Blad gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WerkSaam WestfrieslandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 953BeleidsregelsBeleidsregel Voorkomen verdringing Westfriesland

 

WerkSaam zet re-integratietrajecten in om ervoor te zorgen dat mensen kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Met als doel betaald werk, waardoor zij uiteindelijk niet langer afhankelijk zijn van bijstand. Hierbij kan sprake zijn van “verdringing” van betaald werk. Dat is niet de bedoeling. De Westfriese gemeenten hebben WerkSaam gevraagd om ervoor te zorgen dat verdringing wordt voorkomen. Deze beleidsregel beschrijft hoe WerkSaam dit doet. Met een meldpunt bij een onafhankelijke commissie en een verdringingstoets. Deze commissie kijkt of verdringing mogelijk plaats vindt en adviseert vervolgens het dagelijks bestuur van WerkSaam.

 

Over dit onderwerp is ook een wetsontwerp in de maak. In dit wetsontwerp moet een gemeente toetsen of:

 • -

  Een traject leidt tot oneerlijke concurrentie.

 • -

  De inzet van mensen met bijstand leidt tot (mogelijk) ontslag of gewijzigde arbeidsomstandigheden van huidige werknemers.

 • -

  Sprake is van een verschuiving van betaald naar onbetaald werk (omdat bijvoorbeeld een werkgever vacatures niet meer vervult).

 • -

  De inzet van mensen met bijstand voor de werkgever winstgevend is.

 • -

  Het traject geen werkzaamheden bevat, die de afgelopen drie jaar door betaalde krachten zijn uitgevoerd.

Is dit het geval, dan gaat het re-integratietraject niet van start. Nog niet duidelijk is of het wetsontwerp zal leiden tot een wijziging van de Participatiewet en per wanneer. Tot dat moment geldt deze eigen beleidsregel van WerkSaam.

 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland;

 

gezien het advies van de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland van 5 juni 2018;

 

gelet op artikelen 9, lid 1 en 10a, lid 2 van de Participatiewet;

 

omdat WerkSaam oneerlijke concurrentie en verdringing van betaald werk wil voorkomen;

 

b e s l u i t :

 

 • vast te stellen de Beleidsregel Voorkomen verdringing Westfriesland,

 • in te trekken de Regeling Voorkomen verdringing Westfriesland

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel betekent:

 • a.

  Belanghebbende:

  • -

   Een cliënt van WerkSaam met algemene bijstand die verdringing ervaart.

  • -

   Een werknemer die verdringing ervaart.

  • -

   Een werkgever die verdringing ervaart.

 • b.

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland.

 • c.

  Melding: e-mails en schriftelijke klachten, vragen en/of zorgen van een belanghebbende over mogelijke verdringing van betaald werk of slechtere werkomstandigheden waarbij WerkSaam een rol speelt.

 • d.

  Verdringing:

  • -

   Oneerlijke concurrentie die aantoonbaar leidt tot vervanging van personen die werkzaamheden verrichten tegen ten minste het wettelijke minimum of het cao-loon door personen die dezelfde werkzaamheden verrichten zonder of tegen een lager loon.

  • -

   Oneerlijke concurrentie die aantoonbaar leidt tot slechtere werkomstandigheden van andere personen die voor dezelfde organisatie werkzaam zijn.

 • e.

  WerkSaam: de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland.

 

Artikel 2. Doel

 • 1.

  Het doel van deze regeling is het voorkomen van aantoonbare verdringing door de inzet van re-integratietrajecten en inbestedingsprocedures (zie matrix).

 • 2.

  Het dagelijkse bestuur pakt verdringing aan door:

  • a.

   Het instellen van een meldpunt.

  • b.

   Het instellen van een Commissie Voorkomen verdringing Westfriesland, hierna te noemen “de commissie”.

  • c.

   Het toetsen van verdringing door de commissie.

  • d.

   Het gebruiken van een matrix met re-integratietrajecten van WerkSaam als toetsingskader van de commissie.

 

Artikel 3. Meldpunt

Voor meldingen bestaat er voor belanghebbenden een meldpunt:

 

Artikel 4. Taken en bevoegdheden commissie

 • 1.

  De commissie onderzoekt de bij het meldpunt ingekomen meldingen.

 • 2.

  De commissie beoordeelt of bij een ingekomen melding sprake is van aantoonbare verdringing op basis van de matrix, wet- en regelgeving en jurisprudentie.

 • 3.

  De commissie adviseert het dagelijks bestuur of naar haar oordeel sprake is van verdringing.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur besluit of het advies van de commissie gevolgen heeft voor een door belanghebbenden gemelde activiteit door WerkSaam en informeert belanghebbenden schriftelijk over dit besluit.

 

Artikel 5. Samenstelling commissie

 • 1.

  De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • a.

   Eén vertegenwoordiger van een vakorganisatie.

  • b.

   Eén vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie regio Westfriesland.

  • c.

   Eén vertegenwoordiger van het UWV.

  • d.

   Eén vertegenwoordiger van WerkSaam.

  • e.

   De voorzitter van de cliëntenraad WerkSaam Westfriesland, tevens voorzitter van de commissie.

 • 2.

  Alle leden van de commissie hebben stemrecht.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur benoemt de leden van de commissie voor een periode van vier jaar. Deze periode is gelijk aan de bestuursperiode van het dagelijks bestuur.

 • 4.

  De benoeming van nieuwe leden en herbenoeming van leden vinden plaats op aanbeveling van de commissie.

 • 5.

  De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor het buiten werktijd bijwonen van vergaderingen en een reiskostenvergoeding. Voor deze vergoedingen geldt de regeling die van toepassing is voor de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

  • a.

   Op eigen verzoek.

  • b.

   Op een gemotiveerd verzoek van de commissie en met instemming van het dagelijks bestuur.

  • c.

   Door een besluit van het dagelijks bestuur na advies van de commissie.

  • d.

   Na een periode van vier jaar, tenzij sprake is van een herbenoeming.

  • e.

   Bij verhuizing buiten de regio Westfriesland.

  • f.

   Functiewijziging of wijziging werkgever waardoor er geen binding meer bestaat met de taak van de commissie.

    

Artikel 6. Bijeenkomsten

 • 1.

  De commissie komt viermaal per jaar bij elkaar voor de behandeling van de ingekomen meldingen.

 • 2.

  De commissie kan betrokken partijen horen.

 •  

Artikel 7. Matrix

 • 1.

  De matrix beschrijft de re- integratietrajecten en wijze waarop deze trajecten WerkSaam gebruikt.

 • 2.

  De matrix is een leidraad voor WerkSaam bij het maken van afspraken met werkgevers voor personen met algemene bijstand. Daarnaast geldt de matrix als toetsingskader voor de commissie.

 • 3.

  De matrix staat vermeld in de bijlage en maakt deel uit van deze beleidsregel.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking 1 juli 2018.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Voorkomen verdringing Westfriesland.

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 juni 2018,

 

De voorzitter, D. te Grotenhuis

De directeur, M.J. Dölle

 

 

Bijlage (Matrix)

 

 

 

Leer-werkplek

Re-integratie instrument met verplicht karakter

 

Een leer-werkplek is een re-integratietraject, waarbij leren en werken centraal staat. Het gaat hier om trajecten in het kader van de campusaanpak van WerkSaam. De WerkSaam Campus is het verzamelpunt van opleidingen, trajecten en arrangementen voor cliënten en medewerkers (Wsw en beschut werken). De activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van cliënten en medewerkers.

Kenmerken

Wat kan niet/mag niet?

Dit instrument kan maximaal twee maanden als werkstage ingezet worden, waarbij altijd wordt ingezet op verkrijgen en/of onderhouden van arbeidsvaardigheden.

Een periode als werkstage langer dan twee maanden.

Beroepsopleiding als eerste stap naar doorstroming reguliere arbeid.

Een plaatsing zonder baangarantie.

Bij succesvol afronden van de opleiding volgt certificering.

Een contract korter dan zes maanden.

Na succesvolle afronding van de opleiding is een arbeidsplek gegarandeerd en volgt een contract voor minimaal zes maanden.

Betaling onder het wettelijk minimumloon.

Vergoeding op arbeidsplek waarbij minimaal het wettelijk minimumloon wordt betaald.

Afwijken van CAO bedrijfstak (de primaire arbeidsvoorwaarden worden gevolgd. De secondaire arbeidsvoorwaarden kunnen wel afwijken).

 

 

 

Arbeidsgroei & Arbeidsfit

Re-integratie instrument met verplicht karakter

 

Re-integratietraject gericht op het krijgen en/of behouden van arbeidsvaardigheden. Dit traject is altijd een werkstage.

 

Kenmerken

Wat kan niet/ mag niet ?

De periode van de werkstage is beperkt tot maximaal zes maanden. Er is een mogelijkheid van vrijwillige verlenging van zes maanden op één werkplek.

Een periode van de werkstage is langer dan twaalf maanden (2 x 6 maanden) op één werkplek.

Het instrument moet bijdragen aan re-integratiedoel en kan alleen onderbouwd worden ingezet.

Dit instrument inzetten als dit niet bijdraagt aan het re-integratiedoel.

Arbeidsgroei richt zich op verbeteren van de (arbeids)vaardigheden.

Misbruik van Arbeidsgroei of Arbeidsfit door de werkgever, door de bedrijfsvoering hierop te baseren.

Arbeidsfit richt zich op het behoud van (arbeids)vaardigheden.

Betaling onder het wettelijk minimumloon.

Bij externe plaatsingen in de vorm van een werkstage gaat het om boven formatieve arbeidsplaatsen.

 

De werkgever is verantwoordelijk voor de begeleiding.

 

Dit instrument wordt ingezet zonder baangarantie.

 

De werkgever heeft geen directe loonkosten.

 

 

 

 

Flextensie

Re-integratie instrument met vrijwillig karakter

Wordt niet ingezet voor niet-bijstand gerechtigden

 

Re-integratie instrument dat flexibele arbeid eenvoudiger maakt voor mensen in de bijstand. Flexwerken (uitzendwerk) wordt gemakkelijker en aantrekkelijker.

Kenmerken

Wat kan niet/mag niet ?

Een plaatsing kan tot maximaal zes maanden op één plek.

Een plaatsing langer dan zes maanden op één plek.

De bijstandsgerechtigde ontvangt de bijstandsuitkering + een extrabedrag per uur.

Een tarief voor de werkgever dat onder het wettelijk minimumloon ligt (door de kostendelersnorm ontvangt de cliënt niet altijd het WML).

De deelname is vrijwillig.

Onvrijwillige deelname.

Dit instrument is alleen voor bijstands-gerechtigden die langer dan drie maanden bijstand ontvangen.

Benadeling en/of oneerlijke concurrentie met de uitzendbranche.

De werkgever betaalt een tarief conform wettelijk minimumloon.

Misbruik door de werkgever door de bedrijfsvoering hierop te baseren.

Dit instrument is beschikbaar voor alle werkgevers, inclusief de uitzendbranche.

 

 

 

 

Proefplaatsing

Re-integratie instrument met verplicht karakter

 

Tijdelijke plaatsing bij een werkgever als werkstage vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst. Eventuele twijfels bij een werkgever over de kandidaat kunnen door de proefplaatsing worden weggenomen.

Kenmerken

Wat kan niet/mag niet ?

De plaatsing duurt maximaal 2 maanden.

Verlenging van de proefplaatsing (na de proefplaatsing van maximaal 2 maanden wordt cliënt wel of niet in dienst genomen. Uitzondering is dat de kandidaat bijvoorbeeld door ziekte niet heeft kunnen laten zien wat hij/zij in huis heeft. Dan is een eventuele korte verlenging mogelijk).

Er is sprake van een echt vacature.

Misbruik door de werkgever door de bedrijfsvoering hierop te baseren.

De intentie is om na een geslaagde proefplaatsing door te stromen naar betaald werk, waarbij hetwettelijk minimumloon de ondergrens is.

 

De werkgever is verantwoordelijk voor de begeleiding.

 

De werkgever heeft geen directe loonkosten gedurende de plaatsing van maximaal 2 maanden.

 

 

 

 

Inbesteden

 

Gemeenten kunnen, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, opdrachten gunnen/inbesteden.

 

Dit is een instrument van de gemeenten en niet van WerkSaam. Onderstaande voorwaarden worden door de Westfriese gemeenten in acht genomen.

Kenmerken

Wat kan niet/mag niet ?

De activiteiten bestaan uit reguliere arbeid bij of voor de gemeente.

Werken zonder loon (behoudens een eventuele beperkte periode als werkstage).

Inbesteden wordt gerealiseerd met een specifieke opdracht en contract.

 

De gemeente betaalt een marktconform tarief voor de opdracht en het wettelijk minimum loon.

 

 

Inbesteden kan gecombineerd worden met de deelname van cliënten van WerkSaam Westfriesland die een beperkte periode een werkstage verrichten.

 

De mogelijkheid van een opleidingstraject voor cliënten is optioneel.

 

WerkSaam Westfriesland treedt op als werkgever of als opdrachtgever richting een uitzendbureau.

 

Doelgroep: cliënten en medewerkers van WerkSaam Westfriesland.

 

Er bestaat een Inspanningsverplichting bij de oude en nieuwe werkgever om ontslag van bestaande medewerkers te voorkomen

 

Doel: uitstroom naar reguliere arbeid buiten de opdracht.

 

De arbeidsvoorwaarden van WerkSaam Westfriesland wordt gevolgd omdat WerkSaam Westfriesland verloont.