Besluit Vervangingsregeling directeur

Het dagelijks bestuur heeft besloten, gelet op artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling Marrekrite, de Vervangingsregeling voor de directeur als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Vervanging van de directeur

Bij verhindering of ontstentenis wordt de directeur vervangen door mw. C. de Groot, Coördinator Land en BKC.

Artikel 2: De ondertekening van stukken

De ondertekening van stukken ingevolge deze regeling luidt:

naam en handtekening

plv. directeur

Artikel 3 Beheer van de vervangingsregeling

De directeur is belast met het beheer van deze Vervangingsregeling.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling wordt aangehaald als Vervangingsregeling directeur Marrekrite en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van het openbaar lichaam Marrekrite.

Leeuwarden, 7 oktober 2021

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Marrekrite

mw. A. Fokkens-Kelder, voorzitter

L. Touwen, directeur

Naar boven