Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 18 november 2020)

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1.1. Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Zeeland, te weten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

 

Artikel 1.2. Begripsbepalingen

1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te houden tot de klant;

- eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken bedrijfsmatig of anders dan om niet wordt verstrekt en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering);

- evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, Gemeentewet, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, beurzen en congressen; hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, optochten niet zijnde manifestaties in de zin van de Wet openbare manifestaties, feesten, muziekvoorstellingen, wedstrijden, braderieën, straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden;

- gezamenlijk huishouden: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn;

- groepsverband: aantal min of meer bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn;

- mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan;

- openbaar vervoer: openbaar vervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet Personenvervoer 2000;

- ophouden: gedurende enige tijd ergens verkeren terwijl er feitelijk gelegenheid is om te gaan;

- onderwijsinstelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1, van de Wet op het onderwijstoezicht, daaronder begrepen een niet bekostigde instelling;

- openbare plaats: openbare plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties

- overig bedrijfsmatig personenvervoer: besloten busvervoer en taxivervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi;

- placeren: toewijzen van een zitplaats of in het geval van wellness-, sauna-, sport-, spel-, theater-, of dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden;

- publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten;

- verifiëren van de gezondheid: vragen naar ziekteverschijnselen van COVID-19;

- vitale processen: vitale processen bedoeld op https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen;

- voorzitter: voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland;

- warenmarkt: markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, Gemeentewet.

2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt onder gebouw mede verstaan een tent, container of andere constructie die bedoeld is om ter plaatse als binnenruimte te dienen.

 

Paragraaf 2. Maatregelen

 

 

Artikel 2.1 Verbod samenkomsten

1. Het is verboden een samenkomst van meer dan 30 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte in een besloten plaats, niet zijnde een woning, of in een voor publiek toegankelijk gebouw, vaartuig of voertuig, met uitzondering van de daarin gelegen woongedeelten, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als zelfstandige ruimte.

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor:

a. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

b. personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;

c. verkiezingen als bedoeld in de Kieswet;

d. vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;

e. samenkomsten van een internationale organisatie die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;

f. samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, voor zover hun aanwezigheid in het gebouw beperkt blijft tot ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;

g. uitvaarten mits het totaal aantal aanwezigen beperkt blijft tot ten hoogste 100 personen;

h. onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en educatieve activiteiten;

i. kinderopvang;

j. zorginstellingen;

k. gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst- sport en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;

l. detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken en daarmee vergelijkbare functies voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers;

m. vaartuigen en voertuigen in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer;

n. hotels voor zover het gaat om hotelgasten die er daadwerkelijk overnachten.

3. Degene die een samenkomst in de publieke ruimte, met uitzondering van daarin gelegen woongedeelten of een besloten plaats, niet zijnde een woning, organiseert, laat organiseren, laat plaatsvinden of laat ontstaan is verplicht:

a. maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;

b. ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen op grond van artikel 2.2, tweede lid, niet verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;

c. ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen daarvan gebruik maken;

d. maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft; en

e hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan.

4. Degene die een samenkomst in een hotel of een samenkomst gericht op verrichtingen van vermaak, sport of wellness dan wel een congres of een beurs in de publieke ruimte, met uitzondering van de daarin gelegen woongedeelten, of in een besloten plaats, niet zijnde een woning, organiseert, laat organiseren, laat plaatsvinden of laat ontstaan is, onverminderd het derde lid, verplicht:

a. te werken met reservering, waarbij geldt dat een reservering voor meer dan vier personen niet is toegestaan tenzij het om personen of gevallen gaat die vallen onder de uitzonderingen bedoeld in artikel 2.1a, tweede lid;

b. de aanwezigen te placeren, waarbij geldt dat placering niet mag plaatsvinden in groepen van meer dan vier personen tenzij het om personen of gevallen gaat die vallen onder de uitzonderingen bedoeld in artikel 2.1a, tweede lid; en

c. de gezondheid van de aanwezigen vooraf te verifiëren.

5. Voor detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, en daarmee vergelijkbare functies voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers, geldt aanvullend op het derde lid dat degene die de samenkomst organiseert, laat organiseren, laat plaatsvinden of laat ontstaan een deurbeleid hanteert om ervoor te zorgen dat personen ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

6. Voor de levensmiddelenbranche van de detailhandel geldt daarnaast de verplichting om de toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur te beperken tot ouderen en kwetsbare mensen.

7. Voor bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, en daarmee vergelijkbare functies voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers geldt daarnaast dat per locatie ten hoogste het aantal bezoekers tegelijk wordt toegelaten dat door de voorzitter is bepaald, na overleg met de betrokken organisatie, rekening houdend met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand en dat bezoekers uitsluitend worden ontvangen na voorafgaande reservering van een tijdvak. Dit geldt niet voor markten en detailhandel.

8. Diegene die deelneemt aan een samenkomst waarbij placering plaatsvindt, maakt gebruik van de toegewezen zitplaats of de toegewezen afgebakende locatie.

 

Artikel 2.1a Verbod groepsvorming

1. Het is verboden zich op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht, niet zijnde een bij een woning behorend erf, op te houden in groepsverband met meer dan vier personen.

2. Dit verbod geldt niet voor:

a. een gezamenlijk huishouden;

b. personen tot en met 12 jaar;

c. personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen;

d. sporters in instellingen voor topsport en voetballers van de eredivisie en eerste divisie;

e. personen bij uitvaarten mits de groep niet groter is dan 100 personen;

f. personen bij een huwelijksvoltrekking, mits de groep niet groter is dan 30 personen;

g. personen in het openbaar vervoer en in het overig bedrijfsmatig personenvervoer, mits de voor dat vervoer geldende regels in acht worden genomen en uitsluitend voor de duur van de deelname aan dat vervoer;

h zorgbegeleiders of vaste mantelzorgers en de personen die zij begeleiden en de personen onderling;

i. betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

j. personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;

k. een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;

l. een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;

m. personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;

n. groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits het groepsverband niet groter is dan 100 personen;

o. personen die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;

p. een opsporingsambtenaar, toezichthouder, beveiligingsmedewerker, zorgverlener, geestelijke bedienaar of een persoon die werkzaam is bij een justitiële inrichting of in de vitale asielketen, bij de politie, de brandweer, de krijgsmacht of in de kinderopvang of die eerste hulp biedt bij een het leven of de gezondheid bedreigende situatie, alsmede degenen jegens wie deze persoon zijn taak uitoefent;

q. een bijeenkomst die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een rechter of een officier van justitie in de uitoefening van zijn ambt of die dient ter behandeling van een bezwaar of administratief beroep.

 

Artikel 2.2 Veilige afstand

1. Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.

2. Het verbod is niet van toepassing:

a. op personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

b. als het de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft;

c. op personen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling, tenzij deze personen zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs;

d. op leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs onderling op school;

e. op personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van 1,5 meter afstand van degene jegens of met wie de werkzaamheden worden uitgevoerd;

f. op personen met een handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers;

g. op personen met een handicap onderling die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen;

h. op personen die theater of dans in de vorm van culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter voor het beoefenen van dans of theater noodzakelijk is;

i. op personen in het openbaar vervoer, overig bedrijfsmatig personenvervoer en vervoer voor privé-doeleinden, voor zover dit vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en niet strekt tot het mogelijk maken van recreatie in dat voer- of vaartuig, mits zij voldoen aan de in deze verordening gestelde regels over het gebruik van niet-medische mondkapjes;

j. op sporters in instellingen voor topsport tijdens het beoefenen van de sport en voetballers van de eredivisie en eerste divisie;

k. personen die een onderwijsactiviteit in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs verzorgen, dan wel daaraan deelnemen, voor zover de onderwijsactiviteit niet op gepaste wijze kan worden uitgevoerd met inachtneming van 1,5 meter afstand en mits de beroepsmatige werkzaamheden, waartoe de betreffende leerlingen of studenten worden opgeleid niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van 1,5 meter afstand;

l. tussen zorgvrijwilligers, voor zover zij hun werkzaamheden niet op gepaste wijze kunnen uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen;

m. zorgbegeleiders of vaste mantelzorgers en de personen die zij begeleiden en de personen onderling.

 

Artikel 2.3 Sluiting eet- en drinkgelegenheden 1.Het is verboden eet- en drinkgelegenheden, waaronder begrepen coffeeshops, shisha-lounges alsmede eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs voor publiek geopend te hebben. Het verbod geldt ook voor bij eet- en drinkgelegenheden behorende terrassen.2.Het is verboden een bij een eet- en drinkgelegenheden behorende dansvoorziening geopend te hebben.3.Indien de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een inrichting die tevens over andere functies beschikt, beperkt het verbod, bedoeld in het eerste lid, zich tot het deel waar de eet- en drinkgelegenheid gevestigd is. Het is verboden de andere functies tussen 01.00 en 07.00 uur geopend te hebben.4.Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing:a. op hotels voor hotelgasten die daar daadwerkelijk overnachten;b. indien uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken of producten voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de eet- en drinkgelegenheid tussen 01.00 en 07.00 uur gesloten is, de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt;c.op coffeeshops indien uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs voor gebruik anders dan ter plaatse mits de coffeeshop tussen 20.00 en 07.00 uur gesloten is, de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de coffeeshop te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt; d.op eet- en drinkgelegenheden die zich bevinden op luchthavens na de securitycheck (airside);e.op eet- en drinkgelegenheden in uitvaartcentra of in andere locaties waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt;f.op eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen, uitsluitend voor patiënten en bewoners en hun bezoekers;g.op eet- en drinkgelegenheden binnen een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen.

 

Artikel 2.4 Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar, voor professionele zangers in groepsverband, voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging en bij betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, mits de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in acht worden genomen.

 

 

Artikel 2.5 Verboden gebieden en locaties

1. Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken.

2. Dit verbod is niet van toepassing op:

a. bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

b. personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

 

Artikel 2.5a Verbod geluidsapparatuur en muziekinstrumenten

Het is verboden geluidsapparatuur bij zich te dragen, aan te (laten) voeren of op welke wijze dan ook aanwezig te hebben op de openbare weg, -grond of privaat terrein, daaronder begrepen private gebouwen, schuren, loodsen e.d. anders dan voor kleinschalig huishoudelijk gebruik, met het kennelijke doel dan wel bij ernstige vrees daarvoor, een samenkomst te organiseren of toe te laten of te laten ontstaan, die leidt tot een verboden samenkomst als bedoeld in artikel 2.1, 1e lid en/of overtreding van het gestelde in artikel 2.2.

 

Artikel 2.6 Registratieplicht contactberoepen

1. De beoefenaar van een contactberoep vraagt klanten de volgende gegevens beschikbaar te stellen:

a. volledige naam;

b. datum en aankomsttijd;

c. e-mailadres; en

d. telefoonnummer.

2. De beoefenaar van een contactberoep vraagt toestemming voor de verwerking en overdracht van de in het eerste lid bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

3. De in het eerste lid genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, worden veertien dagen bewaard en worden daarna vernietigd door de beoefenaar van het contactberoep.

4. Een beoefenaar van een contactberoep werkt met reservering en verifieert vooraf de gezondheid van de klanten.

5. Het gebod, bedoeld in het eerste lid, en het gebod bedoeld in het vierde lid voor zover het de reservering betreft, geldt niet voor (para)medische zorgverleners, sekswerkers, mantelzorgers, geestelijk bedienaars, toezichthouders, handhavers en medewerkers van hulpdiensten of personen die werkzaam zijn bij een justitiële inrichting.

 

 

 

Artikel 2.7 Inrichting en beëindiging voorziening personenvervoer

1. Vervoerders richten voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zodanig in en nemen daarmee samenhangende maatregelen, zodat reizigers in staat worden gesteld zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen en reizigers van 13 jaar en ouder een niet-medisch mondkapje dragen in voertuigen en vaartuigen. 2. De voorzitter kan na overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer beëindigen of beperken, indien: a. de inrichting van deze voorzieningen en de daarmee samenhangende maatregelen reizigers niet of onvoldoende in staat stelt zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen of het dragen van een mondkapje door reizigers van 13 jaar en ouder niet in acht wordt genomen; en b. de beëindiging van deze voorziening het transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet onnodig belemmert. Artikel 2.8. Overig personenvervoer

1. Reizigers van 13 jaar en ouder zijn in het overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde openbaar vervoer, verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen indien zij zich met meer dan twee personen van 13 jaar en ouder, de bestuurder daaronder begrepen, in een voertuig of vaartuig bevinden.

2. De aanbieder van overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde de aanbieder van openbaar vervoer of veerdiensten, verifieert voorafgaand aan het vervoer de gezondheid van de reiziger en werkt uitsluitend op basis van reservering.

 

Artikel 2.9 Verbod toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg

1. Het is verboden om zonder toestemming van de beheerder:

a. een instelling die zorg als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet langdurige zorg verleent aan personen die daarop recht hebben vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking; of

b. een woonsituatie waarin minimaal drie bewoners verblijven vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en zorg ontvangen als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg;

te bezoeken indien zich in die instelling of woonsituatie een of meer COVID-19 besmettingen voordoen.

2. De beheerder verleent in ieder geval toestemming voor bezoek:

a. indien het bezoek de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat;

b. aan een bewoner die verkeert in de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden;

c. voor het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten;

d. door een cliëntenvertrouwenspersoon.

3. De beheerder kan aan structurele vrijwilligers toestemming verlenen voor bezoek.

 

Artikel 2.10. Sluitingstijd detailhandel

1. Het is verboden tussen 20.00 uur en 06.00 uur een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor publiek geopend te hebben.

2. Dit verbod geldt niet voor winkels in de levensmiddelenbranche.

 

Artikel 2.11. Verbod alcohol

1. Het is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur alcoholhoudende drank te verkopen, commercieel te verstrekken of commercieel op enigerlei andere wijze in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning, aan te bieden.

2. Het is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur in openbare plaatsen en in openbare plaatsen aanwezige vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten, alcoholhoudende drank te nuttigen of voorhanden te hebben.

 

Artikel 2.12. Sport

1. Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf sport te beoefenen in een groep van meer dan vier personen.

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor sportbeoefening door sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de eredivisie en eerste divisie en personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen op de eigen club.

3. Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten of sportwedstrijden dan wel als toeschouwer bij sportactiviteiten of sportwedstrijden aanwezig te zijn.

4. Het is verboden douches en kleedkamers in sportaccommodaties voor publiek geopend te houden. Dit verbod geldt niet voor kleedkamers bij zwemgelegenheden en kleedkamers in gebruik bij onderwijsinstellingen.

 

Artikel 2.13. Evenementen

1. Het is verboden een evenement te organiseren, te laten organiseren, of te laten plaatsvinden of daaraan deel te nemen.

2. Dit verbod geldt niet voor:

a. verrichtingen van vermaak in een gebouw of een daarbij behorend erf die behoren tot de reguliere exploitatie van bioscopen, filmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen, musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie, casino’s, arcadehallen en speelhallen, mits de in deze verordening opgenomen regels in acht worden genomen;

b. wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden van voetballers van de eredivisie en eerste divisie en wedstrijden van personen tot en met 17 jaar op de eigen club.

 

Artikel 2.14. Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten

 

1. Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behoren erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het mbo, hbo en wo te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan. 2. De voorzitter kan van dit verbod ontheffing verlenen voor een samenkomst georganiseerd door een onderwijsinstelling, studentenvereniging, studentensportvereniging of studievereniging, indien: a. de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio ; b. de samenkomst gericht is op kennismaking, studie of sport; c. de samenkomst kleinschalig is; d. tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd; en e. de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 uur en 07:00 uur.

 

 

Paragraaf 3. Uitzonderingen

 

 

Artikel 3.1. Uitzonderingen

 

1. De verboden in deze verordening zijn niet van toepassing op: a. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders; b. activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen; c. door de voorzitter te bepalen (categorieën van) gevallen. 2. De voorzitter kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vrijstelling of ontheffing op basis van het eerste lid, onderdeel c. Het is verboden om in strijd met dergelijke voorschriften en beperkingen te handelen.

 

 

 

 

 

Paragraaf 4. Toezicht en handhaving

 

 

Artikel 4.1. Opvolgen aanwijzingen Alle ambtenaren van de politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, en militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering zijn bevoegd aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening te geven. Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde functionarissen dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

 

Artikel 4.2. Toezicht

 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering; b. door de voorzitter aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering; c. door de voorzitter aangewezen toezichthouders; d. militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering. Paragraaf 5. Slotbepalingen

 

 

Artikel 5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de veiligheidsregio Zeeland: www.veiligheidsregiozeeland.nl en www.zeelandveilig.nl en treedt in werking op 18 november 2020 om 23.59 uur.

 

Artikel 5.2. Intrekking vorige noodverordening

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 6 november 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 5.3. Overgangsrecht

Besluiten op basis van de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zeeland maart 2020 zoals vastgesteld op 16 maart 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland zoals vastgesteld op 27 maart 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 8 april 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 19 april 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 11 mei 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 19 mei 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 1 juni 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 15 juni 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 1 juli 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 16 juli 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 10 augustus 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 14 augustus 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 21 augustus 2020, Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 17 september 2020 , de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 29 september 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 1 oktober 2020, de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland van 14 oktober 2020, de Noodverordening COVID-19 van 4 november 2020 en de Noodverordening COVID-19 van 6 november 2020 worden geacht te berusten op deze noodverordening,

 

Artikel 5.5. Citeertitel

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 14 oktober 2020, nr. 1762562-212713-PDC19 en 18 november 2020, nr.1783491-214414-PDC19;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 18 november 2020.

Vastgesteld op 18 november 2020 te Middelburg om 17:00 uur.

De voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland

J.A.H. Lonink

Naar boven