Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst regio Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio ArnhemBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 490Overige besluiten van algemene strekkingBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem;

 

Overwegende, dat het bepaalde in artikel 8 van de regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten niet in overeenstemming is met de fiscale voorschriften;

 

Gelet op de in het CGO bereikte overeenstemming d.d. 19 september 2018;

 

Gelet op artikel 57b van de wet gemeenschappelijke regelingen;

 

 

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd zodat deze komt te luiden als volgt:

Artikel 8 Afwezigheidsituaties

Ingeval van afwezigheid wegens ziekte of langdurig buitengewoon verlof wordt gehandeld conform de hierover opgenomen bepalingen in het handboek loonheffingen van de belastingdienst.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Regio Arnhem en werk terug tot 1 januari 2018.

 

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten (2018-1).”

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem van 29 november 2018 te Arnhem.

de secretaris,

C.W. Smelik

de voorzitter,

J. Maouche