Inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers gemeente Tiel

Het dagelijks bestuur van Avri

 

Overwegende dat

 

 • het algemeen bestuur van Avri bij gelegenheid van de vaststelling op 16 november 2017 van het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grondstof en het Projectplan Invoering nieuw afvalbeleid akkoord is gegaan met:

   

  • de ambitie van de gemeenten uit de regio Rivierenland om de hoeveelheid restafval te verminderen;

  • de ambitie om te komen tot meer en betere afvalscheiding;

  • de ambitie om te komen tot een betere kwaliteit van de grondstoffen;

  • met een uitbreiding van de capaciteit voor handhaving om ontwijkgedrag (o.a. bijplaatsingen, dumpingen en vervuiling van herbruikbare stromen) te voorkomen en te bestrijden.

 • het algemeen bestuur van Avri op 11 februari 2021 het besluit heeft genomen tot het bieden van de mogelijkheid aan gemeenten om per 1 januari 2022 het incontinentiemateriaal en luiers gescheiden van het restafval te laten inzamelen;

 • De gemeente Tiel hier toe besloten heeft;

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft om regels te stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de dienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel;

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft het aangewezen inzamelmiddel en inzamelvoorziening inclusief de inzamellocaties vast te stellen waar(in) huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gemeente;

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft om regels op te stellen omtrent het gebruik van inzamelmiddelen en -voorzieningen;

 • het algemeen bestuur van Avri op 19 april 2018 (en geactualiseerd op 7 juli 2021) heeft besloten de volgende richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen vast te stellen voor:

 • de (verkeers)veiligheid, de bereikbaarheid, de fysieke geschiktheid van de locatie en de omgeving, de aanwezigheid van kabels en (riool)leidingen in de bodem, het beperken van overlast en het voorkomen van (milieu)schade, bestaande groen- en parkeervoorzieningen, historische kernen, een doelmatige afvalinzameling en een doelmatige bedrijfsvoering;

 • dit aanwijzingsbesluit alleen betrekking heeft op de inzamellocaties zoals aangeduid in de bijlage behorende bij dit besluit;

 • het dagelijks bestuur heeft besloten om de aanwijzing van de inzamellocaties voor te bereiden conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen de plaatsbepaling van de aanbiedplaatsen, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen. Het conceptbesluit heeft vanaf 7 juli 2021 ter inzage gelegen;

 • ten aanzien van onderstaande locaties geen zienswijzen zijn ingebracht;

besluit:

 

 • 1.

  de locaties aangegeven op de bij dit besluit behoren overzichtskaart, aan te wijzen als inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers.

bepaalt:

 

 • -

  dat het bovenstaande besluit wordt bekendgemaakt.

namens het dagelijks bestuur van Avri

de voorzitter

J. (Joost) Reus

Bijlage 1  

 

Naar boven