Blad gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WerkSaam WestfrieslandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 955BeleidsregelsBeleidsregel Flextensie WerkSaam Westfriesland

 

Inleiding

 

Steeds meer werkgevers werken met flexibele arbeidscontracten en minder met vaste werknemers. Voor cliënten is het soms niet aantrekkelijk om een baan voor (korter dan) drie maanden aan te nemen. Ook bij een kort dienstverband wordt de uitkering namelijk beëindigd. Deze onzekerheid kan voor cliënten een bezwaar zijn voor deelname aan kortdurende arbeid. Daarom maakt WerkSaam gebruik van flextensie.

 

Het instrument flextensie biedt cliënten een mogelijkheid om werkervaring op te doen in kortdurende arbeid, waarbij de uitkering niet wordt gestopt. Het gaat om maximaal drie maanden bij een volledige werkweek of zes maanden bij een gedeeltelijke werkweek. Voor een deel van de cliënten is flextensie een opstap naar regulier werk.

Bij flextensie behoudt de cliënt de uitkering en krijgt hij hiernaast een premie per gewerkt uur.

De deelname van de cliënten is vrijwillig. Als een cliënt niet wil deelnemen aan flextensie heeft dit geen gevolgen voor de uitkering.

Werkgevers betalen een tarief dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon. Inzet van flextensie is dus niet goedkoper dan een werknemer in dienst.

 

 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

gezien het advies van de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland van 5 juni 2018;

 

gelet op artikel 7 van de Participatiewet;

 

omdat er behoefte is aan flexibele werkervaringsplaatsen voor uitkeringsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt;

 

b e s l u i t :

 

 • de beleidsregel Flextensie WerkSaam Westfriesland te wijzigen. De tekst na wijziging is als volgt:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel betekent:

 • a.

  Cliënt: persoon die een uitkering van WerkSaam ontvangt.

 • b.

  Flextensie: een instrument voor cliënten om te werken met behoud van uitkering in een tijdelijk dienstverband. Cliënten ontvangen geen salaris, maar een premie per gewerkt uur. De werkgever betaalt een uurtarief voor de inzet van de cliënt.

 • c.

  Werkgever: bedrijf of (overheids)instelling, die tijdelijke werkzaamheden op basis van flextensie aanbiedt.

 • d.

  WerkSaam: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland

 •  

Artikel 2. Deelname aan flextensie door cliënten

1. Voorwaarden voor deelname aan flextensie voor cliënten zijn:

 • a. de cliënt heeft minimaal vier maanden een uitkering van WerkSaam

 • b. de cliënt heeft basisvaardigheden om als werknemer te werken en is geschikt voor de tijdelijke werkzaamheden die de werkgever aanbiedt.

2. Voor deelname aan flextensie ontvangt de cliënt:

 • a. een premie van € 2 per gewerkt uur, als de cliënt 27 jaar of ouder is. Dit bedrag wordt niet gekort op de uitkering.

 • b. een opleidingsbijdrage van € 2 per gewerkt uur als de cliënt jonger is dan 27 jaar. Het opgebouwde budget is bestemd voor opleidingsdoeleinden en blijft ook beschikbaar als de jongere uitstroomt uit de uitkering. Het budget blijft voor de jongere beschikbaar tot zes maanden na afronding van deelname aan flextensie.

 • c. een reiskostenvergoeding overeenkomstig de Beleidsregel reiskostenvergoeding re-in integratie en verwervingskosten WerkSaam Westfriesland.

 

Artikel 3. Deelname aan flextensie door werkgevers

Voorwaarden voor deelname aan flextensie voor werkgevers zijn:

 • 1.

  De werkgever heeft een tijdelijke klus die uitgevoerd kan worden door een cliënt die met inzet van flextensie wil werken.

 • 2.

  Bij een volledige werkweek is de maximale arbeidsperiode drie maanden. Bij een gedeeltelijke werkweek is de maximale arbeidsperiode zes maanden.

 • 3.

  De werkgever betaalt een tarief dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon.

 • 4.

  De werkgever biedt begeleiding op de werkplek.

   

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze gewijzigde beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2018.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 juni 2018,

 

De voorzitter, D. te Grotenhuis

 

De directeur, M.J. Dölle

 

Artikelsgewijze toelichting

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel hoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 2. Deelname aan flextensie door cliënten

Flextensie is bedoeld om cliënten met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden om werkervaring op te doen. Daarom is ervoor gekozen om de cliënten die korter dan vier maanden een uitkering hebben niet te laten deelnemen. Deze cliënten moeten eerst op eigen kracht en met hulp van WerkSaam proberen om werk te vinden.

Deelname aan flextensie kan niet verplicht worden. De cliënt gaat aan de slag bij een reguliere werkgever met normale begeleiding vanuit de werkgever.

Het gaat dus niet om cliënten die veel begeleiding nodig hebben of beperkte arbeidsmogelijkheden.

De ontvangen premie wordt niet gekort op de uitkering.

Op grond van de wet mag een jongere geen premie ontvangen zoals een cliënt van 27 jaar of ouder wel mag. Als de jongere een premie ontvangt, moet die gekort worden op de uitkering. Daarom is gekozen voor een opleidingsbudget. De jongere kan over het opleidingsbudget beschikken tot zes maanden na afloop van deelname aan flextensie. De inzet van het budget bepaalt de jongere in overleg met de coach.

 

Artikel 3. Deelname aan flextensie door werkgevers

Deze termijnen worden landelijk gehanteerd en moeten de tijdelijkheid benadrukken. Het is niet de bedoelging dat cliënten langer dan deze periode met behoud van uitkering werken. Als de werkgever de cliënt langer wil houden, moet deze een dienstverband aanbieden of de cliënt via een uitzendbureau inhuren.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit artikel hoeft geen nadere toelichting.