Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 1067Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende wijzingen met betrekking tot de Uitvoeringsregeling Veiligheidsregio Utrecht 5.1 Wijzigingsbesluit UVRU 5.1

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

 

gelet op:

  • het gestelde in artikel 125 van de Ambtenarenwet;

  • het gestelde in artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • de Gemeenschappelijke regeling VRU, in het bijzonder artikel 3.5;

  • de overeenstemming met het Georganiseerd Overleg d.d. 9 oktober 2019;

 

besluit:

de Uitvoeringsregelingen Veiligheidsregio Utrecht (UVRU) 5.1 als volgt te wijzigen:

Artikel A

Artikel II.3.4 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt ‘2019’ vervangen door: 2020.

 

Artikel II.3.6 wordt al volgt gewijzigd:

In artikel 3.6 vervalt de bepaling onder b en worden de onderdelen c tot en met e vernummerd tot b tot en met d.

In het hernummerde onderdeel c wordt ‘2019’ vervangen door: 2020.

Artikel B

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur,

Utrecht, 9 december 2019,

mr. J.H.C. van Zanen

voorzitter

dr. P.L.J. Bos

secretaris