Blad gemeenschappelijke regeling van WerkSaam Westfriesland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WerkSaam WestfrieslandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 952BeleidsregelsBeleidsregel Hulpmiddelen voor werk WerkSaam Westfriesland

 

WerkSaam bemiddelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Soms hebben zij een hulpmiddel (voorziening) nodig om het werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld aangepaste werkschoenen, aangepast gereedschap, een toiletlift, aangepaste stoel of brailleapparatuur. Er is geen totale lijst van mogelijke hulpmiddelen. In principe kan elk product als een hulpmiddel worden beschouwd als dit nodig is om te kunnen werken.

In deze beleidsregel staat uitgewerkt:

 

 • -

  Voor welke personen deze beleidsregel van toepassing is. Het zijn personen met een uitkering bij WerkSaam (cliënten) of werknemers met een WSW-indicatie of personen met een beschut werk-indicatie van WerkSaam (medewerkers).

 • -

  Hoe WerkSaam bepaalt of de kosten worden vergoed.

 • -

  Onder welke voorwaarden WerkSaam de kosten voor een hulpmiddel vergoedt.

 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland, gevestigd in Hoorn;

 

gezien het advies van de cliëntenraad van 5 juni 2018;

 

gelet op de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WSW en Arbeidsomstandighedenwet;

 

Omdat:

 • WerkSaam op basis van de Participatiewet en de Wsw verantwoordelijk is voor de begeleiding van cliënten en medewerkers naar werk

 • Deze een hulpmiddel nodig kunnen hebben om werk te krijgen en te behouden

 • Het wenselijk is om kaders vast te leggen over de voorwaarden;

 

b e s l u i t :

 

 • de beleidsregel hulpmiddelen voor werk WerkSaam Westfriesland te wijzigen. De tekst na wijziging is als volgt:

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel betekent:

 • a.

  Cliënt: Persoon die een uitkering van WerkSaam ontvangt. Of niet-uitkeringsgerechtigden die WerkSaam begeleidt naar werk op basis van de Participatiewet.

 • b.

  Hulpmiddel: een voorziening die een cliënt of medewerker nodig heeft voor het verkrijgen of uitvoeren van werk.

 • c.

  Medewerker: persoon met een dienstverband bij WerkSaam (Verloning) op basis van de Wet sociale werkvoorziening of een indicatie beschut werk.

 • d.

  Werkgever: bedrijf of (overheids)instelling die een arbeidsovereenkomst met de cliënt of medewerker heeft.

 • e.

  WerkSaam: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland.

 

Artikel 2. Voorwaarden voor het toekennen van een hulpmiddel

 • 1.

  WerkSaam geeft het hulpmiddel op verzoek van de cliënt/medewerker of werkgever als:

  • a.

   Het hulpmiddel nodig is voor het verkrijgen of uitvoeren van betaald werk. Om de noodzaak van het hulpmiddel vast te stellen kan WerkSaam advies inwinnen bij de bedrijfsarts of de cliënt/medewerker vragen advies in te winnen bij de behandelend arts of specialist.b. Het hulpmiddel de meest geschikte en goedkoopste oplossing is.

  • b.

   Het hulpmiddel de meest geschikte en goedkoopste oplossing is.

  • c.

   De cliënt/medewerker de werkzaamheden waarvoor het hulpmiddel nodig is minimaal zes maanden gaat uitvoeren.

 • 2.

  WerkSaam geeft het hulpmiddel niet als het hulpmiddel in aanmerking komt voor een vergoeding door:

  • a.

   De zorgverzekeraar van de cliënt/medewerker.

  • b.

   Het UWV (artikel 35 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)).

  • c.

   De werkgever op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen.

    

Artikel 3. Voorwaarden voor gebruik van het hulpmiddel

 • 1.

  De cliënt/medewerker is verplicht om zorgvuldig met het hulpmiddel om te gaan.

 • 2.

  WerkSaam verstrekt het hulpmiddel in natura, tenzij er een goede reden is om dit met de werkgever anders af te spreken.

 • 3.

  WerkSaam verstrekt het hulpmiddel in bruikleen als deze overdraagbaar is aan andere cliënten/medewerkers. Als de werkzaamheden van de cliënt/medewerker stoppen, geeft de cliënt/medewerker het hulpmiddel terug aan WerkSaam.

 • 4.

  WerkSaam verstrekt het hulpmiddel in eigendom van de cliënt/medewerker, als het hulpmiddel niet overdraagbaar is aan andere cliënten/medewerkers, omdat het hulpmiddel op maat gemaakt is.

 • 5.

  Het besluit om een hulpmiddel ter beschikking te stellen is altijd maatwerk. WerkSaam bekijkt per cliënt/medewerker wat nodig is en of aanvullende of andere voorwaarden nodig zijn.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze gewijzigde beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2018.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 juni 2018.

De voorzitter, D. te Grotenhuis

De directeur, M.J. Dölle

Toelichting beleidsregel hulpmiddelen voor werk WerkSaam Westfriesland

 

Artikel 2. Voorwaarden voor het toekennen van een hulpmiddel

WerkSaam zorgt ervoor dat cliënten en medewerkers met een indicatie beschut werk of WSW werk hebben. Als daar hulpmiddel(en) voor nodig zijn, kan WerkSaam deze aan de client/medewerker geven. Uiteraard kijkt WerkSaam naar de noodzaak en naar de meest geschikte en goedkoopste oplossing. Ook kijkt WerkSaam of er geen voorliggende voorziening is. Dat betekent dat als de zorgverzekeraar, de werkgever of het UWV de kosten kan vergoeden, WerkSaam dat niet doet.

Werkgevers zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (dit staat in artikel 8 van deze wet) verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Dit geldt voor alle werknemers, dus ook voor cliënten/medewerkers van WerkSaam. Alleen als de cliënt/medewerker door een beperking geen gebruik kan maken van de beschermingsmiddelen die de werkgever biedt, verstrekt WerkSaam een hulpmiddel.

 

Voorbeeld 1: werkschoenen

Client 1: is door WerkSaam bemiddeld naar een werkgever in de logistiek en heeft werkschoenen nodig. De aanvraag voor werkschoenen wordt afgewezen, omdat de werkgever deze hoort te verstekken aan zijn personeel.

Client 2: werkt bij dezelfde werkgever en door een aandoening aan zijn voeten kan hij geen standaard werkschoenen aan die de werkgever biedt. WerkSaam vergoedt de orthopedische werkschoenen.

Medewerker met een W sw -indicatie : deze cliënt/medewerker is in dienst van WerkSaam en heeft werkschoenen nodig. Als werkgever hoort WerkSaam deze te verstrekken en doet dat ook. Het maakt daarbij niet uit of de medewerker bij WerkSaam werkt of gedetacheerd is.

 

In situaties waarbij overduidelijk is dat de cliënt/medewerker het hulpmiddel nodig heeft, kan WerkSaam deze beschikbaar stellen zonder medisch advies. Anders vraagt WerkSaam informatie op bij de cliënt/medewerker (bijvoorbeeld advies van een behandelend specialist) en waar nodig wint WerkSaam advies in bij de bedrijfsarts.

Omdat een hulpmiddel een investering is voor de langere termijn, is gekozen voor de minimale termijn van 6 maanden. Uiteraard kijkt WerkSaam naar de situatie van de cliënt/medewerker en de werkgever en kan WerkSaam gemotiveerd afwijken van deze voorwaarde.

 

Voorbeeld 2: hulpmiddel bij lezen

Een medewerker met een beschutte werkplek heeft zeer beperkt zicht en heeft voor het lezen van informatie op het werk een hulpmiddel nodig. WerkSaam vraagt advies aan de bedrijfsarts. Deze adviseert software aan te schaffen die de tekst op het scherm voorleest. WerkSaam schaft de software aan en geeft deze in bruikleen aan de medewerker .

 

De overige artikelen hebben geen toelichting nodig.