Ontwerp wijziging Algemene Verordening Meerschap Paterswolde 2008

 

Ontwerp wijzigingen Algemene Verordening Meerschap Paterswolde

 

Wijziging Algemene Verordening Meerschap Paterswolde 2008 (AVMP 2008).

Het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde heeft het voornemen de AVMP 2008 op een aantal punten te wijzigen. De huidige AVMP voldoet niet meer ten opzichte van het gebruik van het gebied. De wijzigingen betreffen artikel 1, 6, 13, 15, 18, 19, 23 en 5 nieuw toe te voegen artikelen.

Tevens heeft het algemeen bestuur besloten in verband met dit voornemen een uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3:11 ABW te doorlopen. Dit maakt het mogelijk voor belanghebbenden om gedurende een periode van zes weken hun zienswijze over het voorgenomen besluit aan het algemeen bestuur kenbaar te maken. Het algemeen bestuur zal in de definitieve besluitvorming de ingekomen zienswijzes meewegen.

Het volledige besluit ligt gedurende een periode van zes weken na heden ter inzage bij: - de gemeentewinkel Raadhuisplein te Haren; - gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries; - GIC Groningen, Kreupelsstraat 1 te Groningen;

U kunt het besluit ook inzien op www.meerschap-paterswolde.nl Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 9 november 2018 hun eventuele zienswijze schriftelijk sturen naar:

Dagelijks Bestuur Meerschap Paterswolde, Veenweg 46, 9752 XS te Haren. U kunt ook mailen naar: info@meerschap-paterswolde.nl

Het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde, M.H. Stiekema, Voorzitter

 

Voorzitter

M.H. Stiekema

Naar boven