Blad gemeenschappelijke regeling van Sociale Dienst Oost Achterhoek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociale Dienst Oost AchterhoekBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 389Overige besluiten van algemene strekkingBeleidsregels Verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Klantmanager

  De medewerker van de SDOA die belast is met de begeleiding en ondersteuning van de klant welke gericht is op deelname aan de arbeidsinschakeling.

 • b.

  Klant

  Degene die deelneemt aan een door de SDOA aangeboden re-integratietraject.

 • c.

  Re-integratievoorziening

  Elke door de klantmanager aangeboden voorziening gericht op deelname aan de arbeidsinschakeling op grond van artikel 18, lid 4, onder h van de Participatiewet en artikel 37, lid 1, onder e van de IOAW.

 • d.

  Arbeidsdeskundige

  De professional die geschoold is in de belastbaarheid van klanten op het gebied van werk.

 • e.

  Controlearts

  De arts die is aangesteld om klanten medisch te controleren in het kader van ziekteverzuim.

 • f.

  Verwijtbaar gedrag

  Het negeren van het advies van een medisch geschoolde professional, wat kan leiden tot een vertraagd herstel.

Artikel 2 Procedure ziek- en betermelding

 • 1.

  De klant:

  • a.

   meldt zich persoonlijk op de eerste dag van het verzuim vóór 9.00 uur (wanneer andere tijd bij inlener aan de orde is daaraan conformeren) ziek bij de contactpersoon van de re-integratievoorziening en bij de klantmanager;

  • b.

   geeft aan wat de beperkingen zijn en hoe lang die naar verwachting duren;

  • c.

   geeft aan de klantmanager de verblijfplaats tijdens het verzuim op voor zover dat op een ander adres is dan zijn huisadres;

  • d.

   meldt zich op de dag van hervatting van deelname aan de re-integratievoorziening vóór 9.00 uur weer beter bij de contactpersoon van de re-integratievoorziening en de klantmanager;

  • e.

   spreekt bij afwezigheid van de contactpersoon van de re-integratievoorziening en de klantmanager de voicemail in omtrent de ziek- dan wel betermelding.

 • 2.

  De klantmanager geeft de betermelding door de klant zelf door aan de eventueel ingeschakelde arbeidsdeskundige.

Artikel 3 Bereikbaarheid, medewerking, verplichtingen

De klant:

 • a.

  is gedurende het verzuim op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur bereikbaar voor contact met de klantmanager, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met de klantmanager;

 • b.

  is in voorkomend geval verplicht medewerking te verlenen aan medisch onderzoek van de controlearts;

 • c.

  brengt de klantmanager op de hoogte van eventuele veranderingen in zijn gezondheidstoestand;

 • d.

  vermijdt gedrag dat de genezing belemmert;

 • e.

  handelt conform de overige voorschriften als vastgelegd in het uitgereikte verzuimprotocol.

Artikel 4 Procedure na de ziekmelding

 • 1.

  de klantmanager registreert de ziekmelding van de klant in Suite;

 • 2.

  bij incidenteel ziekteverzuim maakt de klantmanager met de klant direct afspraken over hervatting van deelname aan de re-integratievoorziening;

 • 3.

  wanneer de klantmanager twijfels heeft over echtheid van de ziekmelding en de ernst ervan, dient de klantmanager het ziekteverzuim te controleren. Ook wanneer er sprake is van frequent verzuim dient het ziekteverzuim gecontroleerd te worden. Deze controle geschiedt door het afleggen van een huisbezoek;

 • 4.

  bij ingeschat langdurig verzuim (langer dan twee weken) of gerede twijfel vraagt de klantmanager een medisch advies aan;

 • 5.

  indien uit het medisch advies blijkt dat er geen (medische) belemmeringen zijn voor de klant om deelname aan de re-integratievoorziening te hervatten, worden met de klant en de contactpersoon van de re-integratievoorziening concrete maatwerkafspraken gemaakt over de hervatting;

 • 6.

  de klantmanager onderhoudt contact met de contactpersoon van de re-integratievoorziening en overlegt daarmee over eventuele aanpassingen in de re-integratievoorziening of andere maatregelen ter bevordering van terugkeer van de deelnemer naar de re-integratievoorziening op basis van de gegeven adviezen als bedoeld in het vorenstaande;

 • 7.

  indien uit het medisch advies blijkt dat er medische beperkingen zijn dan handelt de klantmanager in lijn met de door de arbeidsdeskundige of bedrijfsarts gegeven adviezen.

Artikel 5 Taken aanbieder re-integratievoorziening

De aanbieder van de re-integratievoorziening:

 • a.

  neemt de ziekmelding van de klant in ontvangst;

 • b.

  informeert zo nodig en indien van toepassing de klantmanager over eventueel verwijtbaar gedrag van de klant in relatie tot het verzuim;

 • c.

  overlegt met de klantmanager over aanpassingen van de re-integratievoorziening of andere maatregelen ter bevordering van hervatting van de re-integratievoorziening door de klant.

Artikel 6 Vakantie tijdens ziekte

 • 1.

  indien de klant gedurende de periode van verzuim vakantieplannen heeft, dient de klant ten minste één week voor aanvang toestemming voor de geplande vakantie aan de klantmanager te vragen;

 • 2.

  de toestemming als bedoeld in het voorgaand lid moet worden gevraagd voor zowel voorgenomen (vakantie)verblijf binnen als buiten Nederland.

 • 3.

  indien de klantmanager heeft overlegd met de bedrijfsarts en uit de beoordeling van de bedrijfsarts blijkt dat het herstel onverantwoord wordt vertraagd, kan toestemming worden geweigerd;

 • 4.

  indien het verblijf op een ander adres is dan het woonadres, gedurende het verzuim, is de klant verplicht om het verblijfadres op te geven aan de klantmanager;

 • 5.

  de bepalingen inzake de maximaal toegestane verblijfsduur in het buitenland als bedoeld in artikel 13, lid 1, onder e van de Participatiewet blijven onverminderd van kracht;

 • 6.

  tijdens de ziekte genoten vakantiedagen tellen mee voor de maximaal toegestane verblijfsduur als bedoeld in het voorgaande lid.

Artikel 7 Afstemming uitkering ongeoorloofd verzuim

 • 1.

  de klantmanager beoordeelt op basis van alle beschikbare informatie verkregen tijdens en na de ziekmelding of eventueel sprake is van ongeoorloofd verzuim;

 • 2.

  als ongeoorloofd verzuim wordt tevens aangemerkt het zonder toestemming als bedoeld in artikel 7 lid 1 van deze beleidsregels op vakantie gaan;

 • 3.

  indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim beoordeelt de klantmanager of afstemming van de uitkering aan de orde is in verband met het niet of onvoldoende gebruikmaken van een door het college aangeboden voorziening als bedoeld in artikel 18, lid 4, onder h van de Participatiewet en artikel 37, lid 1, sub e van de IOAW;

 • 4.

  indien een afstemming als bedoeld in het voorgaande lid aan de orde is, zijn de daartoe strekkende bepalingen uit Afstemmings- en handhavingsverordening Participatiewet en IOAW onverkort van toepassing.

Artikel 8 Verzuimprotocol

Op basis van deze Beleidsregels is een Verzuimprotocol met de belangrijkste regels en verplichtingen opgesteld dat bij aanvang van een re-integratievoorziening aan de klant wordt toegezonden, om zo bij te dragen aan een uniforme werkwijze.

Artikel 9 Verwijtbaar gedrag bij de re-integratieaanbieder

Wanneer de klant verwijtbaar gedrag bij de re-integratieaanbieder ervaart, dan kan de klant dit melden bij de direct leidinggevende van de re-integratieaanbieder, de teamleider Werk en Activering. De klant kan ook een klachtenprocedure starten, al dan niet ondersteund door een vertrouwenspersoon.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig de beleidsregels, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, gehouden op 30 januari 2020

De voorzitter,

J.B.M. Hoenderboom

De secretaris,

T.A. Beijer