Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Haaglanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio HaaglandenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 1207VerordeningenIntrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 18 november 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020, nr. 1790564-215027-PDC19;

 

constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19;

 

besluit:

Artikel 1  

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 18 november 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Haaglanden (www.vrh.nl) en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 18 november 2020.

 

Vastgesteld op 30 november 2020 te Den Haag om 20:45 uur

De voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden

Jan van Zanen

Toelichting  

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van de veiligheidsregio Haaglanden (www.vrh.nl), op de websites van de betrokken gemeenten en in het publicatieblad van de veiligheidsregio (Blad gemeenschappelijke regelingen; www.officielebekendmakingen.nl).