Rectificatie: Inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers gemeente Neder-Betuwe

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege het integraal ontbreken van de bijlage met het locatieplan. De oorspronkelijke publicatie is op 19 oktober 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 897.]

 

Het dagelijks bestuur van Avri

 

Overwegende dat

 

 • het algemeen bestuur van Avri bij gelegenheid van de vaststelling op 16 november 2017 van het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grondstof en het Projectplan Invoering nieuw afvalbeleid akkoord is gegaan met:

   

  • de ambitie van de gemeenten uit de regio Rivierenland om de hoeveelheid restafval te verminderen;

  • de ambitie om te komen tot meer en betere afvalscheiding;

  • de ambitie om te komen tot een betere kwaliteit van de grondstoffen;

  • met een uitbreiding van de capaciteit voor handhaving om ontwijkgedrag (o.a. bijplaatsingen, dumpingen en vervuiling van herbruikbare stromen) te voorkomen en te bestrijden.

 • het algemeen bestuur van Avri op 11 februari 2021 het besluit heeft genomen tot het bieden van de mogelijkheid aan gemeenten om per 1 januari 2022 het incontinentiemateriaal en luiers gescheiden van het restafval te laten inzamelen;

   

 • De gemeente Neder-Betuwe hier toe besloten heeft;

   

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft om regels te stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de dienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel;

   

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft het aangewezen inzamelmiddel en inzamelvoorziening inclusief de inzamellocaties vast te stellen waar(in) huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gemeente;

   

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft om regels op te stellen omtrent het gebruik van inzamelmiddelen en -voorzieningen;

   

 • het algemeen bestuur van Avri op 19 april 2018 (en geactualiseerd op 7 juli 2021) heeft besloten de volgende richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen vast te stellen voor:

  de (verkeers)veiligheid, de bereikbaarheid, de fysieke geschiktheid van de locatie en de omgeving, de aanwezigheid van kabels en (riool)leidingen in de bodem, het beperken van overlast en het voorkomen van (milieu)schade, bestaande groen- en parkeervoorzieningen, historische kernen, een doelmatige afvalinzameling en een doelmatige bedrijfsvoering;

   

 • dit aanwijzingsbesluit alleen betrekking heeft op de inzamellocaties zoals aangeduid in de bijlage behorende bij dit besluit;

   

 • het dagelijks bestuur heeft besloten om de aanwijzing van de inzamellocaties voor te bereiden conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

   

 • belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen de plaatsbepaling van de aanbiedplaatsen, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen. Het conceptbesluit heeft vanaf 7 juli 2021 ter inzage gelegen;

   

 • ten aanzien van onderstaande locaties geen zienswijzen zijn ingebracht;

besluit:

 

 • 1.

  de locaties aangegeven op de bij dit besluit behoren overzichtskaart, aan te wijzen als inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers.

bepaalt:

 

 • -

  dat het bovenstaande besluit wordt bekendgemaakt.

namens het dagelijks bestuur van Avri

de voorzitter

J. (Joost) Reus

Bijlage 1 Locatieplan

Overzichtskaart bij besluit DB Avri afvalcontainers gemeente Neder-Betuwe

 

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer NB001IC

Adres Nabij Dalwagen 16, Dodewaard

X- coördinaten 173.540

Y- coördinaten 435.743

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie NB001IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  De beoogde locatie bevindt zich in een groenstrook naast een grasveld aan de Dalwagen nabij nr. 16. Deze locatie is geschikt voor een INCO-container.

   

  De Dalwagen bevindt zich ter hoogte van de beoogde containerlocatie in een 30km/u zone. Ook de aangrenzende Pluimenburgsestraat betreft een 30km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Gezien de maximum snelheid van 30 km/u en de overzichtelijke kruising Komt de verkeersveiligheid niet in het geding. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het restafval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden. In de buurt van de containerlocatie bevindt zich een parkeerplaats (Dorpsplein) die gebruikt kan worden om de auto neer te zetten wanneer bewoners het afval per auto aanbieden.

   

  Het online kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen in de ondergrond aanwezig zijn die een belemmering vormen voor een INCO-container (zie figuur 1). Bovengronds dient er rekening gehouden te worden met een drager met bewegwijzering. Deze staat relatief dicht op de locatie, echter belemmert deze het inzamelvoertuig niet tijdens ledigingsacties.

   

  In de richtlijnen van de Avri staat dat de afstand van de container tot de meest nabije erfgrens minimaal 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de woning. Op deze locatie bedraagt de afstand van de container tot de erfgrens circa 19,4 meter en 26,2 meter tot de gevel van de meest nabije woning. Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer NB002IC

Adres Wilhelminalaan 46, Dodewaard

X- coördinaten 173.855

Y- coördinaten 436.029

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie NB002IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie  

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart.

Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).Verantwoording locatiekeuze

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  De beoogde locatie bevindt zich op de hoek van het trottoir, bij de inrit naar een kleine parkeerplaats. Aan de andere zijde van de inrit staat een glascontainer. De beoogde locatie bevindt zich in een 30 km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. De containerlocatie grenst aan een T-splitsing (Wilhelminalaan en Wilhelminahof). De straat (Wilhelminahof) betreft een doodlopende straat. Hier komt voornamelijk bestemmingsverkeer, waardoor het aantal verkeersbewegingen laag ligt. Op de beoogde locatie is al verharding aanwezig. Het is voor bewoners te voet goed mogelijk om de locatie te bereiken. Daarnaast liggen er nabij de locatie parkeerplaatsen. Voor bewoners die per voertuig komen, is de locatie dus tevens goed bereikbaar.

   

  De weg ter plaatse is circa 5 meter breed. Het inzamelvoertuig is circa 2,5 meter breed en zal dan ook gedeeltelijk de straat blokkeren. De locatie is bij aanwezigheid van het inzamelvoertuig goed overzichtelijk voor tegemoetkomende automobilisten, het is eventueel mogelijk om het inzamelvoertuig veilig in te halen zodat de verkeersdoorstroming niet belemmerd wordt.

   

  In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De containerlocatie is op circa 3 meter gelegen van de meest dichtstbijzijnde erfgrens (Basisschool) en ongeveer 11 meter van de dichtstbijzijnde woning. De dichtstbijzijnde gevel van een woning staat op circa 19 meter afstand. De containerlocatie voldoet hiermee aan de richtlijn. Wanneer de container in de zuidwestelijke windrichting staat ten opzichte van de woning, is de kans op geuroverlast het grootst. De woningen die in de zuidwestelijke windrichting staan, bevinden zich op 20 meter afstand of meer. De geuroverlast zal daarmee zeer beperkt zijn.

   

  Op de locatie is in de ondergrond een elektriciteitskabel aanwezig. Deze zal plaatsing echter niet belemmeren, aangezien de container ver in het trottoir staat gesitueerd. Dat zorgt tevens dat het overzicht op de locatie voor automobilisten goed blijft.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer NB003IC

Adres Ooiisestraat, Echteld

X- coördinaten 162.537

Y- coördinaten 435.453

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie NB003C. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

  De beoogde locatie bevindt zich achter sportvelden, naast een glascontainer. Naast de locatie is een lange parkeerstrook. De Ooiisestraat bevindt zicht in een 30km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen.

   

  De straat ter plekke is circa 4,5 meter breed. Een inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter en zal dan ook de straat blokkeren. Juist door het feit dat dat het inzamelvoertuig op de weg staat tijdens de lediging en er geen ander verkeer langs kan, maakt dat de verkeersveiligheid goed blijft. Op de locatie is al trottoir aanwezig. Gezien de hoeveelheid parkeerplaatsen nabij de locatie, is deze tevens goed bereikbaar voor automobilisten. Wellicht dient er op de locatie een verkeersbesluit te worden genomen om de container te ledigen. Tijdens overleg met de gemeente is niet naar voren gekomen dat de parkeerdruk op deze locatie in het geding zal komen door het verwijderen van een parkeerplaats.

   

  In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De locatie bevindt zich binnen het perceel van het sportveld, net als de glascontainer vormt dit geen belemmering voor plaatsing. De dichtstbijzijnde perceelsgrens van een woning ligt op meer dan 30 meter afstand, de afstand tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning is circa 40 meter. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijn.

  Wanneer de container in de zuidwestelijke windrichting staat ten opzichte van de woning, is de kans op geuroverlast het grootst. Er liggen geen woningen in de zuidwestelijke windrichting ten opzichte van de containerlocatie.

   

  Ter hoogte van de locatie ligt een datakabel. Gezien de beperkte diepgang van een incontinentiecontainer zal deze geen beperkingen opleveren voor plaatsing. Tevens staan bij de locatie een aantal bomen. Gezien het ook goed mogelijk is om de glascontainer te ledigen, is de vrije takelhoogte ook voor de incontinentiecontainer voldoende.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer NB004IC

Adres Keizerstraat 40, IJzerdoorn

X- coördinaten 165.013

Y- coördinaten 435.517

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie NB004IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  Aan de Keizerstraat ter hoogte van nr. 40 bevindt zich naast de bestaande glascontainer nog ruimte voor een INCO-container.

   

  De bereikbaarheid van de containerlocatie is goed. De Keizerstraat ligt in een 30km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het restafval met de auto wegbrengen, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden. Op de huidige locatie wordt reeds gebruik gemaakt van een glascontainer. De verkeersveiligheid is voldoende gewaarborgd.

   

  Bovengronds zijn er geen obstakels die ledigingsacties door het inzamelvoertuig belemmeren. In de ondergrond bevindt zich in de buurt een elektriciteitskabel. Volgens het digitale kaartmateriaal kan er voldoende afstand bewaard worden tot de kabel. Bovendien geldt over het algemeen dat data- en elektriciteitskabels geen belemmering vormen voor een INCO-container (semi-ondergrondse container).

   

  De containerlocatie bevindt zich nabij een watergang. Uitgangspunt is om voldoende afstand tot de watergang te bewaren. Aangezien er een ondergrondse glascontainer staat, moet dit geen probleem zijn voor een (semi ondergrondse) INCO-container. Deze komt namelijk maar circa 50 cm onder de grond te staan. Dit is minder diep t.o.v. een ondergrondse container, welke circa 3 meter de grond in gaat.

   

  In de richtlijnen van de Avri staat dat de minimale afstand van de container tot de meest nabije erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de woning. Op deze locatie bedraagt de afstand van de container tot de meest nabije erfgrens circa 13 meter en circa 15 meter tot de gevel van de woning. Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer NB005IC

Adres Meester N.J. van Riemsdijkstraat 22, Kesteren

X- coördinaten 168.144

Y- coördinaten 437.820

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie NB005IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

  • b.

   Aandachtspunten

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

  Voor de kern Kesteren worden er twee INCO-containers geplaatst. Om een evenredige verdeling te realiseren is één locatie (NB006IC) geselecteerd boven de spoorlijn in het noorden. Deze locatie bevindt zich ten zuiden van de spoorlijn, relatief centraal in een nieuwbouwwijk om de toekomstige huizen ook voldoende te kunnen bedienen. De locatie bevindt zich aan de Meester N.J. Riemsdijkstraat ter hoogte van nr. 22 op de hoek naast de parkeerstrook.

   

  Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen ondergrondse belemmeringen zijn in de vorm van kabels en leidingen waardoor de container makkelijk geplaatst kan worden. Bovengronds zijn er tevens geen belemmering die eventuele ledigingsacties van het inzamelvoertuig bemoeilijken. Er dient rekening gehouden te worden met de naastgelegen parkeerplaats voor eventueel geparkeerde auto’s.

   

  De bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig lijkt voldoende. Met een breedte van ongeveer 5.0 meter is de straat ter plaatse breed genoeg om te betreden door het inzamelvoertuig. De locatie is daarnaast ook goed bereikbaar voor voetgangers / rolstoelgebruikers en mensen die het auto per auto aanbieden aan de container.

   

 • b.

  Aandachtspunten

  • De locatie ligt naast een parkeerstrook.

  • Een deel van de bestaande heester dient worden weggehaald ten behoeve van de container.

l

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer NB006IC

Adres Joost van den Vondelstraat 1, Kesteren

X- coördinaten 167.332

Y- coördinaten 438.189

 

Voorliggende memo gaat in op de beoogde locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie NB006IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de beoogde locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  Aan de Joost van Vondelstraat ter hoogte van nr. 1 bevindt zich naast de bestaande ondergrondse glasbak een geschikte locatie voor een INCO-container. De beoogde locatie bevindt zich naast twee basisscholen die tevens als voorkeurlocatie zijn doorgegeven. De Joost van Vondelstraat bevindt zich in een 30 km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. De straat ter hoogte van de containerlocatie is circa 6 meter breed. Een inzamelvoertuig is circa 2,5 meter breed en zal gedeeltelijk de weg blokkeren. Het is echter nog goed mogelijk voor automobilisten om het inzamelvoertuig veilig in te halen wanneer deze aan het ledigen is. Aangezien deze dermate ver naar achteren staat geplaatst, zal de container het doorzicht voor automobilisten niet beperken.

   

  In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens is circa 11 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning is circa 20 meter. De beoogde containerlocatie voldoet daarmee aan de richtlijnen. Wanneer de container in de zuidwestelijke windrichting staat ten opzichte van de woning, is de kans op geuroverlast het grootst. Er staan geen woningen in de zuidwestelijke windrichting ten opzichte van de woning.

   

  Er zijn volgens het online kaartmateriaal geen ondergrondse kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor de INCO-container.

   

  De container bevindt zich in een groenstrook. Een gedeelte van het aanwezige heestergroen dient te worden verwijderd of verplaatst voor plaatsing van de container. In onderling overleg met de gemeente is gekeken in hoeverre de beoogde containerlocatie deel uitmaakt van een beeldbepalende groenstructuur. Volgens de gemeente zal de groenstructuur niet doorbroken worden door plaatsing van de container. De boom ter plaatse dient goed onderhouden te worden (opkronen) om vrije takelhoogte voor het ledigen te garanderen. Dit is ook met de gemeente besproken en akkoord bevonden.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer NB007IC

Adres 44 R-I-straat tegenover nummer 2b, Ochten

X- coördinaten 167.258

Y- coördinaten 435.657

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie NB007IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

  • b.

   Aandachtspunten

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  De locatie bevindt zich naast een doorgaande 30 km/u weg, in het groen. Rondom de locatie is al verharding aanwezig, de locatie is goed bereikbaar te voet. Enkele tientallen meters verderop zijn parkeerplaatsen, waardoor de locatie tevens per voertuig goed te bereiken is. Er hoeft geen groen te worden verwijderd voor het plaatsen van de container. De weg ter plaatse is ongeveer 6,5 meter breed, voldoende ruimte voor het inzamelvoertuig om de locatie te bereiken. Als het ledigingsvoertuig staat te ledigen, is er tevens voldoende ruimte voor overig verkeer om te passeren. De container staat dermate ver op het trottoir dat deze het zicht van automobilisten niet zal belemmeren.

   

  Er is 1 woning met direct zicht op de container. De dichtstbijzijnde perceelsgrens ligt op circa 11 meter afstand, de dichtstbijzijnde gevel op ongeveer 15 meter. De afstanden voldoen daarmee aan de gestelde richtlijnen.

   

 • b.

  Aandachtspunten

   

  De locatie voldoet aan de gestelde richtlijnen en is goed bereikbaar. De locatie ligt centraal aan de linkerkant van de kern Ochten, tussen enkelen van de voorkeurslocaties (scholen) in. Voor wat betreft nabijheid bij bejaardenwoningen ligt de locatie minder goed in de kern. De bejaardenwoningen zijn veelal gesitueerd aan de zuidkant van de kern Ochten. Mocht dit de voorkeur hebben boven de centrale ligging van deze locatie en nabijheid tot scholen, dan dient naar een alternatief te worden gezocht.

   

  Nabij de locatie liggen een datakabel en een elektriciteitskabel. Naar alle waarschijnlijkheid liggen deze niet op de beoogde locatie, maar het wordt aangeraden een proefsleuf te graven. De aanwezige kolk (zie figuur 2) nabij de beoogde leidt naar het vrijvervalriool die onder de straat ligt (44 R-I-Straat). De kolk vormt geen belemmering voor de INCO-container.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer NB008IC

Adres Ter hoogte van Mariahof 5, Ochten

X- coördinaten 167.673

Y- coördinaten 436.106

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie NB008IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

  • b.

   Aandachtspunten

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  De locatie ligt centraal in het noordoostelijke deel van de kern Ochten, aan een 30 km/u weg. De beoogde locatie is in de verharding. De locatie is goed bereikbaar voor mindervaliden. Er zijn geen parkeerplaatsen in de buurt, maar wel voldoende ruimte om de auto even stil te zetten. De locatie ligt niet direct nabij voorkeurslocaties, maar wel centraal in de kern en daarmee goed bereikbaar voor inwoners.

   

  De locatie ligt op ongeveer 10 meter van de dichtstbijzijnde perceelgrens en op 18 meter van de dichtstbijzijnde woning. De container staat in de zuidwestelijke windrichting, maar de afstand tot de dichtstbijzijnde woning is dermate ver, dat wordt verwacht dat dit geen nadelige invloed zal hebben.

   

 • b.

  Aandachtspunten

   

  De locatie ligt nabij een bocht. De container ligt echter dermate ver naar achteren in de verharding dat deze het zicht van automobilisten niet zal beperken. Ook tijdens het ledigen zal het inzamelvoertuig de doorgang niet versperren.

   

  Nabij de locatie ligt mogelijk een datakabel. Het graven van een proefsleuf wordt aangeraden.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer NB009IC

Adres Fazantstraat t.h.v. nr. 25, Opheusden

X- coördinaten 171.738

Y- coördinaten 437.936

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie NB009IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

  • b.

   Aandachtspunten

Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de container weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld container

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  De beoogde locatie voor NB009IC bevindt zich aan de Fazantstraat tegenover nr. 25, nabij de sporthal. De kern Opheusden wordt voorzien van 2 INCO-containers. Deze locatie ligt relatief centraal in het zuidelijke deel. De andere locatie bevindt zich meer in het noorden van de kern voor een goede evenredige verdeling. De locatie bevindt zich nabij een sporthal met voldoende parkeergelegenheid voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Daarnaast is de containerlocatie ook te voet/per rolstoel goed te bereiken.

   

  Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen ondergrondse kabels en leidingen aanwezig zijn die een belemmering vormen voor een INCO-container. Bovengronds zijn er ook geen obstakels die een directe belemmering vormen tijdens eventuele ledigingsacties door het inzamelvoertuig. Nabij de containerlocatie bevindt zich een boom maar de boomkroon hangt niet over de containerlocatie heen, waardoor de vrije takelhoogte gewaarborgd wordt. De straat ter plaatse van de beoogde locatie is ongeveer 6 meter breed en daarmee goed begaanbaar door het inzamelvoertuig.

   

 • b.

  Aandachtspunten

  • Voldoende afstand bewaren tot nabije boom ten behoeve van vrije takelhoogte.

MEMO CONTAINERLOCATIES INCONTINENTIEMATERIAAL EN LUIERS

 

Container nummer NB010IC

Adres DR. G. van Empelstraat nabij nr. 7, Opheusden

X- coördinaten 171.516

Y- coördinaten 438.148

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie NB010IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 

 • a.

  Afweging

   

  De beoogde locatie bevindt zich aan de Dr. G. van Empelstraat nabij nr. 7. De locatie bevindt zich op een trottoir waar voldoende ruimte is voor een INCO-container.

   

  De Dr. G. van Empelstraat bevindt zich in een 30km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. Ook wanneer enkele wijkbewoners het restafval met de auto wegbrengen, zal dit niet tot problemen leiden.

   

  In de buurt van de beoogde locatie is voldoende parkeergelegenheid voor bewoners die het afval per auto aanbieden. Aangezien de beoogde locatie zich op het trottoir bevindt, is deze ook voor voetgangers en rolstoelgebruikers goed bereikbaar.

   

  Bovengronds zijn er geen obstakels die een belemmering vormen voor lediging of plaatsing van de INCO- container. In de buurt van de beoogde locatie staat een boom, echter deze vormt geen belemmering voor het inzamelvoertuig wanneer deze ledigingsacties uitvoert. In de ondergrond liggen op de beoogde locatie geen kabels en leidingen die een belemmering vormen voor de ondergrondse container.

   

  In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 2 meter tot de meest nabije erfgrens en 3 meter tot de gevel van de woning, gemeten vanaf de container. De meest nabije erfgrens bevindt zich op circa 5.5 meter afstand en de meest nabije gevel op circa 7.2 meter afstand. Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn.

 

Naar boven