Blad gemeenschappelijke regeling van Noordelijk Belastingkantoor

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noordelijk BelastingkantoorBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 53BeleidsregelsMandaatbesluit parkeerbelasting

 

DE HEFFINGSAMBTENAAR VAN HET NOORDELIJK BELASTINGKANTOOR;

Gelet op de Verordening parkeerbelastingen 2019 van de gemeente Groningen, de Verordening parkeerbelastingen 2011 van de gemeente Haren en het Aanwijzingsbesluit Noordelijk Belastingkantoor;

BESLUIT:

Het Mandaatbesluit parkeerbelasting Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen.

Artikel 1

Voor het vaststellen van belastbare feiten voor:

 

 • 1.

  de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Verordening parkeerbelastingen 2019, vastgesteld door de gemeenteraad van Groningen op 31 oktober 2018;

 • 2.

  de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Verordening parkeerbelastingen 2011, vastgesteld door de gemeenteraad van Haren op 29 november 2010, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 6 november 2017; zijn gemandateerd de navolgende medewerkers van het onderdeel Stadstoezicht van de gemeente.   

  Groningen:

 • 1.

  medewerker parkeren;

 • 2.

  buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • 3.

  buitengewoon opsporingsambtenaar/taakspecialist;

 • 4.

  parkeercontroleur/BOA;

 • 5.

  coördinator THOR;

 • 6.

  senior Coördinator THOR.

 

Artikel 2

1. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit parkeerbelasting Noordelijk Belastingkantoor.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018. Op de dag van inwerkingtreding vervalt het Mandaatbesluit parkeerbelasting Noordelijk Belastingkantoor van 13 april 2018.

  

Groningen, 15 januari 2019

…………………………………………………………….

 

H. van Loon

Heffingsambtenaar Noordelijk Belastingkantoor