Blad gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WerkSaam WestfrieslandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 957VerordeningenBeleidsregel Reiskostenvergoeding re-integratie en verwervingskosten WerkSaam Westfriesland

 

Inleiding

Verwervingskosten zijn noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden voor het krijgen van inkomen of uitoefenen van het beroep. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kosten die worden gemaakt voor het woon-werkverkeer, kosten voor kinderopvang of werkkleding.

Deze kosten worden onder bepaalde voorwaarden vergoed. Als het bij reiskosten gaat om een eenmalige afspraak/reis, moet de cliënt deze kosten zelf betalen. Bijvoorbeeld voor een eenmalige afspraak met de coach bij WerkSaam. Gaat het om meerdere afspraken/reizen per kwartaal dan kunnen deze kosten vergoed worden. Reiskosten in het kader van de “tegenprestatie” worden ook vergoed.

 

 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

gezien het advies van de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland van 5 juni 2018;

 

gelet op artikelen 7 en 10 van de Participatiewet;

 

omdat cliënten voor het volgen van een re-integratietraject soms kosten maken, die niet van de uitkering betaald kunnen worden,

 

 

b e s l u i t :

 

 

 • de beleidsregel Reiskostenvergoeding re-integratie en verwervingskosten WerkSaam Westfriesland te wijzigen. De tekst na wijziging is als volgt:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel betekent:

 • 1.

  Cliënt: persoon die een uitkering van WerkSaam ontvangt.

 • 2.

  Verwervingskosten: tot verwervingskosten worden gerekend: kosten kleding, kosten woon-werkverkeer, oppaskosten, kinderopvangkosten en overige beroepskosten.

 • 3.

  WerkSaam: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland.

 • 4.

  Wet: Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 • 5.

  Uitkering: algemene bijstand of een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz.

 

Artikel 2. Recht op reiskostenvergoeding

Als er sprake is van reiskosten in het kader van een re-integratietraject of uitvoering van de tegenprestatie kan een reiskostenvergoeding worden toegekend. De voorwaarden zijn:

 • 1.

  De cliënt moet meer dan eenmaal per kwartaal reiskosten maken.

 • 2.

  De reisafstand bedraagt minimaal 5 kilometer enkele reis.

 

Artikel 3. Hoogte van de reiskosten vergoeding

 • 1.

  Vergoeding vindt plaats op basis van openbaar vervoer 2e klasse.

 • 2.

  Als openbaar vervoer niet mogelijk is en met de auto wordt gereisd is de vergoeding € 0,19 per kilometer.

 • 3.

  De autokilometers worden gemeten van woonadres tot de te bezoeken locatie.

 

Artikel 4. Kosten aanschaf fiets

WerkSaam kan een fiets verstrekken of vergoeden als:

 • 1.

  Het naar oordeel van WerkSaam noodzakelijk is voor arbeidsinschakeling of re-integratie van de cliënt, en

 • 2.

  De cliënt niet over middelen beschikt om zelf een fiets te kopen.

 

Ar tikel 5. Verstrekking E-bike

 • 1.

  WerkSaam kan een E-bike in bruikleen verstrekken als:

  • a. De werkplek op de werktijden niet te bereiken is met het openbaar vervoer en

   b. De cliënt geen ander eigen vervoermiddel (als auto, bromfiets of scooter) heeft en

   c. De afstand woning-werk minimaal twaalf kilometer is, of als de cliënt door een beperking niet in staat is om op een gewone fiets twaalf kilometer te fietsen.

 • 2.

  Als cliënt na uitstroom zes maanden werk behoudt zonder opnieuw uitkering nodig te hebben, kan WerkSaam de E-bike in eigendom aan cliënt overdragen.

 •  

Artikel 6. Overige beroep skosten

WerkSaam kan overige beroepskosten vergoeden als:

 • 1.

  Dit naar oordeel van WerkSaam bijdraagt aan arbeidsinschakeling van de cliënt en

 • 2.

  De werkgever deze kosten niet vergoed.

 

Vergoeding aan de cliënt vindt plaats na overleg van bewijstukken.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze gewijzigde beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2018.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 juni 2018,

 

De voorzitter, D. te Grotenhuis

De directeur, M.J. Dölle

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2. Recht op reiskostenvergoeding

De cliënt heeft in de regel recht op een reiskostenvergoeding als hij/zij een traject volgt waarbij het noodzakelijk is dat meerdere keren een locatie bezoekt op een afstand van 5 km of meer van het woonadres van de cliënt is gelegen. Bij een afstand van 5 km of meer wordt de volledige afstand vergoed. Voor de berekening van de afstand wordt gebruik gemaakt van de routeplanner van de Anwb. Voorbeelden van trajecten zijn :

 • 1.

  Werkervaring opdoen met behoud van uitkering (bij een werkgever of bij WerkSaam)

 • 2.

  Re-integratietraject (bij WerkSaam intern of op een andere locatie)

 • 3.

  Scholing

 • 4.

  Re-integratie- of coachingsgesprekken bij WerkSaam

Daarnaast kan de cliënt reiskosten hebben voor het voldoen aan de verplichtingen van de wettelijke tegenprestatie. Daarbij geldt ook dat de kosten alleen vergoed worden voor een reisafstand van meer dan 5 kilometer.

 

Artikel 3. Hoogte van de vergoeding

WerkSaam betaalt de vergoeding op basis van het openbaar vervoer tweede klasse.

Als openbaar vervoer niet beschikbaar is en er wordt een auto gebruikt wordt een vergoeding verstrekt van 0,19 per kilometer.

Bij een reisafstand van minder dan vijf kilometer worden geen reiskosten vergoed. Bij een reisafstand van minder dan vijf kilometer kan de cliënt met de fiets of lopend naar de te bezoeken locatie.

 

Artikel 5. Kosten aanschaf E-bike

Soms is bij hele vroege diensten, hele late diensten of nachtdiensten geen openbaar vervoer beschikbaar. Soms kan een cliënt om medische redenen geen gebruik maken van een gewone fiets. Een E-bike kan dan een oplossing zijn. Als de cliënt niet beschikt over een vervoermiddel en er zelf geen kan kopen, kan WerkSaam een E-bike verstrekken. De E-bike wordt eerst verstrekt in bruikleen. Dit betekent dat cliënt de fiets gebruikt, maar dat de fiets eigendom blijft van WerkSaam. Als cliënt na uitstroom zes maanden aan het werk blijft, kan de fiets in eigendom worden overgedragen aan cliënt. Dit kan alleen als cliënt de E-bike nog steeds nodig heeft voor het woon-werkverkeer.

 

Artikel 6. Overige v erwervingskosten

Voor het krijgen van werk moet de cliënt soms nog andere kosten maken dan reiskosten. Denk aan bijvoorbeeld: verklaring omtrent gedrag, medische keuring, inschrijving beroepsvereniging, gereedschap of apparatuur om het beroep te kunnen uitoefenen.

Wanneer deze niet door de werkgever vergoed worden, kan WerkSaam deze kosten vergoeden.