Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 682Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot wijziging besluit aanwijzing functionarissen inzake convenant gegevensuitwisseling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 6 augustus 2019 tot wijziging van het besluit van 4 december 2017 houdende de aanwijzing van functionarissen die zich bezighouden met de uitvoering van de uitwisseling van informatie als bedoeld in het "convenant gegevensuitwisseling en samenwerking 2016 Omgevingsdiensten, Functioneel Parket, Politie"

 

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Overwegende dat:

 

 • *

  Het Convenant gegevensuitwisseling en samenwerking 2016 Omgevingsdiensten, Functioneel Parket Politie van 5 april 2017 de formele vastlegging behelst van de afspraken over samenwerking, informatie-uitwisseling en coördinatie tussen de convenantpartners ten behoeve van de handhaving van omgevingswetgeving, signaleren en adviseren en opsporing van delicten in dit domein, als bedoeld in artikel 4:2 tweede lid Bpg, betreffende het gezamenlijke gebied;

 • *

  In de bijlage bij dit besluit genoemde mandaatbesluiten van de bevoegde gezagen, de directeur dan wel diens plaatsvervanger van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is gemandateerd om functionarissen aan te wijzen namens het bevoegde gezag;

 • *

  Artikel 4, lid 1, onder h van het Convenant voorziet in het aanwijzen van functionarissen die zich bezighouden met de uitvoering van de uitwisseling van informatie als bedoeld in het Convenant;

 • *

  Per 01/01/2019 het programma Informatie & Analyse van start is gegaan. De informatie analisten binnen dit programma bieden ondersteuning aan toezicht- en handhavingszaken door middel van strategische, tactische en operationele analyses. De toezichts- en handhavingszaken betreffen alle werkvelden: bodem, bouw en milieu.

   

 

Besluit vast te stellen:

 

Artikel 1

Aan te wijzen als functionarissen als bedoeld in artikel 4, lid1, onder h van het convenant:

 

 • 1.

  De Bibob-coördinator van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 • 2.

  De medewerkers van de Taskforce Handhaving van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 • 3.

  De informatie analisten binnen het programma Informatie & Analyse van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

Artikel 2

De aanwijzing tot functionaris onder het Convenant geschiedt tot beëindiging van de aanstelling dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de onder artikel 1 genoemde functies.

 

 

Artikel 3

 • 1.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing functionarissen uitwisseling informatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019.

 

 

 

Zaanstad, 6 augustus 2019

 

De Directeur van de Omgevingsdienst NZKG voornoemd,

   

Mw. drs. E.M.J. Meijers