt op circa 19 meter afstand. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijnen. Er liggen geen woning in de zuidwestelijke windrichting vanaf de container.

 

De locatie is goed te bereiken voor het inzamelvoertuig. Zowel het bereiken van de locatie als het takelen van de container voor lediging leveren geen problemen op. De straat ter plekke is circa 5 meter breed. Er is voldoende overzicht voor tegemoetkomende automobilisten, tevens staat de container dermate ver naar achteren in het grasveld dat deze het zicht voor voertuigen die uit de Enk komen niet belemmerd.

 

Een aantal woningen rondom hebben enigszins zicht op de container aan de overkant van de straat op ruime afstand, maar de container staat niet direct voor een gevel/ raam.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer

WB032IC

Adres

Prins Willem Alexanderstraat 10, Waardenburg

X- coördinaten

14.797

Y- coördinaten

427.209

 

Voorliggende memo gaat in op de beoogde locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie WB032IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe zijn de voorgenomen locaties tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de beoogde locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie ligt aan een 30 km/u straat. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Bovendien betekent de 30 km/u zone dat het een woongebied betreft waar een gemotoriseerd voertuig extra aandacht moet hebben voor langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers. De weg ter plaatse is 4,7 meter breed. Een inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter breed en zal dan ook gedeeltelijk de weg blokkeren. Juist door het feit dat dat het inzamelvoertuig op de weg staat tijdens de lediging en er geen ander verkeer langs kan, maakt dat de verkeersveiligheid goed geborgd blijft.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De dichtstbijzijnde erfgrens ligt op ongeveer 5 meter afstand van de beoogde locatie. De dichtstbijzijnde gevel ligt op circa 12 meter afstand. De containerlocatie voldoet hiermee aan de richtlijnen. Er heeft 1 woning direct zicht op de containerlocatie. Gezien de afstand van circa 12 meter tot de container is de impact hiervan beperkt.

 

De beoogde containerlocatie ligt op het gazon. In onderling overleg met de gemeente is gekeken in hoeverre de containerlocatie deel uitmaakt van een beeldbepalende groenstructuur. Volgens de gemeente is dat bij deze locatie niet het geval. De container staat dermate ver naar achteren gesitueerd op het gazon dat deze geen zicht belemmerende werking heeft voor automobilisten.

 

Voor de locatie is al verharding (trottoir) aanwezig. Nabij de locatie zijn tevens parkeerplaatsen aanwezig. Het is goed mogelijk om de beoogde locatie zowel per voet als per voertuig te benaderen.

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer WB033IC-WB034IC-WB035IC

WB033IC

WB034IC

WB035IC

Adres

De Wieken 38-40,

Geldermalsen

De Wieken 26-28, Geldermalsen

De Wieken 18-20,

Geldermalsen

X-coördinaten

148.056

148.080

147.990

Y-coördinaten

432.155

446.217

432.345

   

 

Voorliggende memo gaat in op de beoogde locatiekeuzes en daaraan onderliggende verantwoording van de beoogde containerlocaties WB033-WB034-WB035. Deze drie locaties worden gezamenlijk behandeld, aangezien ze allen nabij voorkeurslocatie ’s Heeren Loo liggen. Het betreft een voorkeurslocatie omdat er is aangegeven grote hoeveelheden continentiemateriaal te verwachten. De gemeente heeft dan ook de wens uitgesproken om, gezien de hoeveelheid incontinentiemateriaal van deze locatie, hier 3 containers in de nabijheid te willen hebben. De containers komen te staan op locaties van voormalige glascontainers. Deze staan op privé grond van ’s Heeren Loo. Dit is in afstemming met de grondeigenaar besproken en akkoord bevonden.

 

De volgende punten worden in deze memo behandeld:

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locaties

 • 2.

     Verantwoording locatiekeuze WB033IC

  • a.

   Afweging

 • 3.

  Verantwoording locatiekeuze WB034IC

  • a.

   Afweging

 • 4.

   Verantwoording locatiekeuze WB035IC

  • a.

   Afweging   

Hoe zijn de voorgenomen locaties tot stand gekomen?

 

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie; 

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht

 

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containers weer op kaart. De roze stippen betreffen de beoogde locaties voor de incontinentie containers. Figuur 2-4 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip) van de beoogde containerlocaties.

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocaties

 

Figuur 2: Globale locatieschets WB033IC

 

Figuur 3: Globale locatieschets WB034IC

 

Figuur 4: Globale locatiebepaling WB035IC

 

2. Verantwoording locatiekeuze WB033IC

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie bevindt zich langs een doorgaande 30km/u weg in Geldermalsen, op privé terrein van voorkeurslocatie ’s Heeren Loo. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. Ook wanneer wijkbewoners het vuilnis met de auto wegbrengen leidt dit niet tot meer verkeersonveiligheid.

 

De weg ter plaatse is circa 5,5 meter breed. Een inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter en zal dan ook gedeeltelijk de straat blokkeren. Ander verkeer kan het inzamelvoertuig nog passeren. Er blijft voldoende overzicht over om dit veilig te doen.

 

De locatie bevindt zich op het gazon. In onderling overleg met de gemeente is gekeken in hoeverre de containerlocatie deel uitmaakt van een beeldbepalende groenstructuur. Volgens de gemeente is dat bij deze locatie niet het geval.

 

De locatie is voor bewoners zowel te voet als per auto goed bereikbaar. Nabij de locatie zijn enkele parkeerplaatsen beschikbaar. Op de locatie is al verharding aanwezig, waardoor de locatie voor voetgangers en mindervaliden goed bereikbaar is.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De container staat op de erfgrens van ’s Heeren Loo. Dit is afgestemd en akkoord bevonden. De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op circa 12 meter afstand van de locatie. De container voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

De containerlocatie bevindt zich op circa 7,00 meter afstand van de naastgelegen boom. Tijdens de locatiebepaling is zorgvuldig rekening gehouden met de boomstructuur. Om de duurzame instandhouding van de boom te bewaren houden we rekening met de kroonprojectie en de kwetsbare boomzone van 1.5 meter. De kwetsbare boomzone is de zone direct rond de stamvoet van de boom tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Dat is gewaarborgd, de boom zal geen nadelige gevolgen ondervinden van de plaatsing van de container.

 

Wanneer de container in de zuidwestelijke windrichting staat ten opzichte van de woning, is de kans op geuroverlast het grootst. Een aantal woningen staan in de zuidwestelijke windrichting ten opzichte van de container. De afstand tot de woning betreft meer dan 35 meter. Met deze afstand tot de container zal de geuroverlast zeer beperkt zijn.

 

3. Verantwoording locatiekeuze WB034IC 

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie bevindt zich langs een doorgaande 30km/u weg in Geldermalsen, op privé terrein van voorkeurslocatie ’s Heeren Loo. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. Ook wanneer wijkbewoners het vuilnis met de auto wegbrengen leidt dit niet tot meer verkeersonveiligheid. Het is nodig om extra verharding (trottoir) aan te leggen op de locatie.

 

De weg ter plaatse is circa 4,5 meter breed. Een inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter en zal dan gedeeltelijk ook de straat blokkeren. Juist door het feit dat dat het inzamelvoertuig op de weg staat tijdens de lediging en er geen ander verkeer langs kan, maakt dat de verkeersveiligheid goed blijft.

 

De locatie bevindt zich op het gazon, op een grasveld. In onderling overleg met de gemeente is gekeken in hoeverre de containerlocatie deel uitmaakt van een beeldbepalende groenstructuur. Volgens de gemeente is dat bij deze locatie niet het geval. De locatie bevindt zich op circa 5 meter van de nabijgelegen boom. Tijdens de locatiebepaling is zorgvuldig rekening gehouden met de boomstructuur. Om de duurzame instandhouding van de boom te bewaren houden we rekening met de kroonprojectie en de kwetsbare boomzone van 1.5 meter. De kwetsbare boomzone is de zone direct rond de stamvoet van de boom tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. De boom zal geen nadelige gevolgen ondervinden door plaatsing van de container. Daarnaast wordt tijdens de locatiebepaling rekening gehouden met de takelhoogte. Dit is de hoogte dat de container vrij omhoog kan worden getakeld. Deze behoort ongeveer 10 meter te zijn. Deze ruimte is beschikbaar.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De container staat op de erfgrens van ’s Heeren Loo. Dit is afgestemd en akkoord bevonden. De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op circa 19 meter afstand van de locatie. De container voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Wanneer de container in de zuidwestelijke windrichting staat ten opzichte van de woning, is de kans op geuroverlast het grootst. Een aantal woningen staan in de zuidwestelijke windrichting ten opzichte van de container. De afstand tot de woning betreft circa 20 meter. Met deze afstand tot de container zal de geuroverlast beperkt zijn.

 

4. Verantwoording locatiekeuze WB033IC

 

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie bevindt zich langs een doorgaande 30km/u weg in Geldermalsen, op privé terrein van voorkeurslocatie ’s Heeren Loo. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. Ook wanneer wijkbewoners het vuilnis met de auto wegbrengen leidt dit niet tot meer verkeersonveiligheid.

 

De weg ter plaatse is circa 3,0 meter breed. Een inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter en zal dan ook de straat blokkeren. Juist door het feit dat dat het inzamelvoertuig op de weg staat tijdens de lediging en er geen ander verkeer langs kan, maakt dat de verkeersveiligheid goed blijft.

 

De locatie bevindt zich op het gazon. In onderling overleg met de gemeente is gekeken in hoeverre de containerlocatie deel uitmaakt van een beeldbepalende groenstructuur. Volgens de gemeente is dat bij deze locatie niet het geval. De locatie bevindt zich op circa 2,5 meter van de nabijgelegen boom. Tijdens de locatiebepaling is zorgvuldig rekening gehouden met de boomstructuur. Om de duurzame instandhouding van de boom te bewaren houden we rekening met de kroonprojectie en de kwetsbare boomzone van 1.5 meter. De kwetsbare boomzone is de zone direct rond de stamvoet van de boom tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. De boom zal geen nadelige gevolgen ondervinden door plaatsing van de container. Daarnaast wordt tijdens de locatiebepaling rekening gehouden met de vrije takelhoogte. Dit is de hoogte dat de container vrij omhoog kan worden getakeld. Deze behoort ongeveer 10 meter te zijn. Dit wordt nader bekeken.

 

De locatie is voor bewoners zowel te voet als per auto goed bereikbaar. Nabij de locatie zijn enkele parkeerplaatsen beschikbaar. Op de locatie is al verharding aanwezig, waardoor de locatie voor voetgangers en mindervaliden goed bereikbaar is.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De container staat op de erfgrens van ’s Heeren Loo. Dit is afgestemd en akkoord bevonden. De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op circa 15 meter afstand van de locatie. De container voldoet hiermee aan de richtlijnen.

 

Wanneer de container in de zuidwestelijke windrichting staat ten opzichte van de woning, is de kans op geuroverlast het grootst. Een aantal woningen staan in de zuidwestelijke windrichting ten opzichte van de container. De afstand tot de woning betreft circa 25 meter. Met deze afstand tot de container zal de geuroverlast zeer beperkt zijn.

 

Naar boven