Blad gemeenschappelijke regeling van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Metropoolregio Rotterdam Den HaagBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 844overige overheidsinformatieOpenbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - dagelijks bestuur - 21 juni 2021

 

 • 1.

  Opening, mededelingen en vaststellen agenda

 

 • 1.1

  Opening en mededelingen

  -

 • 1.2

  Vaststellen agenda

  -

 • 2.

  Bespreekpunten

 • 2.1

  Stand van zaken ‘Organisatie-ontwikkeling’ en HRM

  -

 • 2.2

  Begroting 2022

  Het DB heeft besloten: 

  • 1.

   De nota van beantwoording bij de zienswijzen van de gemeenten op de Ontwerpbegroting MRDH 2022 ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur, waarbij deze van een korte samenvatting wordt voorzien om de raadsleden een gecomprimeerd overzicht te geven.

  • 2.

   De bijgevoegde concept begroting MRDH 2022 ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.

 • 2.3.

  Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021

  Het dagelijks bestuur heeft besloten:

  • 1.

   De nota van beantwoording bij de zienswijzen van de gemeenten op de ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.

  • 2.

   Bij instemming met het vorige voorstel bijgevoegde concept beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.

 • 2.4.

  Jaarstukken 2020, advies rekeningcommissie en conceptreactie AB aan rekeningcommissie 

  Het dagelijks bestuur heeft besloten:

  • 1.

   De concept reactie op het advies van de Rekeningcommissie ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.

  • 2.

   Met inachtneming van een actualisering van de tekst aangaande De Oude Lijn, het algemeen bestuur voor te stellen, de jaarstukken 2020 vast te stellen met een voordelig resultaat van € 776.924.

  • 3.

   Het algemeen bestuur voor te stellen het resultaat deels toe te voegen aan de Risicoreserve financieringen (€ 195.319) en deels toe te voegen aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat (€ 581.605).

  • 4.

   Het algemeen bestuur voor te stellen om de reserve Interne kwaliteitsverhoging op te heffen.

 • 2.5

  Subsidieaanvraag Innovation Quarter 2021

  Het dagelijks bestuur heeft besloten:

  • 1.

   Het algemeen bestuur van de MRDH voor te stellen om conform bijgevoegde concept subsidieverleningsbeschikking te besluiten om op grond van de aanvraag van InnovationQuarter een subsidie te verlenen op basis van artikel 4:23, tweede lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht van maximaal € 872.500 voor:

   • -

    Innoveren/ Next Economy (maximaal € 522.500);

   • -

    Secretariaat Economic Board Zuid-Holland (maximaal € 100.000);

   • -

    Investor Relations Programma (maximaal € 150.000);

   • -

    Zuid-Hollands Investeringsplatform ZIP (maximaal € 100.000)

  • 2.

   De in het vorige beslispunt opgenomen begrotingspostsubsidie te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2021.

  • 3.

   Het algemeen bestuur voor te stellen om de manager Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te mandateren de subsidieverleningsbeschikking op te stellen, te ondertekenen en vast te stellen indien de vaststelling geschiedt conform de verlening en het vaststellingsverzoek.

 • 2.6.

  1e Bestuursrapportage 2021 BR)

  Het dagelijks bestuur heeft besloten: 

  • 1.

   Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021 en deze aan te bieden aan het algemeen bestuur.

  • 2.

   De in de 1e Bestuursrapportage 2021 opgenomen 1e begrotingswijziging 2021 ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur en deze – indien mogelijk - nog aan te passen n.a.v. een besluit van rijkswege over de beschiksbaarheidsvergoeding. Anders wordt de wijziging verwerkt in de 2e bestuursrapportage en mag worden uitgekeerd aan de vervoerders onder voorbehoud vaststelling 2e Bestuursrapportage.

  • 3.

   Aan het algemeen bestuur voor te stellen, om indien mogelijk, de begroting 2021 aan te passen met de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) beschikbaar gestelde bedrag voor concessiehouders op grond van de Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021. Het resultaat voor de MRDH begroting is daarbij nihil.

 • 2.7.1

  Tweede tussenevaluatie gemeenschappelijke regeling (GR) MRDH: ambitieniveau en procesaanpak

  Het dagelijks bestuur heeft besloten:

  • 1.

   De scope van de 2e tussenevaluatie GR MRDH te handhaven, daarbij gebruik makend van de opgehaalde reflecties en adviezen vanuit de bestuurscommissies en adviescommissies, waarbij:

  • 2.

   De 2e tussenevaluatie GR MRDH nadrukkelijk licht van opzet dient te blijven en daarom:

   • a.

    Geen externe stakeholders te bevragen.

   • b.

    De begeleidingscommissie klein van omvang is, bestaande uit vier raadsleden (verbinding adviescommissies) en twee wethouders (verbinding bestuurscommissies), onder voorzitterschap van burgemeester Vroom (DB lid, verbinding bestuur)).

   • c.

    De presidia Vervoersautoriteit (Va) en Economische Vestigingsklimaat (EV) te vragen zichzelf in dialoog met de bestuurscommissies te evalueren. Dit wordt buiten de 2e tussenevaluatie GR MRHD gehouden.

  • 3.

   Het algemeen bestuur voor te stellen om - met inachtneming van bovenstaande – te besluiten de voorgestelde scope (hoofd- en subvragen) en procesaanpak 2e tussenevaluatie GR MRDH vast te stellen.

 • 2.7.2

  Stand van zaken wetswijziging Wgr versterking positie raden.

  -

 • 2.8

  Nationaal Groeifonds en cofinanciering

  -

 • 2.9

  Stand van zaken impact corona en OV

  -

 • 2.10

  Stand van zaken acties PA rondom formatie

  -

 • 3.

  Hamerstukken

 • 3.1

  Vaststellen conceptagenda AB 9 juli 2021

  Het dagelijks bestuur heeft besloten de conceptagenda van de vergadering van het algemeen bestuur MRDH van 9 juli 2021 vast te stellen.

 • 3.2

  Vaststellen beknopt conceptverslag DB 17 mei 2021 

  Het dagelijks bestuur heeft besloten het beknopt conceptverslag van de vergadering van het dagelijks bestuur 17 mei 2021 vast te stellen.

 • 4.

  Rondvraag en sluiting

  -

Interne wervingsprocedure secretaris- algemeen directeur (SAD)

(schriftelijke besluitvormingsronde 9 juni 2021)

Het dagelijks bestuur heeft besloten op advies van de voorbereidingscommissie de interne wervingsprocedure (binnen de MRDH en de 23 gemeenten) van een nieuwe secretaris – algemeen directeur (SAD) voort te zetten.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 13 september 2021, namens het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

de secretaris,

Christel Mourik

de voorzitter

Ahmed Aboutaleb