Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 1479Overige besluiten van algemene strekking1e Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling Veiligheidsregio Utrecht 5.1

 

 

Vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 17 oktober 2018.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

gelet op:

het gestelde in artikel 125 van de Ambtenarenwet;

het gestelde in artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, in het bijzonder artikel 3.5;

na overeenstemming met het Georganiseerd Overleg d.d. 24 september 2018;

besluit:

de Uitvoeringsregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015 als volgt te wijzigen:

Artikel A

Na artikel II.3.3 worden de volgende artikelen toegevoegd:

Artikel II.3.4 Aanvullende bestedingsdoelen IKB

 • 1.

  De ambtenaar kan het IKB gebruiken voor de bestedingsdoelen genoemd in artikel 3:29 lid 1 van de CAR, en in 2019 ook voor de volgende aanvullende bestedingsdoelen:

 • a.

  de vakbondscontributie;

 • b.

  opbouw van extra ABP-pensioen;

 • c.

  compensatie voor de kosten van woon-werkverkeer, en

 • d.

  de aanschaf van een fiets.

 • 2.

  Het bevoegd gezag kan ten aanzien van de aanvullende bestedingsdoelen afwijken van het bepaalde in artikel 3:30 lid 1 en 2 van de CAR.

 • 3.

  Artikel 3:33 van de CAR is van overeenkomstige toepassing voor het gebruik van het IKB voor de aanvullende bestedingsdoelen

 • 4.

  Het bevoegd gezag kan om financiële redenen gebruikmaking van de aanvullende bestedingsdoelen genoemd onder lid 1, b tot en met d, tijdelijk of definitief stopzetten.

 • 5.

  De ambtenaar die gebruik wil maken van de aanvullende bestedingsdoelen volgt de nadere instructies van het bevoegd gezag ten behoeve van de administratieve en financiële verwerking op.

Artikel II.3.5 Compensatie voor de kosten van woon-werkverkeer

 • 1.

  De ambtenaar kan het IKB inzetten voor compensatie van de kosten van woon-werkverkeer, indien:

 • a.

  hij op grond van artikel X.2.2. in aanmerking komt voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor gemotoriseerd vervoer, en

 • b.

  indien en voor zover het aantal kilometers woon-werkverkeer enkele reis meer bedraagt dan 60.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel X.2.2 blijft onverkort van kracht.

Artikel II.3.6 De aanschaf van een fiets

 • 1.

  De ambtenaar kan het IKB gebruiken om een compensatie te ontvangen voor de aanschafkosten van een fiets. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  de ambtenaar is door het bevoegd gezag aangesteld in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor een periode van ten minste een jaar;

 • b.

  de ambtenaar die langer dan zes maanden geheel of gedeeltelijk ziek is kan geen gebruik maken van deze regeling;

 • c.

  de ambtenaar kan in een periode van vijf jaar eenmaal gebruik maken van de mogelijkheid van een bijdrage van het bevoegd gezag aan de aanschafkosten van een fiets. Bij de berekening van deze periode tellen ook de jaren voorafgaand aan de inwerkingtredingsdatum van deze regeling, 1 januari 2019, mee;

 • d.

  het voordeel dat de ambtenaar geniet ten gevolge van financiering van een deel van de fiets via het IKB bedraagt ten hoogste 25% van de aanschafkosten van de fiets (exclusief accessoires), met een maximumbedrag van € 200,-, en

 • e.

  de bijdrage is uitsluitend bedoeld voor de aankoop van een nieuwe fiets, al dan niet met trapondersteuning, die bedoeld is voor gebruik door een volwassene.

Artikel B

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur,

Utrecht, 17 oktober 2018,

mr. J.H.C. van Zanen dr. P.L.J. Bos

voorzitter secretaris