Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst IJsselland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst IJssellandBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 798omgevingsvergunningWABO - Beschikking Regulier

Verleende omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting aan de Coevorderweg 40 in Balkbrug, kadastraal bekend als gemeente Hardenberg, sectie G, nummer 2771, (zaaknummer: Z2021-00006224)

Gedeputeerde staten van Overijssel

maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen met de reguliere procedure hebben verleend voor:

Coevorderweg 40 in Balkbrug – voor het milieuneutraal veranderen van de milieu inrichting voor een zuivelfabriek. De verandering betreft het vervangen van een Cleaning in place (CIP) installatie, verzonden op 13 september 2021.

Het besluit ligt ter inzage in het provinciehuis. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Hardenberg. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer: 038 - 499 7663. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2021-00006224.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit kan ook digitaal ingediend worden bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.