Ondermandaat en volmacht GAD Regio Gooi en Vechtstreek

Gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

dat volgens het geldende Mandaat en volmacht besluit Regio Gooi en Vechtstreek 2018 door het dagelijks bestuur mandaat en volmacht is verleend aan de manager RVE GAD voor de uitoefening van de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met derden);

 

dat de manager RVE GAD de taken en bevoegdheden bij de GAD op effectieve en efficiënte wijze wenst in te richten

 

 

BESLUIT

 

1. Aan functionarissen in de bij dit besluit opgenomen overzicht onder de weergegeven nadere instructies het ondermandaat te verlenen/de volmacht door te geven voor de bevoegdheid tot doen van uitgaven en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met derden);

 

2. Op het ondermandaat/de doorgegeven volmacht alle bepalingen van het Mandaat en Volmacht besluit Regio Gooi en Vechtstreek 2018 onverkort van toepassing te verklaren;

 

3. Dit besluit een dag na bekendmaking in werking te laten treden.

 

Bussum, 20 december 2018

Dagelijks Bestuur Regio Gooi en Vechtstreek,

Namens deze:

D. Walkot

Manager RVE GAD

Naar boven