Blad gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WerkSaam WestfrieslandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 993VerordeningenBeleidsregel Loonkostensubsidie WerkSaam Westfriesland

 

Inleiding

Werkgevers lopen soms extra risico als ze personen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Volgens de Participatiewet kan WerkSaam voor werkgevers loonkostensubsidie inzetten. Loonkostensubsidie is een hulpmiddel om werkgevers tegemoet te komen die personen in dienst nemen die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Deze vorm van subsidie kan alleen ingezet worden als een persoon valt onder de doelgroep loonkostensubsidie. In andere woorden komen alleen personen met een arbeidsbeperking hiervoor in aanmerking. De werkgever ontvangt loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimum loon.

 

 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

gezien het advies van de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland van 5 juni 2018;

 

gelet op artikel 6, 7 en 10 van de Participatiewet;

 

b e s l u i t :

 

 • de beleidsregel loonkostensubsidie WerkSaam Westfriesland te wijzigen. De tekst na wijziging is als volgt:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Cliënt: persoon die een uitkering ontvangt van WerkSaam Westfriesland op grond van de Participatiewet.

 • b.

  Doelgroep loonkostensubsidie: een groep personen met arbeidsvermogen die tijdelijke of structurele ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven.

 • c.

  Jongere: een persoon van 18 tot 27 jaar.

 • d.

  Loonwaarde: arbeidsproductiviteit van de cliënt in vergelijking tot werknemers zonder loonkostensubsidie in dezelfde functie.

 • e.

  UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

 • f.

  WerkSaam: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1.

  Wanneer een persoon niet meer onder de doelgroep loonkostensubsidie valt, wordt de beschikking loonkostensubsidie ingetrokken.

 • 2.

  Om tot een reële vaststelling van de loonwaarde te komen wordt een proefplaatsing afgesproken. De cliënt werkt tijdens de proefplaatsing voor maximaal drie maanden met behoud van uitkering.

 • 3.

  De werkgever is verplicht de juiste informatie door te geven en wijzigingen ten opzichte van eerder verstrekte informatie aan de WerkSaam door te geven.

 • 4.

  De loonkostensubsidie wordt maandelijks bij voorschot aan de werkgever uitgekeerd.

 • 5.

  Uiterlijk twee maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar wordt de subsidie afgerekend door middel van het vastgestelde declaratieformulier. Alleen volledig ingevulde formulieren, vergezeld van een kopie van de jaaropgaaf van de cliënt worden in behandeling genomen.

Artikel 3. Doelgroep loonkostensubsidie

 • 1.

  WerkSaam stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Hierbij houdt WerkSaam rekening met het volgende:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet. Deze persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, maar heeft wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie; of

  • b.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet.

 • 2.

  Het UWV adviseert WerkSaam of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

Artikel 4. Hoogte en duur van de loonkostensubsidie

 • 1.

  De loonkostensubsidie wordt verleend als:

  • a.

   Een dienstverband van minimaal twaalf uur kan worden overgelegd;

  • b.

   De arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden is aangegaan.

 • 2.

  De hoogte van de loonkostensubsidie mag maximaal 70% van het wettelijk minimumloon bedragen.

 • 3.

  De hoogte van de loonkostensubsidie wordt naar evenredigheid verminderd als de cliënt in deeltijd werkt.

 • 4.

  Om voor loonkostensubsidie in aanmerking te komen is de minimum loonwaarde 30% en maximaal 80%.

 • 5.

  In incidentele gevallen kan van het gestelde in lid 4 worden afgeweken van de ondergrens, wanneer er sprake is van een specifieke begeleiding, bijvoorbeeld bij beschut werk.

 • 6.

  Wanneer de werkgever een cao-loon betaalt dat hoger is dan het wettelijk minimum loon dan komt dit verschil voor rekening van de werkgever.

 • 7.

  De loonwaarde wordt vastgesteld door gebruik te maken van Dariuz Loonwaardemeting en wordt uitgevoerd door WerkSaam. De loonwaarde van de klant wordt vastgesteld op de werkplek en voordat een dienstverband met de werkgever wordt aangegaan, met uitzondering van lid 10.

 • 8.

  Een aanvraag voor aanpassing van de hoogte van de loonkostensubsidie kan worden ingediend door zowel de werkgever als de cliënt.

 • 9.

  WerkSaam verbindt geen termijn aan het verstrekken van loonkostensubsidie. Wel vindt jaarlijks een herbeoordeling van de loonwaarde plaats en of de cliënt nog behoort tot de doelgroep. Als de verwachting is dat de loonwaarde van de cliënt gelijk blijft, kan WerkSaam ervoor kiezen om de herbeoordeling niet jaarlijks te doen. De herbeoordeling moet minimaal een maal in de drie jaar.

 • 10.

  Bij directe plaatsing van een jongere kan de loonkostensubsidie tot uiterlijk twee maanden na aanvang van het dienstverband door zowel de werkgever als de cliënt bij WerkSaam worden aangevraagd.

 • 11.

  Bij tussentijds ontslag van de cliënt wordt de loonkostensubsidie uitbetaald aan de werkgever voor de duur van het dienstverband.

Artikel 5. Forfaitaire loonkostensubsidie

 • 1.

  WerkSaam kan in overleg met de werkgever overeenkomen dat de vaststelling van de loonwaarde wordt uitgesteld, gedurende deze periode ontvangt de werkgever een forfaitaire loonkostensubsidie.

 • 2.

  Binnen zes maanden wordt er een loonwaarde vastgesteld. (Artikel 10d PW)

 • 3.

  De hoogte van de loonkostensubsidie bedraagt tijdens deze periode 50% van het wettelijk minimumloon.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze gewijzigde beleidsregel treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2018.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel loonkostensubsidie WerkSaam Westfriesland.

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 juni 2018,

De voorzitter, De directeur,

D. te Grotenhuis M.J. Dölle

Toelichting

 

Algemene toelichting

WerkSaam beoordeelt ieder jaar opnieuw of een cliënt in aanmerking komt voor loonkostensubsidie. Ook beoordeeld WerkSaam wat de hoogte van de loonwaarde en de loonkostensubsidie is. Deze jaarlijkse vaststelling vindt niet plaats indien het personen betreft die werkzaam zijn in een voorziening beschut werk. Voor deze personen vindt de vaststelling van de loonkostensubsidie elke drie jaar plaats.

 

De loonkostensubsidie komt te vervallen als tijdens een jaarlijks onderzoek de conclusie wordt getrokken dat een persoon niet meer voor loonkostensubsidie in aanmerking komt. De werkgever en cliënt krijgen dan beide een brief (beschikking) waarin staat dat de loonkostensubsidie niet langer ingezet kan worden.

 

Als de cliënt verhuist naar een andere gemeente, dan blijft WerkSaam verantwoordelijk voor het uitbetalen van de loonkostensubsidie. Dit geldt ook voor het jaarlijkse onderzoek over de hoogte van de loonwaarde en de loonkostensubsidie.

 

Personen die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie kunnen begeleiding krijgen op de werkplek. Dit is alleen in de gevallen wanneer een cliënt een functie bij een werkgever niet kan uitvoeren zonder begeleiding op de werkplek.

 

Artikel 2 . Algemene bepalingen

Op basis van de loonwaardemeting wordt de hoogte van de loonkostensubsidie vastgesteld, deze wordt per maand naar de werkgever overgemaakt. Per jaar wordt de subsidie gecontroleerd door de jaaropgaaf te vergelijken met de overgemaakte subsidies.

 

De loonkostensubsidie wordt vermeerderd met een vergoeding voor werkgeverslasten, zoals premies cliëntsverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en pensioenpremie. Werkgeverslasten worden gedeeltelijk vergoed, dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

 

Toelichting per artikel

Artikel 4 . Hoogte en duur van de loonkostensubsidie

De reden dat een persoon een contract voor minimaal twaalf uur per week, voor minimaal zes maanden aangeboden moet worden is omdat er vanaf dat moment arbeidsparticipatie te zien is. Iemand is bezig met arbeidsparticipatie als deze:

 • a.

  een taak kan uitvoeren in de organisatie;

 • b.

  zich aan afspraken kan houden, opdrachten kan begrijpen en het werkgeversgezag kan accepteren en gehoorzamen;

 • c.

  ten minste een uur aaneengesloten kan werken; en

 • d.

  ten minste vier uur per dag kan werken.

Doordat de cliënt vaker per week aanwezig is binnen een organisatie, kan deze zich ontwikkelen tot een volwaardig medewerker. Deze gaat mee in de dagelijkse werkzaamheden en door de werkzaamheden die uitgevoerd worden, ziet WerkSaam een toegevoegde waarde hiervan terug in de organisatie.

 

Loonkostensubsidie is voor personen met een handicap of beperking een mogelijkheid om makkelijker aan het werk te komen. Zonder deze regeling kan het voor hen een grotere uitdaging zijn. De regeling is voornamelijk bedoeld voor personen die 30-80% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Loonkostensubsidie voor personen die 80-100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen wordt alleen ingezet wanneer andere regelingen niet hebben kunnen zorgen dat iemand aan het werk gegaan is.

 

In sommige gevallen hebben personen een loonwaarde die lager ligt dan 30%. In deze gevallen wordt onderzocht of van de regels kan worden afgeweken. Dit is afhankelijk van de situatie van de persoon, bijvoorbeeld als iemand werkt op een beschutte werkplek. WerkSaam bepaalt de loonwaarde naar aanleiding van de werkzaamheden die de cliënt verricht op de werkplek. WerkSaam vraagt de werkgever ook om mee te denken over de loonwaarde.

 

Een persoon kan ook voor loonkostensubsidie in aanmerking komen zonder hulp van WerkSaam. Bijvoorbeeld als een jongere door school bemiddeld wordt naar werk. Als deze persoon aan het werk gaat moet binnen twee maanden na de begindatum van de arbeidsovereenkomst loonkostensubsidie aangevraagd worden bij WerkSaam.