Blad gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Recreatieschap Stichtse GroenlandenBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 1159Overige besluiten van algemene strekkingIntrekken Regeling inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor het Recreatieschap Vinkeveense Plassen 1994

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 april 2018;

 

gelet op artikel 6 sub d juncto artikel 12 lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden;

besluit:

 

in te trekken de volgende verordening:

 

‘Regeling inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor het Recreatieschap Vinkeveense Plassen 1994’

De ‘Regeling inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor het Recreatieschap Vinkeveense Plassen 1994’, vastgesteld door de Plassenraad van Recreatieschap Vinkeveense Plassen op 30 mei 1994, wordt ingetrokken met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 12 juli 2018.

de voorzitter

de secretaris