Besluit mandaat, volmacht en machtiging SaBeWa Zeeland

 

Algemeen

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur publiekrechtelijke en privaatrechtelijke besluiten te nemen en te ondertekenen, waaronder tevens de voorbereiding

 • 2.

  en de uitvoering ervan wordt verstaan;

 • 3.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de betreffende bevoegdheid verleent;

 • 4.

  gemandateerde: degene die de bevoegdheid namens het bestuursorgaan uitoefent;

 • 5.

  ondermandaat: de gemandateerde verleent mandaat aan een ander;

 • 6.

  volmacht: de bevoegdheid in naam van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • 7.

  ondervolmacht: de gevolmachtigde verleent volmacht aan een ander;

 • 8.

  machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • 9.

  medewerkers, teamleiders, directeur: de medewerkers, teamleiders en directeur werkzaam bij SaBeWa Zeeland;

Afdeling I: Mandatering en volmachten van bevoegdheden

Artikel 2 Mandaat en volmacht

 • 1.

  Voor wat betreft de toepassing van de cao sgo en het personeelshandboek verleend de voorzitter van het dagelijks bestuur volmacht aan de directeur voor zover het betreft het nemen van besluiten daarover en het ondertekenen van documenten. De volmachten en onder volmachten zijn ter verduidelijking opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  Besluiten met betrekking tot de personele aangelegenheden voor de functie van de directeur worden genomen door het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Afwijkingen op de cao sgo worden voorgesteld aan het dagelijks bestuur.

 • 4.

  Niet gemandateerd is het vaststellen van algemeen verbindende regels.

 • 5.

  De voorzitter van het dagelijks bestuur verleend mandaat aan de directeur voor de bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsvoering zoals opgenomen in bijlage 2.

 • 6.

  De in deze regeling opgenomen bepalingen omtrent mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op het uitoefenen van volmacht.

 • 7.

  De mandaat en volmachtgever kunnen te allen tijde ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid bijzondere aanwijzingen geven.

 • 8.

  De uitoefening van de bevoegdheden in het kader van dit besluit geschieden met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 3 Ondermandaat en ondervolmacht

1. De directeur is bevoegd de aan hem opgedragen bevoegdheden door te mandateren (ondermandaat) of te volmachten (ondervolmacht) aan de teamleiders en de daaronder ressorterende medewerkers. De directeur is bevoegd budgethouders aan te wijzen. De ondermandaten voor personele aangelegenheden zijn opgenomen in bijlage 1, de ondervolmachten voor bedrijfsvoering zijn opgenomen in bijlage 2.

2. Ondermandaat en ondervolmacht doen geen afbreuk aan de voor de organisatie vastgelegde verantwoordingslijnen.

3. Op ondermandaat en ondervolmacht zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Vervanging bij afwezigheid

 • 1.

  Ingeval van tijdelijke afwezigheid van de directeur, worden de bevoegdheden zoals opgenomen in bijlage 1 en 2 uitgeoefend door de teamleider Specialisten of de teamleider Gegevensbeheer.

 • 2.

  Ingeval van afwezigheid van de directeur voor een langere periode, wijst het Dagelijks Bestuur een plaatsvervanger aan voor de bevoegdheden zoals opgenomen in bijlage 1 en 2.

 • 3.

  Ingeval van afwezigheid van een teamleider kan de directeur of een andere teamleider vervangen.

Afdeling II: Toepassing van het mandaat en de volmacht

Artikel 5 Geen mandaat

1. De mandaatverlening geldt niet voor de bevoegdheid tot:

a. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

b. het vaststellen van beleidsregels, onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 3;

c. Het aangaan of wijzigen van dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van werkzaamheden die deze voor

SabeWa Zeeland verrichten;

d. het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemers in de gemeen- schappelijke regeling ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling belastingsamen-

werking SaBeWa Zeeland aangaande werkzaamheden en de wijze waarop deze

werkzaamheden ten behoeve van de deelnemers worden uitgevoerd.

2. De gemandateerde legt stukken die beleidsaspecten bezitten ter nadere besluitvorming voor

aan het bestuursorgaan. Stukken worden geacht beleidsaspecten te bevatten indien:

a. die zouden leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgelegde beleidslijn;

b. afdoening daarvan niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties heeft;

c. dit door of namens het bestuursorgaan is kenbaar gemaakt.

Artikel 6 Ondertekening

1. Krachtens mandaat of volmacht genomen besluiten vermelden aan het slot:

“Namens het dagelijks bestuur van SaBeWa Zeeland,”

gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemanda- teerde/gevolmachtigde.

2. Een document waarin een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd namens de  rechtspersoon SaBeWa Zeeland, vermeldt aan het slot:

“SaBeWa Zeeland, ten deze vertegenwoordigd door,”

gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemanda- teerde/gevolmachtigde.

 • 1.

  Een document waarin geen publiekrechtelijk besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd, vermeldt aan het slot de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemandateerde.

Afdeling III: Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

 • 2.

  Het “"Besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging Sabewa Zeeland" zoals vastgesteld op 28

januari 2013 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit mandaat en volmacht en machtiging Sabewa Zeeland".

 

Vastgesteld door het dagelijks bestuur van SaBeWa Zeeland op 28 mei 2020.

 

Naar boven