Rectificatie: Inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers gemeente Tiel

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege het integraal ontbreken van de bijlage met het locatieplan. De oorspronkelijke publicatie is op 29 oktober 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 923.]

 

Het dagelijks bestuur van Avri

 

Overwegende dat

 

 • het algemeen bestuur van Avri bij gelegenheid van de vaststelling op 16 november 2017 van het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grondstof en het Projectplan Invoering nieuw afvalbeleid akkoord is gegaan met:

   

  • de ambitie van de gemeenten uit de regio Rivierenland om de hoeveelheid restafval te verminderen;

  • de ambitie om te komen tot meer en betere afvalscheiding;

  • de ambitie om te komen tot een betere kwaliteit van de grondstoffen;

  • met een uitbreiding van de capaciteit voor handhaving om ontwijkgedrag (o.a. bijplaatsingen, dumpingen en vervuiling van herbruikbare stromen) te voorkomen en te bestrijden.

 • het algemeen bestuur van Avri op 11 februari 2021 het besluit heeft genomen tot het bieden van de mogelijkheid aan gemeenten om per 1 januari 2022 het incontinentiemateriaal en luiers gescheiden van het restafval te laten inzamelen;

   

 • De gemeente Tiel hier toe besloten heeft;

   

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft om regels te stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de dienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel;

   

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft het aangewezen inzamelmiddel en inzamelvoorziening inclusief de inzamellocaties vast te stellen waar(in) huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gemeente;

   

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft om regels op te stellen omtrent het gebruik van inzamelmiddelen en -voorzieningen;

   

 • het algemeen bestuur van Avri op 19 april 2018 (en geactualiseerd op 7 juli 2021) heeft besloten de volgende richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen vast te stellen voor:

  de (verkeers)veiligheid, de bereikbaarheid, de fysieke geschiktheid van de locatie en de omgeving, de aanwezigheid van kabels en (riool)leidingen in de bodem, het beperken van overlast en het voorkomen van (milieu)schade, bestaande groen- en parkeervoorzieningen, historische kernen, een doelmatige afvalinzameling en een doelmatige bedrijfsvoering;

   

 • dit aanwijzingsbesluit alleen betrekking heeft op de inzamellocaties zoals aangeduid in de bijlage behorende bij dit besluit;

   

 • het dagelijks bestuur heeft besloten om de aanwijzing van de inzamellocaties voor te bereiden conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

   

 • belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen de plaatsbepaling van de aanbiedplaatsen, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen. Het conceptbesluit heeft vanaf 7 juli 2021 ter inzage gelegen;

   

 • ten aanzien van onderstaande locaties geen zienswijzen zijn ingebracht;

besluit:

 

 • 1.

  de locaties aangegeven op de bij dit besluit behoren overzichtskaart, aan te wijzen als inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers.

bepaalt:

 

 • -

  dat het bovenstaande besluit wordt bekendgemaakt.

namens het dagelijks bestuur van Avri

de voorzitter

J. (Joost) Reus

Bijlage 1 Locatieplan

Overzichtskaart bij besluit DB Avri afvalcontainers gemeente Tiel

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer T001IC

Adres Parkeerplaats Westledeplein nabij winkelcentrum, Tiel

X- coördinaten 157.307

Y- coördinaten 432.309

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie T001IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

   

  Op het Westledeplein in Tiel bevinden zich 4 ondergrondse glascontainers. Tussen 2 van deze glascontainers is voldoende ruimte voor een INCO-container.

   

  Uitgangspunt is dat de container goed toegankelijk is voor rolstoel- een rollatorgebruikers. In de richtlijnen van de Avri staat dat de inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf een looppad niet smaller mag maken dan 1,20 meter. Er dient voor de bereikbaarheid rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen. De richtlijn voor het plaatsen van ondergrondse containers van de Avri, stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De dichtstbijzijnde erfgrens ligt op circa 45 meter afstand, de afstand tot de gevel van een woning is ongeveer 50 meter. De locatie voldoet daarmee aan de richtlijn.

   

  Onderstaande afbeelding schetst de situatie ter plaatse:

  Figuur 3: beschikbare ruimte beoogde locatie tussen glascontainers Westledeplein

   

  Wanneer er aan weerzijden rekening wordt gehouden met 120 cm vrije doorgang voor rolstoelgebruikers, blijft er nog circa 230 cm over voor de INCO-container. Dit is voldoende ruimte.

   

  Aangezien er in de huidige situatie al 4 ondergrondse glascontainers gebruikt en geledigd worden, beschouwen we deze locatie qua bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig en verkeersveiligheid als geschikt. De containerlocatie bevindt zich op een plein met diverse parkeermogelijkheden nabij een winkelcentrum. Dit maakt dat de containerlocatie ook goed bereikbaar is voor inwoners. De breedte van de straat ter plaatse van de containers bedraagt circa 6,0 meter. Er is dus voldoende ruimte voor het inzamelvoertuig in geval van ledigingsacties. Personenauto’s kunnen het inzamelvoertuig eventueel passeren zodat de doorstroming van en naar de parkeerplaats behouden blijft.

   

  Bovengronds zijn er geen belemmeringen die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. Ook in de ondergrond toont het digitale kaartmateriaal dat er geen belemmeringen zijn in de vorm van kabels en leidingen (zie figuur 1).

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer T002IC

Adres Molenstraatje tussen nr. 4 en nr. 22, Tiel

X- coördinaten 157.860

Y- coördinaten 433.326

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie T0002IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

   

  Aan het Molenstraatje tussen nr. 4 en nr. 22 in Tiel bevinden zich 3 ondergrondse glascontainers. Gemeente Tiel heeft aangegeven hier een INCO-container naast de meest linkse glascontainer te willen plaatsen (zie figuur 2).

   

  Aangezien er in de huidige situatie al 3 ondergrondse glascontainers gebruikt en geledigd worden, beschouwen we deze locatie qua bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig en verkeersveiligheid als geschikt. De containerlocatie bevindt zich op een locatie met diverse parkeermogelijkheden nabij een supermarkt. Dit maakt dat de containerlocatie ook goed bereikbaar is voor inwoners.

   

  Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen in de ondergrond liggen die een obstakel vormen voor de container. Bovengronds bevindt zich wel een obstakel, namelijk een beveiligingscamera gericht op de slagbomen van de supermarkt. Dit is afgestemd met de gemeente en deze zal ten behoeve van de INCO-container elders geplaatst moeten worden.

   

  In de richtlijnen van de Avri wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter tot de erfgrens en 3 meter tot de gevel van de meest nabije woning (Molenstraatje 22). In geval van de beoogde locatie bedraagt de afstand tot de meest nabije erfgrens circa 10,6 meter en 15,6 meter tot de gevel van de woning. Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn. Wanneer een container in de zuidwestelijke windrichting staat, is de kans op geuroverlast het grootst. Dat is bij deze genoemde woningen niet het geval. De woning in de genoemde windrichting staat op meer dan 50 meter afstand vanaf de containerlocatie. De kans op geuroverlast is daarmee klein.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer T003IC

Adres Vuurdoorn t.o. nrs. 4-12, Tiel

X- coördinaten 155.868

Y- coördinaten 431.358

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie T003IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  Aan de Vuurdoorn tegenover nummers 4-12 en naast school de Waayer is op de hoek van het trottoir voldoende ruimte voor een INCO-container. De locatie ligt nabij een clustering van 5 andere ondergrondse containers: 2 glascontainers, 1 textielcontainer, 1 papiercontainer en 1 restafvalcontainer. Er is onvoldoende ruimte om een INCO-container tussen de andere ondergrondse containers te plaatsen. Daarom is gekozen voor een locatie op het trottoir in de buurt (zie onderstaande figuur).

  Figuur 3: beoogde locatie t.o.v. bestaande containers

   

  Aangezien er in de huidige situatie al 5 ondergrondse containers gebruikt en geledigd worden, beschouwen we deze locatie qua bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig en verkeersveiligheid als geschikt. De containerlocatie bevindt zich op een locatie met diverse parkeermogelijkheden nabij een gezondheidscentrum en winkelcentrum Passewaaij. Dit maakt dat de containerlocatie ook goed bereikbaar is voor inwoners.

   

  Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen in de ondergrond liggen die een obstakel vormen voor de container. Bovengronds zijn er tevens geen obstakels die een belemmering vormen tijdens ledigingsacties door het inzamelvoertuig.

   

  In de richtlijnen van de Avri wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter tot de erfgrens en 3 meter tot de gevel van de meest nabije woning . In geval van de beoogde locatie bedraagt de afstand tot de meest nabije erfgrens circa 3,0 meter (school de Waayer) en circa 10,2 meter tot de gevel van de meest nabije woning (appartementencomplex Vuurdoorn 4-12). Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer T004IC

Adres Akelei/Hondsroos nabij andere containers, Tiel

X- coördinaten 155.987

Y- coördinaten 431.327

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie T004IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  De beoogde containerlocatie T004IC bevindt zich nabij een viertal andere ondergrondse containers; papier, glas, rest en textiel. In de bestaande heester rechts van de textielcontainer (zie figuur 2) is voldoende ruimte voor een INCO-container.

   

  De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De dichtstbijzijnde gevel van een woning bevindt zich op circa 30 meter afstand. De dichtstbijzijnde erfgrens is op circa 22 meter afstand, dit is de erfgrens van de nabijgelegen school. De containerlocatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

   

  Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen belemmeringen zijn in de vorm van ondergrondse kabels en leidingen. Bovengronds bevindt zich naast de beoogde locatie een boom. Deze vormt echter geen belemmering voor het inzamelvoertuig tijdens ledigingsacties. De vrije takelhoogte die benodigd is om de container omhoog te takelen, blijft behouden.

   

  De containerlocatie bevindt zich naast een parkeerplaats en is zowel te voet als per rolstoel goed bereikbaar. Aangezien de beoogde locatie zich naast een aantal andere ondergrondse containers bevindt is de locatie ook goed bereikbaar en veilig voor het inzamelvoertuig wanneer het ledigingsacties uitvoert. De breedte van de straat ter plaatse van de beoogde containerlocatie is ongeveer 5,2 meter breed. Deze breedte is ruim voldoende voor het inzamelvoertuig.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer T005IC

Adres Kruising Rauwenhoflaan- Wilhelmina Druckerstraat, Tiel

X- coördinaten 156.403

Y- coördinaten 433.765

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie T005IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  De beoogde locatie bevindt zich op een plein tegenover een flatgebouw en winkels. De gemeente Tiel heeft aangegeven de INCO-container graag naast de bestaande ondergrondse containers te zien staan. Het betreffen 5 ondergrondse containers, te weten de fracties papier, glas en textiel. In de verharding rechts is voldoende ruimte voor het plaatsen van de INCO-container. Er zijn geen kabels/ leidingen in de ondergrond aanwezig die plaatsing bemoeilijken.

   

  Langs de locatie is voldoende verharding aanwezig zodat voetgangers de locatie goed kunnen bereiken. Nabij zijn tevens parkeerplaatsen gelegen, zodat de locatie ook voor inwoners die het afval met de auto weg brengen goed bereikbaar is. Aangezien op de locatie al 5 ondergrondse containers gebruikt en geledigd worden, beschouwen we de locatie qua bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig en verkeersveiligheid als geschikt.

   

  Nabij de beoogde locatie bevindt zich een reclamezuil. Deze vormt een obstakel voor de container. In de richtlijnen van de Avri staat dat de containerlocatie goed bereikbaar dient te zijn voor rolstoelgebruikers. Hierbij is het van belang dat er tenminste 3 zijden (toegangscontrole systeem en 2 inworp-openingen) van de container goed toegankelijk zijn. Deze ruimte kan niet worden gegarandeerd als de reclamezuil daar staat. Onderstaande figuur schetst de situatie ter plaatse. De zuil (1) wordt verplaatst naar de andere kant van de rij containers, naast de glascontainer (2). Op deze manier wordt een goede bereikbaarheid voor voetgangers en rolstoelgebruikers naar de INCO-container gegarandeerd.

  Figuur 3: situatieschets beoogde locatie en verplaatsen reclamezuil

   

  Er is ook gekeken om de INCO-container naast de laatste glascontainer te plaatsen. Dit is echter niet mogelijk gebleken omdat het inzamelvoertuig dan te ver moet reiken om de container omhoog te takelen. De containers worden namelijk vanaf de Rauwenhoflaan geledigd. De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 12 meter, de afstand tot de dichtstbijzijnde woning is ongeveer 16 meter. De locatie voldoet daarmee aan de richtlijnen.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer T006IC

Adres Grotebrugse Grintweg, t.o. nr 50, Tiel

X- coördinaten 158.625

Y- coördinaten 433.594

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie T006IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  Aan de Grotebrugse Grintweg nabij het Binnenheuvelpark bevinden zich 2 ondergrondse glascontainers. Direct naast deze glascontainers bevindt zich een afgedekte put van een ondergrondse container die al enige tijd buiten gebruik is. Deze put is niet bruikbaar voor een INCO-container omdat de afmetingen niet overeen komen. Daarom is een locatie enkele meters ernaast geselecteerd waar wel voldoende ruimte is.

  Figuur 3: beoogde locatie t.o.v. glascontainers nabij

   

  De locatie bevindt zich naast het trottoir, nabij parkeerplaatsen. Er is voldoende gelegenheid voor zowel voetgangers als automobilisten om het afval aan te bieden. De locatie is tevens goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig. Deze zal vanaf de inrit naar de parkeerplaats de container ledigen, waarmee het inzamelvoertuig het aanwezige verkeer op de Grotebrugse Grintweg niet zal belemmeren.

   

  Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen in de ondergrond aanwezig zijn die de plaatsing van een INCO-container belemmeren. Er is geen groen in de nabijheid die de plaatsing zal bemoeilijken, of het inzamelvoertuig belemmert tijdens ledigingsacties. Er is ter plaatse een verkeersbord aanwezig. Deze wordt verplaatst ten behoeve van de INCO-container.

   

  De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 24 meter, de afstand tot de dichtstbijzijnde woning circa 27 meter. De containerlocatie voldoet daarmee aan de richtlijn. In de zuidwestelijke windrichting ten opzichte van de containerlocatie is de kans op geuroverlast het grootst. Er staat geen nabije woning in die directe windrichting, gezien vanaf de containerlocatie. Een bedrijfspand staat op circa 26 meter en een aantal woningen op 63 meter afstand vanaf de containerlocatie, in de zuidwestelijke windrichting. Met deze afstanden tot de containerlocatie is de kans op geuroverlast klein.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer T007IC

Adres Laan van Westroijen, 61 (nabij supermarkt), Tiel

X- coördinaten 157.730

Y- coördinaten 434.235

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie T007IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  Op de parkeerplaats aan de Laan van Westroijen nabij de supermarkt bevinden zich een viertal ondergrondse containers, bestaande uit de fracties papier, textiel en twee voor glas. In overleg met de gemeente is besloten hiernaast een INCO-container te plaatsen op de parkeerplaats.

   

  Om genoeg ruimte voor de INCO-container te creëren, wordt er één parkeervak opgeheven. Dit is met de gemeente besproken, het verdwijnen van een parkeerplaats heeft geen nadelige gevolgen voor de parkeerdruk. Bovengronds zijn er geen obstakels die het inzamelvoertuig belemmeren tijdens ledigingsacties. Het kaartmateriaal laat ondergronds geen belemmeringen zien qua van kabels en leidingen.

   

  De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de erfgrens bedraagt circa 12 meter, dit is de erfgrens van de supermarkt. De afstand tot de dichtstbijzijnde gevel/ erfgrens van een woning bedraagt circa 32 meter. De containerlocatie voldoet hiermee aan de richtlijnen.

   

  Aangezien er in de huidige situatie al vier ondergrondse containers gebruikt en geledigd worden, beschouwen we deze beoogde locatie qua bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig en verkeersveiligheid als geschikt. De containerlocatie bevindt zich op een locatie met diverse parkeermogelijkheden nabij een supermarkt. Dit maakt dat de containerlocatie ook goed bereikbaar is voor inwoners die het afval per voertuig aanbieden.

   

  De beoogde locatie zal goed bereikbaar worden gemaakt voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Om de bereikbaarheid voor voetgangers en rolstoelgebruikers te garanderen wordt een gedeelte van de bestrating rondom de INCO-container verhoogd tot op het niveau van de naastgelegen containers. Zo ontstaat er een aaneengesloten verhoogd stuk trottoir.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer T009IC

Adres Moleneind 12, Kapel Avezaath, Wadenoijen

X- coördinaten 154.069

Y- coördinaten 432.219

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie T009IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  In de kern Kapel Avezaath bevindt zich een drietal ondergrondse containers (1 glas, 1 papier en 1 textiel) op een rij aan de Moleneind nabij nr. 12. Op deze locatie is tevens ruimte beschikbaar voor een INCO-container, die links naast de ondergrondse glascontainer geplaatst kan worden.

   

  Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen ondergrondse belemmeringen in de vorm van kabels en leidingen aanwezig zijn (zie figuur 1). Ook bovengronds zijn er geen obstakels in de buurt die het plaatsen van een INCO-container onmogelijk maken. Aangezien er in de huidige situatie al gebruik wordt gemaakt van een drietal ondergrondse containers, achten we de beoogde locatie qua bereikbaarheid en verkeersveiligheid tevens geschikt voor zowel het inzamelvoertuig als bewoners.

   

  De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De dichtstbijzijnde erfgrens van een woning ligt op circa 9 meter, de afstand tot de dichtstbijzijnde gevel is ongeveer 16 meter. De locatie voldoet daarmee aan de richlijnen. Ten behoeve van de container is het benodigd om het betegelde gedeelte, waar zich momenteel de ondergrondse containers bevinden, te verlengen. Direct naast het betegelde gedeelte bevindt zich een parkeerplaats (bestaande uit halfverharding) die uitsluitend voor bezoekers van de supermarkt bestemd is (MCD direct tegenover parkeerplaats). Een gedeelte van deze parkeerplaats wordt opgeheven ten behoeve van de container. Er is echter geen directe aanduiding van parkeervakken aanwezig, dus er is geen sprake van het opheffen van ‘één of meerdere parkeervakken’. Het gaat om één a twee meter breedte aan parkeerplaats dat wordt gebruikt voor de INCO-container.

  Figuur 1: overzicht beoogde containerlocatie i.r.t. aanwezige parkeerplaats MCD

 

 

Naar boven